СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність».           № 2740  від 20.09.2001р.

Аровин Е. Как взять кредит и не пожалеть об этом. Харьков: Центр «Консульт», 2008. 208 с.

Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. 3-тє вид., стер. К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. 255 с.

Гальчинський А. С. Теорія грошей: навч.-метод. посіб.     4-те вид., зміне¬не і доповн. К.: Видавництво Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2001. 412с.

Гриценко Олена. Гроші та грошово-кредитна політика: навчальний посібник. К.: Основи, 1997. 180 с.

Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно. К.:Україна, 1997. 510 с., іл. Рос.

Гроші та кредит: підручник. 4-те вид., перероб. і доп.    /М. І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; за заг. ред. М.І.Савлука. К.: КНЕУ, 2006.744 с.

Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Д., Кэмпбэлл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М., 1996.    448 с.

Деньги, кредит, банки: учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Под ред. О. И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Финан¬сы и статистика, 2000. 464 с.

Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. проф.           Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ, 2001. 622 с.

Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. К., 1999.

Фридмен М. Количественная теория денег. М., 1996.

Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал. К., 2004.

 

 

 

   Навчальне видання

 

 

 

Зайцев Олександр Васильович

 

 

 

 

 

 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ.

Лекційне викладення

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Художне оформлення обкладинки М.М. Гончарова

Редактор  Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання О.В. Галахової

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 10,46. Обл.-вид.арк. 10,22. Тираж  300 пр.  Зам. №

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державноий університет,

вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи  ДК № 3062 від 17.12.2007.