Анотація

 

 

 

Гроші та кредит - О.В. Зайцев

Лекційне викладення

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

«Видавництво СумДУ»

2010

 

УДК  336 (075.8)

ББК   65.9(4Укр)26 я73

          З-17

 

Рецензенти:

М.О. Джаман доктор економічних наук, професор, академік АН України, завідуючий кафедрою загальноекономічних дисциплін Полтавського університету  споживчої кооперації України;

С.М. Козьменко доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Української академії банківської справи Національного банку України;

Є.В. Мішенін доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету

 

   Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11 - 3061 від 13.04.2010 р.)

 

Зайцев О.В.

З-17           Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб.

/ О.В. Зайцев    Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 179 с.

ISBN 978-966-657-306-6

У навчальному посібнику висвітлені загальнотеоретичні аспекти з грошових відносин, механізм їх функціонування і вплив на розвиток макроекономічних процесів.

Для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання як допоміжний, стисло структурований матеріал, який може застосовуватися при засвоєнні лекційного матеріалу, виконанні практичних та самостійних робіт, виконанні курсових та випускних кваліфікаційних робіт бакалавра тощо.

 

УДК  336 (075.8)

ББК   65.9(4Укр)26 я73

 

 

                                       © О.В. Зайцев, 2010

ISBN 978-966-657-306-6                   © Видавництво СумДУ, 2010