1.2.5 Роль держави у творенні грошей

Гроші виникли еволюційно, поза бажанням і не за вказівкою дер¬жави. Але немає підстав взагалі заперечувати роль держави в еволюції грошей.

Роль держави не конституюча, а трансформуюча держа-ва не створює гроші як економічне явище, але вона може визначати та змі¬нювати зовнішні атрибути грошей (гроші монети, поява неповно¬цінних грошей паперові гроші). Тобто держава впливає не на сут¬ність, а на форму грошей.

Але всі дії держави щодо грошей не змінюють їх сутності, не визна¬чають і не заперечують її, тобто мають чітко визначені межі.

Цінність грошей формується безпосередньо в обігу внаслідок обміну певної маси реальних цінностей (товарних або послугових) на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм цінностей (товарних або послугових). Зміна цінності грошей спричинюється перед-усім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на цінність грошей прямо пропорційно, а другий - обернено пропорційно.

Якщо ж держава вихо-дить за ці межі, наприклад, емітує такі гроші, які втрача-ють довіру суспільства, а отже, перестають бути грошима, то економічна дійсність починає «шукати» чи створювати більш надійні гроші, зокрема, вдається до послуг іноземної валюти чи кредитних зобов'язань (вексе-лів) надійних комерційних структур. За таких умов держава буде змушена обмежити свій вплив на гроші, замінити «неякіс¬ні» гроші якісними, провівши грошову реформу, і надалі зважатиме на об'єктивну природу грошей, тобто дії держави мають сприяти стабіль¬ності грошей.