1.3. Основні властивості ІС

 

Умовою розв’язання головної задачі проектування є  визначення властивостей, які повинна мати ІС, що проектується. Основними властивостями ІС є:

стійкість – це властивість ІС повертатися в попередній функціональний стан після припинення дії збурюючих факторів;

керованість – це існування необмеженого керування, яке може перевести систему із довільного початкового стану в будь-який інший заданий стан за кінцевий інтервал часу;

спостережуваність – це можливість визначення поточного функціонального стану системи шляхом аналізу вихідних змінних при заданому керуючому сигналі за кінцевий період часу.

З точки зору теоретико-інформаційного підходу умовою спостережуваності є виконання нерівності

 

,

або

                                        ,

 

де  – апріорна (безумовна) ентропія;  – апостеріорна ентропія, що характеризує залишкову невизначеність після прийняття рішення.

Наприклад, в  ІС  спостережуваність може бути втрачена за умови невиправданого збільшення або зменшення поля контрольних допусків на ознаки розпізнавання, що має наслідком збіг векторів-реалізацій різних образів. Тобто спостережуваність – це властивість ІС розрізняти вектори-реалізації образів.

Точність ІС, яка визначається через точнісні характеристики відповідної системи оцінок рішень. Для двохальтернативної системи оцінок достовірність рішень характеризується повною ймовірністю правильного прийняття рішень:

,

де ,  – безумовні ймовірності прийняття основної гіпотези  і  альтернативної гіпотези   відповідно;     ,  – точнісні характеристики: перша та друга достовірності відповідно;

і повною ймовірністю неправильного прийняття рішень:

 

,

де ,  – точнісні характеристики: помилки першого та другого роду відповідно.

Оскільки гіпотези  і  складають повну групу подій, то має місце  .

Надійність ІС. Це властивість ІС забезпечувати виконання заданих функцій, зберігаючи в часі функціональну ефективність системи в заданих межах, технічного обслуговування, ремонту, супроводження інформаційного та програмного забезпечення, зберігання і транспортування.

Масогабаритні характеристики визначаються геометричними, ваговими та топологічними показниками ІС.

Стабільність ІС. Це властивість ІС зберігати незмінними свої характеристики у процесі експлуатації.

Енерговитрати, пов’язані з функціонуванням ІС, які в першому наближенні лінійно залежать від маси системи.

Вартість як сукупні витрати на всіх етапах життєвого циклу системи. Основні етапи життєвого циклу ІС показано на рис.1.3.

 

 

На рис.1.4 показано типовий якісний графік зміни показника надійності    функціонування будь-якої системи в процесі експлуатації за умови відсутності відновлення системи.

 

На рис 1.4 показано три  часові відрізки: І – введення системи в експлуатацію; ІІ – період стабільної експлуатації; ІІІ – період  ”старіння” системи, обумовлений її фізичним зносом. Специфіка ІС  полягає в тому, що на першому відрізку невисока функціональна ефективність обумовлена не стільки КТЗ системи, який в основному є відповідною конфігурацією стандартних уніфікованих засобів електронно-обчислювальної і телекомунікаційної техніки, а необхідністю верифікації спеціального програмного забезпечення шляхом його адаптації до реального слабо формалізованого керованого процесу.