2.6 Оцінка статистичної стійкості та однорідності навчальної вибірки

 

Важливим етапом формування навчальної вибірки є оцінка її статистичної стійкості та однорідності, оскільки ці властивості суттєво впливають на величину повної ймовірності прийняття правильних рішень. Основним способом недопущення зниження достовірності рішень, що приймає система, є блокування її функціонування як в режимах навчання, так і екзамену, якщо не виконуються умови статистичної стійкості або статистичної однорідності вибірок. У загальному випадку ІС блокує режими навчання й екзамену за таких причин:

перехідний процес, що відбувається, наприклад, в задачах керування при зміні функціональних станів технологічного процесу під впливом як керованих, так і некерованих факторів;

відмова технологічного обладнання;

неправильне функціонування датчиків інформації;

неоптимальні значення контрольних і нормованих допусків на ознаки розпізнавання.

Як критерії статистичної стійкості використовуються відомі в математичній статистиці вибіркові критерії оцінки параметрів імовірнісних розподілів [45-49]. Як критерії статистичної однорідності доцільно використовувати критерій згоди Пірсона (критерій  2) [45,48,49], серійний критерій Вальда-Вольфсона [48], критерій Колмогорова-Смірнова (критерій ) [49], критерій серій [48,49] та інші. Як критерії інформативності ознак можуть використовуватися коефіцієнти парної та множинної кореляції [45,47] і прямі статистичні інформаційні критерії [23,43]. Одну із ієрархічних структур алгоритму прийняття рішень при оцінці статистичних стійкості та однорідності навчальної вибірки за статистичними критеріями наведено на рис. 2.6.

Аналіз рис.2.6 показує, що невиконання основної гіпотези навіть за одним будь-яким критерієм призводить до заблокування процесу формування навчальної матриці , а тим самим і навчання ІС.

 

 

Таким чином, архітектура програмного забезпечення ІС, що навчається, крім інформаційних агентів «Навчання» і «Екзамен», повинна включати агента «Розвідувальний аналіз», який у процесі прийняття багатокритеріальних рішень дає дозвіл на функціонування системи у відповідному режимі.