Контрольні питання

Запитання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Аналіз даних  в Excel»:

Обчислення підсумків в Excel.

Консолідація даних.

Що таке зведена таблиця?

За допомогою чого можна налаштовувати зведені таблиці?

Які є параметри зведеної таблиці?

Як викликається зведена таблиця?

Які параметри налаштування має зведена таблиця?

Що таке Подбор параметра? Як виконується?

Технологія застосування Подбор параметра.

 Що таке Поиска решения.

 Сфера застосування Поиск решения?

 Які параметри налаштування має вікно Поиска решения?

 Що таке прогнозування? Що таке сценарій?

 Поняття про макроси та процедура їх створення.

 Панель інструментів Формы та використання їх елементів.

 Методика створення кнопок переходу.

 

Список літератури

1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Академія»,  2001.– 696 с. – С. 408 – 425.

2. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640 с. – С. 330 – 335.

3. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 629 – 630.

4. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003: Популярный самоучитель. – СПб.:Питер, 2005. – 320 с. – С. 264 – 270.

5. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493 с. – С. 191 – 242.

6. Юдин В. И. Учебник в Microsoft Excel XP. – Краматорск.: Электронный учебник. – Глава 8. Сводные таблицы;        Глава 9. Инструменты анализа данных.

7. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка:            Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб.,  доп. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. – С. 185 – 188, 194 – 211.

8. Корнеев В. П., Николайчук В. И. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие  в 4-х частях. – Часть III: Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. – 2-е издание. – К.: ПП Графіка, 2005. – 270 с. – С.  97 – 122.

9. Информатика для юристов и экономистов / Под ред.            С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – С.  504 – 509.

10. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2005. – 534 с. – С. 327 – 347, 351 – 369.

11. Волков В. Б. Популярный самоучитель Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 253 с. – С. 222 – 232.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Конспект лекцій

у трьох частинах

Частина 2 «Обробка економічної інформації за допомогою

електронної таблиці Excel»

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

 

 

 

Відповідальний за випуск Г. М. Худолей

Редактор Н. А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання А. В. Булашенка

 

 

Підп. до друку  21.08.2008,   поз.

Формат 60х84/16. Папір офіс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 8,6.  Обл.-вид. арк. 6,38.

Тираж:  60 пр.  Собівартість вид.

Зам. №

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи                   до Державного реєстру

ДК №3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

 

            Міністерство освіти і науки України

                Сумський державний університет

         Шосткинський інститут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

 

Конспект лекцій

у трьох частинах

Частина 2

«Обробка економічної інформації за допомогою

електронної таблиці Excel»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2008

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут

 

До друку та в світ

 дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                                           В.Б. Юскаєв

 

 

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА

Конспект лекцій

у трьох частинах

Частина 2. Обробка економічної інформації за

 допомогою електронної таблиці EXCEL.

з дисципліни «Економічна інформатика»

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання.

 

Усі цитати, цифровий

та практичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам

 

    Укладач                                                                      А.В. Булашенко

    Відповідальний за випуск                                        Г.М. Худолей

Директор Шосткинського інституту                      В.Л. Акуленко