Питання для самоперевірки:

 

1. Чим відрізняється електрохімічна корозія від газової, хімічної корозії?

2. Як утворюється подвійний електричний шар? Опишіть його будову?

3. На підставі яких термодинамічних величин можна зробити висновок про можливість корозії?

4. Що називається поляризацією? Які види поляризації анодних процесів можна виділити? Охарактеризуйте їх.

5. Наведіть основне рівняння кінетики електрохімічної реакції з уповільненою стадією розряду – іонізації.

6. Наведіть рівняння Тафеля. В яких координатах реалізується прямолінійна залежність між густиною струму і потенціалом?