Контрольні питання

Питання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Графічне представлення даних в Excel»

Що таке діаграма?

Що таке інформаційна таблиця?

Що таке рядок даних?

Що таке маркер?

Яких видів бувають стандартні діаграми?

Що таке гістограма?

Що таке лінійна діаграма?

Що таке графік?

Що таке кругова діаграма та як вона будується?

Коли застосовують кільцеву діаграму?

Що таке точкова діаграма?

За допомогою чого створюють діаграму?

Чи можна використати дані з несуміжних комірок при побудові діаграми?

Розкрити суть кроків роботи Мастера диаграмм.

Які параметри налаштування має діаграма?

Де відображаються адреси комірок, що утворюють інформаційну таблицю?

Як задаються підписи по осях на діаграмі?

Чи можна додавати та видаляти ряди даних під час створення діаграми, після?

Що відносять до параметрів форматування діаграми?

Як на діаграму наносять масштабну сітку?

Як відобразити значення на діаграмі?

Як можна розмістити діаграму на робочому листі?

Як редагується діаграма?

Що таке легенда діаграми?

Як налаштувати частину діаграми?

Як додаються дані до діаграми?

Як змінити вид діаграми?

Які особливості роботи з круговою діаграмою?

Як змінювати орієнтацію об’ємних діаграм?

Що таке інтерполювання даних?

Яким чином здійснюється інтерполювання даних за допомогою діаграм?

 

 

Список літератури

1. Ярмуш О. В., Редько М. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с. – С. 240 – 244.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. В. А. Баженова. – К.: Каравела, 2003. – 464 с. – С. 250– 255.

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря. – К.: ВЦ «Академія, 2001.– 696 с. – С. 384 – 402.

4. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання. – К.: Каравела, 2007.– 640 с. – С. 339 – 345.

5. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 602 – 616.

6. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003: Популярный самоучитель. – СПб.:Питер, 2005. – 320с. – С. 229 – 251.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003: Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493 с. – С. 242 – 284.

8. Юдин В. И. Учебник в Microsoft Excel XP. – Краматорск.: электронный учебник. – Глава 6. Диаграммы и графики.

9. Глушков С. В., Сурядний О. С. Персональний комп’ютер. – Харків: Фоліо, 2007. – 509 с. – С. 318 – 337.

10. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка:   Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб.,  доп. – К.: Академвидав, 2007. – 416 с. – С. 178 – 180.

11. Информатика для юристов и экономистов / Под ред.   С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – С.  498 – 501

12. Степанов А. Н. Информатика: Учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 765 с. – С.  573 – 580