2.1 Вікно форми

Для спрощення введення та обробки інформації у списках вико­ристовується діалогове вікно форми даних.

Форма – це вбудований засіб для введення та обробки інформації в списку.

 

У цьому вікні знаходять­ся кілька полів введення, назви яких відповідають заголовкам полів списку. Для введення вікна форми даних потрібно вибрати Данные→Форма. На екрані з'явиться вікно форми (рис. 9.3). У вікні форми даних можна вести пошук інформації, вводити нові записи в список, видаляти існуючі та редагувати записи.

У заголовку вікна форми виводиться ім'я робочого листа. У ві­кні форми вказана загальна кількість записів списку та номер по­точного запису. Для переходу від одного поля до іншого використо­вується клавіша Tab.

 

У формі можна змінювати значення комірок таблиці. Після натиснення кнопки Закрыть всі зміни будуть відо­бражені в електронній таблиці. Кнопка Удалить видаляє зі списку активний запис. Якщо потрібно вставити в список новий запис, то потрібно натиснути кнопку Добавить. Поля форми стануть порож­німи і в них можна буде вводити дані. Новий запис вставляється за допомогою форми даних лише в кінець списку. Якщо потріб­но вставити новий запис усередину списку, то це можна зробити лише безпосередньо на робочому листі без форми даних, вибравши Вставка→Строки.