1.9 Контрольні запитання та завдання до першого розділу

 

1 Що називається інтелектуальною системою?

2 Яка мета проектування ІС?

3 Що розуміється під функціонуванням ІС?

4 Що розуміється під загальною та функціональною ефективністю ІС?

5 Які три основні класи задач синтезу ІС.

6 У чому полягає головна задача проектування ІС?

7 Які особливості етапів апріорного та апостеріорного проектування?

8 Чим відрізняється автоматизована ІС від автоматичної?

9 Які основні властивості слабо формалізованого керованого процесу?

10 Що називається інтелектуальною системою підтримки прийняття рішень?

11 Які особливості мають детерміновані, статистичні та детерміновано-статистичні ІС?

12 Наведіть класифікацію ІС за ступенєм інтелектуалізації (повноти інформації).

13 Наведіть класифікацію ІС, що навчаються.

14 Наведіть класифікацію знання-орієнтованих ІС.

15 Які основні підходи до аналізу та синтезу ІС.

16 Які основні аспекти функціонування ІС?

17 Які основні загальносистемні принципи проектування ІС, що навчаються.

18 Як реалізується принцип дуальності при проектуванні ІС?

19 Як реалізується принцип зовнішнього доповнення  при проектуванні ІС?

20 Які основні властивості ІС?

21 Що є умовою спостережуваності ІС з точки зору теоретико-інформаційного підходу?

22 Наведіть основні етапи життєвого циклу ІС.

23 Накресліть графік зміни показника надійності у процесі експлуатації ІС.

24 Які основні етапи проектування ІС?

25 Які задачі розв’язуються на етапі ескізного проектування?

26 Які задачі розв’язуються на етапі технічного проектування?

27 Наведіть класифікацію випробувань ІС.

28 Які основні види забезпечення ІС?

29 Які задачі розв’язує технологія оброблення інформації?

30 Які основні задачі розв’язуються при розробленні інформаційного забезпечення ІС, що навчається?

31 Що називається вектором-реалізацією образу?

32 Що називається навчальною вибіркою?

33 Наведіть постановку задачі інформаційного синтезу ІС, що навчається.

34 Які основні вимоги до методу інформаційного синтезу ІС, що навчається?