1.2.2 Металеві гроші

Загальна форма вартості:

шматки металу (залізо, мідь, бронза, срібло, золото);

дорогоцінні монети (мідні, срібні, золоті).

Характерні риси грошей у вигляді дорогоцінних монет:

монети у вигляді простих зливків металу з купецькою печат¬кою;

монети певної форми (квадратні, овальні, круглі) з печат-кою держави, рельєфним малюнком та «зубіюванням» країв.

Необхідність переходу до наступної форми грошей вимога еконо¬мічності.

3)         білонні монети розмінні монети, виготовлені зі сплаву недорогоцінних металів низької вартості.

Характерні риси грошей у вигляді білонних монет:

менша вартість таких грошей порівняно з дорогоцінними моне-тами;

такі гроші не мають власної вартості і є неповноцінними.

 

На цьому етапі відбувається демонетизація золота перехід від повноцінних до неповноцінних грошей.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від звичайних товарів широкого вжитку до сучасних електрон-них грошей. Кожна зміна форми грошей зумовлю-валася більш високим рівнем розвитку суспільних відносин та істотним ускладненням вимог ринку до грошового екві-валента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, внаслі-док якої закінчилася епоха повноцінних грошей і розпоча-лася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповно-цінні гроші повністю взяли на себе й успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засобу обігу, засобу платежу і міри вартості. Водночас є підстави стверджу-вати, що цього не сталося з функцією засобу нагромад-ження вартості і її частково продовжує виконувати золото.

Повноцінні гроші гроші, в яких номінальна вартість відповідає peальній вартості, тобто вартості матеріалу, з якого вони зроблені (срібні та золоті монети).

Неповноцінні гроші гроші, які набувають своєї вартості безпосередньо в обігу. При цьому вона вар-тість може бути відмінною від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені (банкноти, білонні монети, депо¬зитні та електронні гроші). Сьогодні всі країни світу користуються тільки неповноцінними грошима.

Змішані форми грошей гроші, якими користувалися в період пере¬ходу від повно-цінних до неповноцінних грошей.

У той час в одних країнах використовували повноцінні гроші, в ін¬ших неповно-цінні (паперові). Крім того, в одних і тих самих країнах одночасно з повноцінними грошима нерідко використовувалися не¬повноцінні (білонні монети, а також паперові гроші (банкноти)).

Необхідність переходу від повноцінних до неповноцінних форм грошей:

- вимога економічності (зношуваність золотих монет і втрата ними своєї вартості в процесі обігу);

- обмеженість золотих запасів для витрачання золота на виготов-лення монет;

- необхідність скорочення витрат на виготовлення грошей для мінімізації суспільних витрат обігу, які постійно зростали в міру розширення масштабів виробництва та обігу і спричиненого цим збільшення маси грошей;

вартість грошей за умови активного втручання держави в еконо-мічне життя суспільства повинна була стати більш гнуч-кою, більш податливою до державних регулятивних заходів.