1.1 Класифікація топографічних карт

 

Топографічні карти складають для великих територій земної поверхні. Для простішого використання їх видають окремими аркушами, контури яких прийнято називати рамками карти.

Боками рамок є меридіани і паралелі, вони обмежують зображену на аркуші карти ділянку місцевості.

Кожний аркуш карти зорієнтований відносно сторін горизонту так, що верхній край рамки – північний, нижній – південний, лівий – західний, правий – східний.

Система поділу карти на окремі аркуші називається розграфленням карти, а система позначення (нумерації) аркушів – їх номенклатурою [4].

Для того щоб можна було легко і швидко знаходити потрібні аркуші карти того чи іншого масштабу, кожний з них має своє умовне позначення – номенклатуру.

Номенклатура кожного аркуша зазначена над північним краєм його рамки. Поряд з номенклатурою, крім цього, підписана назва найбільшого населеного пункту, розміщеного на аркуші карти.

На кожному аркуші зазначається також номенклатура суміжних з ним аркушів, що полегшує їх підбір при склеюванні карт. Ці підписи розміщені посередині зовнішнього краю рамки аркуша.

В основу розграфлення і позначення аркушів топографічних карт покладено аркуш карти з масштабом 1:1000000 (рис. 1.1).

Номенклатура аркуша карти з масштабом 1:1000000 складається з позначень ряду і колони. Ряди розміщені паралельно екватору і позначаються буквами латинського алфавіту. Межами рядів служать паралелі, проведені від екватора через 4º по широті.

Ряди рахують від екватора до полюсів: А, В, С, Д, Е і т.д.

 

Колонки розміщують вертикально. Обмежують їх меридіанами, проведеними через 6° по довготі. Колонки позначають арабськими цифрами від меридіана з довготою 180° із заходу на схід. При позначенні номенклатури аркуша карти пишуть букву, що позначає ряд, а потім через риску – номер колонки, наприклад М-38, К-36 тощо.

Отже, топографічна карта – це графічний документ, який містить точне відображення місцевих предметів і рельєфу. Місцеві предмети зображують загальноприйнятими умовними знаками, а рельєф – горизонталями.

Точність і достовірність зображення місцевості на карті залежить від її масштабу.

За своїми масштабами, основним призначенням і використанням у різних командно-штабних ланках топографічні карти умовно можна поділяти на:

- за масштабом:

- великомасштабні (1:25000, 1:50000);

- середньомасштабні (1:100000, 1:200000);

- дрібномасштабні (1:500000, 1:1000000);

- за основним призначенням:

- тактичні (1:25000, 1:50000, 1:100000);

- оперативні (1:200000, 1:500000, 1:1000000).

Карта масштабу 1:25000 використовується у військах для детального вивчення окремих найбільш важливих рубежів і ділянок місцевості, наприклад: при форсуванні перешкод, десантуванні і т. п. Вона використовується також для вимірювання і розрахунків при проектуванні і будівництві військово-інженерних споруд.

Карта масштабу 1:50000 використовується для вивчення і оцінки місцевості командирами підрозділів, орієнтування по ній, проведення вимірів і розрахунків, що потребують високої точності, особливо при цілеуказанні, визначенні координат цілей і підготовці даних для стрільби артилерії і пуску ракет, як карта рекогносцирування, а також при веденні бойових дій за населені пункти.

Карта масштабу 1:100000 – основна карта у військах. Вона широко використовується командирами (штабами) частин і підрозділами при плануванні і організації бою, для вивчення і оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілеуказанні і управлінні підрозділами в бою.

Карта масштабу 1:200000, як правило, використовується при плануванні і здійсненні маршу. По ній можна вивчати і оцінювати мережу шляхів і загальний характер рельєфу, водних рубежів, лісових масивів, великих населених пунктів. Цьому допомагає довідка про місцевість, яка розміщена на зворотному боці аркушів карти. У деяких випадках ця карта може використовуватися загальновійськовими командирами і штабами у ході наступу, як правило, при переслідуванні противника.

Карти масштабу 1:500000, 1:1000000 використовуються для вивчення і оцінки місцевості під час планування і підготовки операцій, для управління військами в ході операцій і планування, при переслідуванні військ на значних відстанях.

Масштаб карти показує, в скільки разів довжина лінії на карті менша за відповідну її довжину на місцевості і визначається відношенням двох чисел. Наприклад, масштаб 1:50000 означає, що вся місцевість зображена на карті із зменшенням у 50000 разів, тобто 1 см на карті відповідає 50000 см (або 500 м) на місцевості.

Числовий масштаб – масштаб карти, виражений відношенням, у якому чисельником є одиниця, а знаменником – число, яке показує ступінь зменшення на карті ліній місцевості, наприклад, 1:100000.

Чим менший знаменник масштабу, тим більший масштаб карти. Зазначається також значення масштабу – відстань у метрах (або кілометрах) на місцевості відповідає одному сантиметру на карті.

Потрібно запам’ятати правило: якщо у правій частині відношення закреслити два останні нулі, то число, яке залишилося, покаже, скільком метрам на місцевості відповідає 1 см на карті, тобто значення масштабу.

Чим більший масштаб карти, тим детальніше на ній зображена місцевість. Зі зменшенням масштабу карти зменшується і кількість нанесених на ній деталей місцевості.

Лінійний масштаб являє собою графік, за яким безпосередньо вимірюють відстань (у кілометрах, метрах) на карті.

Цей масштаб зазначають на кожному аркуші карти під південною (нижньою) стороною рамки, під числовим масштабом у вигляді графіка (де кілометри – праворуч від 0, а метри – ліворуч від 0).