Висновки

Отже, електронна таблиця Microsoft Excel має потужні можливості для створення бази даних. В Excel базою даних є список. Список – електронна таблиця, яка містить зв’язану, упорядковану інформацію, що об’єднана за певною ознакою. Список містить поля та записи. Поле – певна характеристика об’єкта, а запис – це повна характеристика об’єкта. Для введення, редагування та пошуку інформації за певними критеріями застосовують форму. Для обробки даних використовують сортування та фільтрацію даних за певними критеріями. Для одночасного пошуку інформації за певними критеріями та проведенню обчислень використовують функції бази даних.

Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Бази даних в Excel» студент повинен чітко розуміти призначення та застосування баз даних в Excel, знати та оперувати з основними поняттями баз даних на практиці, знати способи введення, редагування, пошуку даних і розрахунку даних з одночасним пошуком та вміти їх використовувати на практиці.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовки вдома, виконання та захисту практичної роботи з даної тематики.