Для нотаток

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

на навчальний посібник

„Правила ведення робочої карти”

 

Розроблення навчального посібника „Правила ведення робочої карти” обумовлене необхідністю надання єдиних поглядів командирам усіх ступенів з питань правил підготовки і ведення робочої карти, правил скорочень, а також умовних позначень, які використовуються у бойових документах.

Підставами для написання навчального посібника „Правила ведення робочої карти” є відсутність національного документа, виданого державною мовою, відсутність систематизованого навчального матеріалу, який би розкривав питання правил підготовки і ведення робочої карти.

Навчальний посібник „Правила ведення робочої карти” призначається для використання офіцерським складом, а також науково-педагогічним складом, слухачами, курсантами вищих військових закладів як при підготовці, так і при проведенні усіх видів навчальних занять з бойової підготовки, а також тактичних навчань.

Цінністю цього посібника є те, що в ньому детально, у логічній послідовності розкриті питання щодо правил підготовки і ведення робочої карти, правил скорочень, умовних позначень, які використовуються в бойових документах.

Навчальне видання

 

 

Трофименко Павло Євгенович

Пушкарьов Юрій Іванович

Панченко Олександр Віталійович та ін.

 

 

 

 

 

Правила ведення

робочої карти артилерії

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

Художнє оформлення обкладинки О. В. Панченка

Редактор С. М. Симоненко

Комп’ютерне верстання Ю. І. Пушкарьова

 

 

 

 

Формат 60×84/16. Ум. друк. арк. 8,60. Обл. -вид. арк. 6,75 Тираж 300 пр. Зам. №

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17. 12. 2007.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

 

Сумський державний університет

 

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                      В.Б. Юскаєв

 

 

 

Навчальний посібник

«правила ведення робочої карти»

для науково-педагогічних працівників та студентів

Сумського державного університету

 

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладачі:                                                        П.Є. Трофименко,

Ю.І. Пушкарьов,

О.В. Панченко,

М.М. Ляпа

 

Відповідальний за випуск                               П.Є. Трофименко,

 

Начальник кафедри військової підготовки

Сумського державного університету              М.М. Ляпа

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

м