Вступ

Сьогодні вміння розв’язувати різноманітні економічні задачі з використанням новітніх комп’ютерних технологій є досить важливим. Наявність спеціальної літератури, різноманітних рекомендацій та посібників не забезпечують у повному обсязі самостійну роботу студентів економічних спеціальностей. Тому даний конспект лекцій присвячений вивченню обробки економічної інформатики за допомогою електронної таблиці Excel, є актуальним та необхідним.

Конспект лекцій «Економічна інформатика» складається з трьох частин. Перша частина  має назву «Економічна інформація, операційні системи та мережі». Ця частина складається з п’яти лекцій та містить матеріал з основ економічної інформатики, основи побудови персональних комп’ютерів, основи роботи в операційній системі Windows, сервісні та службові програми для обслуговування персональних комп’ютерів, основи роботи в комп’ютерній мережі, побудованої в операційній системі Windows та основи теорії алгоритмізації.

Друга частина має назву «Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel» та складається з п’яти лекційних тем. Шоста лекція містить теоретичний матеріал про основні відомості табличного редактора Excel, що необхідні для основи роботи з електронною таблицею. У сьомій лекцій описуються функції електронної таблиці  Excel та робота з ними. Графічне представлення даних описується у восьмій лекції. Дев’ята лекція присвячена засобам створення баз даних в Excel. Десята лекція містить основні принципи аналізу даних в Excel, принципи розв’язання прикладних задач в Excel та поняття про макроси.

Третя частина має назву «Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактора Word та системи управління базами даних Access» та відповідно містить матеріал щодо обробки економічної інформації у текстовому редакторі Word та у СУБД Access.

Крім того, в кінці кожної лекції наведені питання для самоконтролю, які дозволяють студентам самостійно оцінити свій рівень знань. Для більш поглибленого вивчення кожного з питань лекції в кінці кожної лекції міститься список літератури з зазначенням конкретних сторінок, де можна розглянути теоретичні питання.

Конспект лекцій містить рисунки із зображенням проміжних кроків у Excel 2003, а також результатами розв’язання типових задач. Надаються детальні пояснення про хід розв’язання задач, що дозволяє студентам самостійно вивчати теоретичний матеріал, підготуватися до виконання практичних та самостійних робіт.

У конспекті лекцій описується російськомовна версія програми Excel 2003, тому пункти меню програми написані російською мовою жирним шрифтом.