Анотація

Теорія інформації - Тулякова Н. О.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п.2.6.14

Заступник першого проректора – начальник організаційно - методичного управління                                             

 

 

 

 

В.Б. Юскаєв

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ

Навчальний посібник

з дисципліни “Теорія інформації”

для студентів механіко-математичного факультету

всіх  форм навчання

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні      

відомості перевірені,

запис одиниць                      

відповідає                                              

стандартам

 

Укладач                                                 Н.О. Тулякова

                                                                                                                            

Відповідальний за випуск                                   О.П. Чекалов

 

Декан механіко-математичного

факультету                                                                           С.М. Верещака

 

Суми 

Вид-во СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України                          

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

                                               Суми

Вид-во СумДУ

2008

УДК 004.02(075.8)

         Т 82

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист  № 14/18 –Г - 965 від 06.05.2008 р.)

Рецензенти:

д-р фіз.-мат. наук, проф., член-кореспондент

                НАН  України В.Л. Макаров

( Київський національний авіаційний університет);

              д-р техн. наук, проф. В.В. Лукін  

(Харківський національний аерокосмічний

                       університет „ХАІ”);

              д-р фіз.-мат. наук Д.О. Харченко

(Інститут прикладної фізики НАН України)

 

 

Теорія інформації - Тулякова Н. О.

 Навчальний посібник. - Суми: Вид-во  СумДУ, 2008.-  212 с.

ISBN 978-966-657-199-4

                У посібнику викладено курс „Теорії інформації”, що складається з трьох частин: основні положення теорії інформації, економне кодування (стиснення інформації) і завадостійке кодування. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів розв'язання задач. До кожного з розділів підібрані задачі, наводяться відповіді до них. Наприкінці кожної частини курсу подаються контрольні запитання.

                Навчальний посібник розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним викладачам і всім, хто займається питаннями вимірювання інформації і методами побудови кодів з метою стиснення і захисту від завад.

 

УДК 004.02(075.8)

 

               

 

ISBN  978 -966-657-199-4          ©  Н.О. Тулякова, 2008

© Вид-во СумДУ, 2008

 

 

 

Навчальне видання

 

 

Тулякова Наталія Олегівна

 

 

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

Дизайн обкладинки Р.С. Волкова

Редактори: Н.З.Козак, Т.Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання Н.О. Тулякової

 

 

 

 

Підп. до друку  23.06.2008.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 12,32.  Обл.-вид арк. 11,26.

Тираж 150 пр. Вид. № 282

Зам.  №      

 

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

 40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.