2.16 Контрольні запитання та завдання до другого розділу

 

На яких основних принципах базуються методи  ІЕІ-технології?

Наведіть приклад прийняття рішень, в якому введення додаткових обмежень максимізує кількість інформації?

Яка основна ідея  ІЕІ-технології?

Сформуйте постановку задачі навчання ІС у рамках ІЕІ-технології.

Сформуйте постановку задачі екзамену для ІС, що навчається, у рамках ІЕІ-технології.

У чому полягає детерміновано-статистичний підхід до прийняття рішень?

Що називається класом розпізнавання (образом)?

Що називається нормованим (експлуатаційним) полем допусків на ознаки розпізнавання?

Що називається контрольним полем допусків на ознаки розпізнавання?

Що називається еталонним вектором-реалізацією образу?

Що називається контейнером класу розпізнавання?

Що називається параметром функціонування ІС?

Що називається рівнем селекції координат двійкового еталонного вектора-реалізації образу?

Який вигляд має формула безумовної (апріорної) ентропії? Що вона характеризує при прийнятті рішень?

Який вигляд має  формула умовної (апостеріорної) ентропії? Що вона характеризує при прийнятті рішень?

Який вигляд має формула нормованого критерію Шеннона?

Що називається першою достовірністю?

Що називається помилкою першого роду?

Що називається помилкою другого роду?

Що називається другою достовірністю?

Який зв’язок має ентропійний критерій Шеннона з точнісними характеристиками прийняття рішень?

Як обчислити оцінки точнісних характеристик?

Який вигляд має робоча формула критерію Шеннона?

Які умови повинна задовольняти робоча область визначення функції інформаційного критерію?

Яку конструкцію має критерій Кульбака?

Виразіть через точнісні характеристики повну ймовірність    правильного прийняття рішень.

Виразіть через точнісні характеристики повну ймовірність     неправильного прийняття рішень.

Наведіть аналітичну формулу критерію Кульбака як функцію від точнісних характеристик.

Наведіть робочу формулу критерію Кульбака.

Який вигляд має нормований критерій Кульбака?

За яких умов значення критерію Кульбака , що обчислюється за формулою (2.7.6), буде  максимальним?

Яке максимальне значення має критерій Кульбака, що обчислюється за формулою (4.4), при    і  ?

Як визначається радіус псевдосферичного контейнера класу розпізнавання в бінарному просторі Хеммінга?

Яка загальна структура алгоритму навчання ІС у рамках ІЕІ-технології?

Які функції реалізує базовий алгоритм навчання у рамках ІЕІ-технології?

Обґрунтуйте доцільність реалізації паралельної  або послідовної оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання.

Які переваги має паралельно-послідовний алгоритм оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання?

Як у рамках ІЕІ-технології визначити оптимальні значення геометричних параметрів контейнерів класів розпізнавання?

Як у рамках ІЕІ-технології визначити оптимальні значення контрольних допусків на ознаки розпізнавання?

Що називається  «робочою областю» при оптимізації системи контрольних допусків на ознаки розпізнавання? Чим вона відрізняється від робочої області при оптимізації геометричних параметрів класів розпізнаваня?

Які функції виконує оператор Р у режимі екзамену?

Які обмеження накладаються на екзаменаційну матрицю?

Який вигляд має функція належності двійкового вектора-реалізації, що розпізнається, до класу  ?