1.5 Види забезпечення ІС

 

      Згідно з існуючим стандартом [3] для здатних навчатися ІС доцільним є виділення таких основних видів її забезпечення, як технічне, інформаційне, програмне та організаційне, структуру яких подано на рис. 1.6.

 

 

 

     На ефективність функціонування ІС вирішальний вплив має інформаційне забезпечення, яке характеризується значним обсягом інформаційних операцій, пов’язаних на етапі навчання із структуруванням і нормалізацією даних, керуванням масивами даних, оцінкою ефективності процесу навчання, формуванням інформаційного фонду, прийняттям рішень та інше. Тому у рамках алгоритмічного (евристичного) підходу до моделювання ІС математичне забезпечення, яке включає методи реалізації інформаційних і обчислювальних процедур, спрямованих на формування та перетворення інформаційних структур даних, належить до інформаційного забезпечення. При цьому математичне забезпечення ІС розглядається як технологія оброблення інформації з метою прийняття  достовірних рішень.

На рис. 1.7 подано структуру інформаційного забезпечення ІС, що навчається, основними елементами якого є:

 інформація як атрибут прийняття рішень;

 технологія оброблення інформації як формалізована система обчислювальних і логічних операцій;

 кодування як спосіб інформаційного узгодження елементів КТЗ, стиснення інформації, підвищення її завадозахищеності та безпеки;

класифікація як процес прийняття рішень;

контроль як процес встановлення відповідності між функціональним і технічним станами ІС.

Однією із важливих функцій інформаційного забезпечення є класифікаційний аналіз даних. Тому класифікацію доцільно розглядати, як і контроль, окремим елементом інформаційного забезпечення.

    

 

 

 

 

Розроблення інформаційного забезпечення ІС складається з послідовного розв’язання таких основних задач:

організація збору інформації про можливі функціональні стани та режими функціонування ІС;

формування словника ознак розпізнавання;

розроблення математичної (інформаційної) моделі ІС для режимів її функціонування;

конструювання КФЕ навчання ІС і розроблення процедури його обчислення;

 розроблення засобів інформаційних технологій прийняття достовірних рішень за умови апріорної невизначеності;

дефазіфікація нечітких множин на екзамені;

розроблення методів та алгоритмів перспективного та нормативного прогнозування функціональної ефективності та надійності ІС.

     Розв’язання наведених вище задач інформаційного забезпечення дозволяє отримати відповіді на такі важливі питання, як інформаційне відображення функціональних станів ІС і оптимізація просторово-часових параметрів функціонування за КФЕ навчання системи з метою забезпечення на екзамені достовірної класифікації поточного або спрогнозованого її функціонального стану.