ЗМІСТ

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………6

ВСТУП………………………………………………………………..………...….7РОЗДІЛ 1

СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПЛІВОК Cd1-xMnxTe………………………………………………………..……..9

1.1 Переваги твердого розчину Cd1-xMnxTe як детекторного матеріалу та деякі його структурні характеристики……………………………………......9

            1.2 Особливості вакуумних конденсатів бінарних сполук…………..…14

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЕКСПЕРИМЕНТУ….…………….…………..……18

            2.1 Обладнання та методика одержання плівок CdTe

                та Cd1-xMnxTe…………………………………………………...……..18

            2.2 Методики вивчення структурних особливостей конденсатів……...20

2.2.1 Дослідження морфології поверхні зразків та їх

         механізмів росту………………………………………….……20

2.2.2 Дослідження стехіометрії та елементного складу плівок.….20

2.2.3 Методика рентгеноструктурних досліджень……………...…22

            2.3 Методика вивчення люмінесцентних характеристик

               конденсатів……………………………………………………………..23

            2.4 Розрахунок ансамблю точкових дефектів у плівках CdTe….………24

 

РОЗДІЛ 3

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛІВОК CdTe ТА Cd1-xMnxTe…………….25

            3.1 Морфологія поверхні та структура полікристалічних плівок

               CdTe та Cd1-xMnxTe…………………………………………………….25

            3.2 Фазовий склад та текстура конденсатів………………………..……31

            3.3 Дослідження елементного складу плівок Cd1-xMnxTe…………..…..35

РОЗДІЛ 4

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВОК

СdTe ТА Cd1-XMnXTe…………………………………………………………..38

            4.1 Дослідження спектрів крайової фотолюмінесценції

                плівок CdTe……………………………………………………………38

            4.2 Дослідження спектрів крайової фотолюмінесценції

               плівок Cd1-xMnxTe з малим вмістом марганцю…………………..…..45

РОЗДІЛ 5

РОЗРАХУНОК АНСАМБЛЮ ТОЧКОВИХ ДЕФЕКТІВ У CdTe

У РАМКАХ КВАЗІХІМІЧНОГО ФОРМАЛІЗМУ…………………….…….47

5.1. Розрахунок ансамблю ТД у монокристалах CdTе………………….47

5.2 Квазіхімічний опис ансамблю ТД у плівках CdTe

      для випадків повної рівноваги та гартування……………………….59

5.3 Моделювання ансамблю точкових дефектів у плівках

      CdTe з використанням параметрів дефектоутворення

розрахованих «ab initio»……………………………………………...64

ВИСНОВКИ……………………………..…………………….…………………74

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………..………………..……………….…..77