5. Показники корозійних процесів

 

Показники швидкості корозії – зміна будь-яких  характеристик, що об'єктивно відображає зміну властивості металу. Розрізняють прямі та непрямі.

Показник зміни маси при корозії – це  зміна маси металу в результаті корозії, віднесене до поверхні металу S і часу .

а) від’ємний показник зміни маси:

,

де m  втрата маси металу за час корозії  після видалення продуктів корозії;

 

б) позитивний показник зміни маси:

,                                             

де m`  збільшення маси металу за час корозії  внаслідок росту плівки продуктів корозії.

Об'ємний показник корозії – об’єм  поглинутого газу або газу, що виділився в процесі корозії металу V0 і віднесений до одиниці площі поверхні металу S та одиниці часу  :

.

Струмовий показник корозії. Для дослідження електрохімічної корозії металів зручно користуватися струмовим показником, що відповідає швидкості даного корозійного процесу:

,

де i –  анодна густина струму, А/см2; Кm , г/(м2ч) – від’ємний ваговий показник; n  число електронів, що беруть участь в анодному процесі іонізації металу; F  стала Фарадея, Ач/моль; А  атомна маса металу, г/моль.

Глибинний показник корозії Кп – глибина корозійного руйнування металу П в одиницю часу  (наприклад, мм / рік):

,                       .

На основі глибинного показника швидкості корозії побудована десятибальна шкала корозійної стійкості металів. Абсолютно стійкими вважають метали, для яких глибинний показник корозії (Кп, мм / рік) не більше 0,001, а нестійкими є  метали, для яких Кп > 10.

 

До непрямих показників швидкості корозії відносять: зміну електричного опору і механічні показники.

Зміну електричного опору зразка металу за певний час випробувань визначають за формулою

,                       де R0 і R1 - електричний опір зразка відповідно до і після корозії.

Механічний показник корозії КМ – це зміна будь- якого показника механічних властивостей металу за час корозії . Часто користуються зміною межі міцності.

Показник міцності  К за час  виражається формулою, пов'язаною зі зміною межі міцності В  при розтягуванні:

.