6.3.4. Розрахунок за втратою напруги мереж з нульовим проводом при нерівномірному навантаженні фаз

 

            В освітлювальних мережах не завжди вдається забезпечити рівномірне навантаження фаз, хоча, як правило при розподілі навантаження на групові лінії і фазуванні ліній, що відходять від щитків, розподільних пунктів і щитів підстанцій, вживають заходів для рівномірного розподілу навантаження. Діючі нормативні документи рекомендують обмежувати різницю у струмах найбільше і найменше навантаженої фази 30% у межах одного щитка і 10% на початку живильних ліній.

            Для збільшення надійності роботи будь-яких трифазних чотирипровідних ліній переріз нульового проводу беруть, як правило, не меншим перерізу фазних дротів; у лініях з пофазним відключенням переріз нульового проводу повинен бути не меншим перерізу фазних проводів; об'єднаний нульовий провід декількох ліній повинен відповідати за пропускною спроможністю сумарному струму проводів самої навантаженої фази і мати переріз не менше найбільшого з перерізів фазних проводів суміщених ліній.

            Нерівномірне навантаження фаз приводить до зсуву нульової точки мережі, навантажує нульовий провід зрівнюючим струмом і викликає неоднакові втрати напруги в різних фазах. Різні втрати напруги у різних фазах отримуватимуться не лише при нерівномірному навантаженні фаз, але й при нерівності моментів навантаження окремих фаз М1, М2, М3, незважаючи на їх однакове навантаження.

            Мережами з нерівномірним навантаженням фаз практично вважаються лінії з навантаженнями окремих фаз або з моментами їх навантажень, відрізняються більш ніж на ± 10 % від середнього значення.

            Трифазні лінії з підключенням навантажень до фаз у порядку А, В, С, А, В, С і т.д. можуть, зокрема, розглядатися як симетрично навантажені лише при живленні ними більше 12 світильників у будівлях і більше 30 – у зовнішніх установках. При меншій кількості світильників необхідна рівність моментів досягається при системі фазування А, В, С, С, В, А для трифазних ліній. Але і в цьому випадку лінії можуть розглядатися як симетрично навантажені при числі навантажень не менше 6 для трифазних мереж.

            У лініях з нерівномірним навантаженням розрахунком визначається переріз проводів усіх фаз, а також переріз нульового проводу. Переріз нульового проводу при цьому може бути більшим перерізу деяких фазних проводів.

            Розрахунок мережі з нерівномірним навантаженням фаз у загальному вигляді складний і вимагає великої витрати часу. Для окремого випадку – мереж з чисто активним навантаженням – Д.Г. Цейтліним запропонований досить простий і досить точний для практичного застосування метод розрахунку, в якому втрати напруги окремих фаз виражаються через втрати напруги у фазних проводах і часткові втрати в нульовому проводі:

 

    А = фА + 0А –  (0В + 0С),                                 

 

   В = фВ + 0В –  (0А + 0В),                .       (6.29)

 

     С  = фС + 0С –  (0А + 0В)                     

 

            Втрати напруги у фазних і часткові втрати у нульовому проводах визначаються за співвідношеннями

 

 ;                                

 

;                        ,         (6.30)

 

 ;                                           

 

де        ; ;  – моменти навантажень окремих фаз, кВт.м;

            sА, sВ, sС – перерізи проводів окремих фаз, мм2;

            s0 – переріз нульового проводу, мм2;

            с – коефіцієнт, що залежить від напруги мережі і матеріалу провідників (табл. 6.6).

 

            При sА = sВ = sС = s0  формули мають вигляд

 

,                       (6.31)

 

а при  s0 = 0,5 sА = 0,5 sВ = 0,5 sС

 

.                       (6.32)

 

            Аналогічно записуються формули для двох інших фаз.

 

            Таблиця 6.6 – Значення коефіцієнта с, що входить у формули для розрахунку мереж за втратою напруги

 

Номінальна напруга  мережі, В     Система мережі і вид струму         Значення коефіцієнта с для провідників

                        мідних            алюмінієвих

380/220           Трифазна з нулем     72        44

380/220           Двофазна з нулем     32        19,5

220      Двопровідна змінного або постійного струму    12        7,4

 

            Приклад 6.5. Визначити втрати в трьох фазах мережі, зображеної в прикладі 6.4, при розфазуванні світильників у рядах А, В, С, А, В, С. Переріз мідних фазних і нульових проводів – 2,5 мм². Напруга мережі - 380/220 В. Коефіцієнт с беремо для двопровідної мережі з нульовим проводом, що дорівнює 12.

            Моменти навантажень фаз дорівнюють:

 

mА = 0,27 (27 + 45 + 21 + 39 + 27 + 45) = 55,08 кВт.м,

mB = 0,27 ( 33 + 51 + 27 + 45 + 33 + 51) = 64,8 кВт.м,

mC = 0,27 ( 39 + 57 + 33 + 51 + 39 + 57) = 74,52 кВт.м.

 

            Втрати напруги при sА = sВ = sС = s0 у фазах становитимуть

% =  = 1,35 %;

% =  = 2,15 %;

% = = 2,97 %.

 

            Щоб зрівняти втрати напруги у фазах, необхідно забезпечити рівність моментів навантаження фаз, для чого в другому ряді взяти фазування В, С, А, В, С, А, а у третьому – С, А, В, С, А, В.

            Визначення суми моментів

            Коли однакове одиничне навантаження розподілено рівномірно уздовж всієї лінії або по окремих її ділянках, то момент навантаження може визначатися, як це показано на рис. 6.5.

            Для мережі за рис. 6.5 а

 

;                             (6.33)

 

для мережі за рис. 6.5 б

 

;                                 (6.34)

 

і мережі за рис. 6.5 в

 

.                (6.35)