5.7. Перинні імунодефіцити

 

            Актуальність теми. Розвиток медичної генетики дозволив поглибити знання та  наші уявлення про первинні імунодефіцити (ІДС). Відомо, що стан імунітету визначає як якість життя, так  і його тривалість. При ІДС дефект частіше виникає на рівні 8, 14,  18, 20-ї хромосом унаслідок генних мутацій, транслокацій, делеції хромосом.

            Навчальна мета

Загальна

Вивчити особливості перебігу імунодефіцитних станів, уміти призначити необхідні обстеження.

Студент повинен знати:

- етіологію, патогенез, клініку та діагностику основних ІДС;

- знати основні клінічні симптоми ІДС.

Студент повинен уміти:

- зібрати у дітей з ІДС генеалогічний анамнез та проаналізувати його;

- провести диференційну діагностику ІДС зі станами, які супроводжуються зниженням реактивності;

- призначити обстеження хворому з підозрою на ІДС.

Студент повинен оволодіти  практичними навичками:

- уміти аналізувати зібраний генеалогічний анамнез та робити попередній висновок;

- трактувати результати лабораторного та інструментального обстеження хворого з ІДС;

- надати невідкладну допомогу хворому з ІДС.