ВСТУП

 

Метою дисципліни «Стратегічний маркетинг» є засвоєння теоретичних знань щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності підприємства.

Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення:

сутності й сфери стратегічного маркетингу;

маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;

набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу;

проектування маркетингових стратегій.

Предмет – стратегічна маркетингова діяльність підприємства.

Методичною основою вивчення дисципліни „Стратегічний маркетинг” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців-практиків з маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

методологічні та теоретико-методичні основи стратегічної маркетингової діяльності підприємства;

наукові основи  її формування та обґрунтування.

УМІТИ: 

вільно володіти методами та інструментарієм дослідження маркетингового середовища підприємства;

формулювати ефективну місію підприємства;

формувати правильні маркетингові стратегічні цілі;

розробляти альтернативні маркетингові стратегії та визначати заходи для їх досягнення;

аналізувати і оцінювати стратегічну діяльність підприємства.

Дисципліна «Стратегічний маркетинг» передбачає знання базових маркетингових дисциплін.