5.2. Антиінфляційні заходи

Антиінфляційна політика це комплекс заходів державного регулю¬вання економіки, спрямованих на подолання інфляції.

Види антиінфляційних заходів:

1. Дефляційна політика - політика доходів (фіскальні заходи).

2 . Концепція пропозиції (структурні зрушення).

3. Монетарні заходи.

4. Грошові реформи.

Дефляційна політика політика доходів:

дефляційна політика, включає ряд методів обмеження платоспроможного попиту через фіскально-бюджетний і кредитно-грошовий механізм:

вилучення з обороту час¬тини грошової маси з метою запобігання зростанню кількості грошей в обігу;

скорочення державних витрат;

посилення податкового тиску;

підвищення процентної ставки за кредит (дорожчання грошей);

випуск державних цінних паперів;

кредитна рестрикція;

лімітування випуску готівки;

політика доходів, передбачає державний контроль над заробітною платою та цінами:

фіксація заробітної плати;

фіксація цін на товари та послуги;

встановлення темпів зростання заробітної плати та цін у певних межах;

проведення жорсткої антимонопольної політики.

Інфляція може мати тяжкі економічні і соціальні наслід-ки: руйнування виробничого потенціалу, зниження обсягів виробництва і скорочення зайнятості, падіння життєвого рівня населення, загострення соціальних та політичних суперечностей, посилення хабарництва та криміногенної ситуації в країні. Тому дійова антиінфляційна політика держави є пріоритетною і повинна забезпечити належну сталість грошей.

Особливість дії дефляційної політики полягає в тому, що вона, як правило, викликає уповільнення економічного зростання.

Політика структурних зрушень (концепція пропозиції):

- податкове стимулювання виробників, галузей економіки;

- державні вкладення у розвиток певних напрямів і видів вироб-ництва.

Монетарна політика:

- заходи щодо зміцнення національної грошової одиниці. Реваль¬вація офіційне підвищення золотого вмісту національної ва¬люти або фактичне підвищення її валютного курсу стосовно міжнародних валютних грошових одиниць. Ревальвація, як пра¬вило, вигідна імпортерам, які купують дешевше іноземну валю¬ту для оплати товарів та не вигідна експортерам, оскільки ціни на їхні товари, виражені у валютах інших країн, підвищуються, що ускладнює продаж товарів, а за умови збереження їх інвалют¬ної ціни виручка в національній валюті знижується;

- лібералізація валютного ринку, наприклад, через скасування об¬межень щодо обов'язкового продажу валютної виручки тощо.

Грошова реформа є складовим елементом антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення монетарних та економічних передумов для стабілізації грошей.

Грошові реформи

Грошові реформи є радикальним заходом оздоровлення грошової системи.

Класифікація грошових реформ.

За глибиною проведення виділяють такі грошові реформи:

аповні (структурні) створення нової країни, зміна виду грошо¬вої системи тощо;

б) реформи часткового типу.

За характером обміну старих грошей на нові грошові реформи поділя¬ть так:

а) формальна - грошова одиниця країни змінює тільки вигляд та захист;

б) деномінація - укрупнення грошової одиниці країни без зміни її найменування, що проводиться з метою полегшення грошового обігу і надання більшої повноцінності грошам. При цьому змі¬нюється масштаб цін, кількість грошей в обігу скорочується, а величина грошової одиниці збільшується;

в) конфіскаційна - існують обмеження на кількість обмінюваних коштів, на форми грошей, які можуть підлягати обміну (наприклад, обмінюється тільки готівка, а банківські вклади - ні). Нуліфікація різновид конфіскаційних грошових реформ, коли знецінені грошові знаки анулюються (визнаються недійсними). Такі заходи проводять, коли різко знижується купівельна спроможність грошей шляхом випуску нових грошових знаків і вилучення та знищення колишніх грошових знаків.

г)         неконфіскаційна - обмінюються всі запаси грошей в усіх їх фор¬мах.

За строками проведення бувають:

одномоментні грошові реформи проводяться за один раз, об-мінювання грошової одиниці здійснюється за 10-15 днів;

- паралельні  обмінювання триває кілька років, валюту вилуча¬ють з обігу поступово.