Анотація

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні основи теплотехніки - Курилов А.Ф.

 

 

 

Рекомендовано вченою радою інженерного факультету

Сумського державного університету

як навчальний посібник

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2006

 

 

 

 

 

 

Курилов А.Ф.

 

 

 

 

 

 

Теоретичні

основи теплотехніки

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

Курилов Анатолій Федорович

 

 

Теоретичні

основи теплотехніки

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан

 

 

 

Підп. до друку

Формат 60´84/16.   Папір офс.   Друк офс.  Гарнітура Times New Roman

Ум. друк. арк.           Обл.-вид.арк.          

Тираж 70 прим.

Зам. №

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

 

ББК 31.31

К-93

УДК 621.4 (075.8)

 

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. О.Р. Якуба

(Сумський національний аграрний університет);

канд. техн. наук, доцент В.М.Довженко

(Головний науковий співробітник СКБ ТКМ

ВАТ “СМНВО ім. М.В. Фрунзе”)

 

 

Рекомендовано вченою радою інженерного факультету

(протокол № 9 від 20 квітня 2006 року)

 

Курилов А.Ф.

К 93 Теоретичні основи теплотехніки: Навчальний посібник/ За редакцією доц. А.Ф. Курилова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.- 85с.

 

Посібник написано згідно з програмою курсу ТОТ для спеціальностей напрямку "Інженерна механіка".

Посібник складено з трьох розділів – двигуни внутрішнього згоряння, газотурбінні і реактивні двигуни, в яких наведено тематично підібрані задачі та типові приклади.

            Для студентів нетеплоенергетичних спеціальностей інженерних факультетів.

 

ББК 31.31

 

 

ã А.Ф.  Курилов,  2006

ã Вид-во СумДУ, 2006