1.3. Сутність грошей

Гроші відіграють важливу роль у товарному виробництві й обміні, оскільки це специфічний товар, який має здатність обмінюватися на будь-який інший товар, тобто гроші – це загальний товар-еквівалент.

Гроші як товар мають такі особливості:

    1) подвійна цінність грошей:

- як товару;

- як грошей (загальна споживча цінність).

Із часом золоті монети стираються і зменшуються у вазі, але цінність їх як монет при цьому не змінюється.

Гроші мають загальну споживчу цінність, тобто можуть обмінюватися на будь-який інший товар.

Гроші за своєю сутністю є особ-ливим товаром, що має власти-вості загального еквівалента здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загаль-ну споживчу цінність замість специфічної, властивої звичай-ним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства.

Вирішується протиріччя між споживчою та міновою цінністю товарів;

гроші втілення абстрактної суспільної праці взагалі, суспільне мірило вартості звичайних товарів і вираження системи суспільних від¬носин, що базуються на грошах як еквіваленті при обміні між виробника¬ми результатами своєї праці;

гроші на відміну від інших товарів обслуговують не лише сферу товарного обміну, а й усі сфери економіки, виконують функцію нагромадження вартості, її розподіл, перерозподіл та вико-ристання, зокрема, на потреби інвестування.

Гроші як гроші обслуговують обмін товарів (посередники в обміні) використовуються переважно для ре¬алізації наявної споживної цінності, тобто їх цільове  призначення обмежується посередництвом в обміні.

Гроші як капітал є носієм «самозростаючої» вартості, використовуються для забезпечен¬ня зростання наявної вартості (використовуються як позичковий капітал).