ВСТУП

Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» встановлена галузевим стандартом вищої освіти і внесена до складу природно-наукового та загальноекономічного циклу підготовки бакалавра зі спеціальностей економічного напряму.

Запропонований навчальний посібник «Гроші та кредит. Лекційне викладення» за переліком тем відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування».

У посібнику стисло розкрито грошові та кредитні відносини в механізмі ринкової економіки з метою формування базових знань з теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування грошей, кредиту і банків.

Зміст навчального посібника висвітлює сутність, функції та роль грошей і кредиту; механізм функціонування грошової системи в ринковій економіці; закономірності функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; роль, специфіку та практику використання грошово-кредитної політики Центрального банку, напрями діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні.

Посібник дає змогу отримати загальне уявлення щодо закономірностей грошово-кредитної сфери та її зна¬чення у процесі суспільного відтворення, а також щодо побудови гро-шово-кредитної системи та діяльності кредитних установ. Більш детальне вивчення курсу та окремих його складових вимагатиме залучення до¬даткової навчальної та наукової літератури.

Теоретичною базою для написання цього посібника став підручник «Гроші та кредит» за загальною редакцією М.І.Савлука. К.: КНЕУ, 2006. 744 с. [8], рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів економічних спеціальностей.

Посібник стане у пригоді студентам як конспект лекцій, а викладачам – як лекційний варіант викладення дисципліни.