Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Робота з функціями в Excel» студент повинен чітко розуміти призначення, сферу застосування функцій електронної таблиці Excel, знати та оперувати з основними функціями електронної таблиці на практиці, знати способи введення даних у функції та вміти їх редагувати, форматувати, здійснювати розрахунки за їх допомогою.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовку вдома, виконання та захист практичних робот з даної тематики.

Контрольні питання

Запитання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Робота з функціями в Excel».

Що таке функція?

 Для чого використовують функції?

 Які обчислення можна проводити за допомогою функцій?

 Які правила синтаксису функцій?

 Який основний принцип назви функцій?

 Як вводяться функції?

 Де в головному вікні програми Excel розміщені функції?

 Яка є класифікація функцій?

 Що таке Майстер функцій?

Яким чином викликається Майстер функцій?

З яких елементів складається Майстер функцій?

Класифікація математичних функцій?

Як обчислити суму діапазону чисел?

Як обчислити добуток діапазону двох чисел?

Які параметри налаштування має функція СУММЕСЛИ?

 Що таке статистичні функції?

Приклади стандартних статистичних функцій.

Приклади інших статистичних функцій.

Які параметри налаштування має функція СЧЕТЕСЛИ?

Що таке логічні функції?

Логічна функція ЕСЛИ.

Логічна функція И.

Логічна функція ИЛИ.

Інші логічні функції

Що таке фінансові функції?

Як класифікуються фінансові функції?

Функція ПЛТ.

Функція СТАВКА.

Функції АПЛ, АСЧ та ДДОБ.

Функції роботи з цінними паперами (ЦЕНА та ДОХОД).

Функції категорії дата і час.

Що таке вкладені функції?

Приклади вкладених функцій.

Редагування функцій.

 

Список літератури

1. Ярмуш О. В., Редько М. М.. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с. – С. 234 – 238.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела, 2003. – 464 с. – С. 223– 230.

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря, – К.: ВЦ «Академія», 2001.– 696 с. – С. 368 – 376.

4. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання, – К.: Каравела, 2007.– 640 с. – С. 312 – 317.

5. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 585 – 601.

6. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003: Популярный самоучитель. – СПб.:Питер, 2005. – 320 с. – С. 206 – 227.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493 с. – С. 144 – 152.

8. Юдин В. И. Учебник в Microsoft Excel XP. – Краматорск.: электронный учебник. – Глава 5. Формулы и функции.

9. Глушков С. В., Сурядний О. С. Персональний комп’ютер. – Харків: Фоліо, 2007. – 509 с. – С. 299 – 318.

10. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка:   Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб.,  доп. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. – С. 163 – 178, 188 – 193.

11. Корнеев В. П., Николайчук В. И.  Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие  в 4-х частях. Часть III: Обработка информации с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. – 2-е издание. – К.: ПП Графіка, 2005. – 270 с. – С.  42 – 85.

12. Информатика для юристов и экономистов / Под ред.   С. В. Симоновича – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – С.  493 – 495

13. Степанов А. Н. Информатика: Учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 765 с. – С.  558 – 563.