ПЕРЕДМОВА

                У даному посібнику подано теоретичний матеріал, приклади розв'язання практичних завдань з навчальної дисципліни „Теорія інформації” для студентів спеціальності „Інформатика” напряму „Прикладна математика”. До кожного з розділів навчального курсу підібрані задачі, наводяться зразки їх розв'язання і відповіді до задач. Наприкінці кожного розділу подаються контрольні запитання для самоперевірки отриманих знань і вмінь.  

                Навчальний посібник складається з трьох частин. У першій частині розглянуто фундаментальні положення теорії інформації за Шенноном: способи вимірювання та передачі інформації, поняття кількості інформації та ентропії випадкових подій, основні властивості кількості інформації і ентропії, характеристики дискретного каналу зв'язку. У другій частині подано основи економного кодування інформації, розглядаються статистичні та словникові алгоритми стиснення даних; класифікація і загальна характеристика систем стиснення інформації. Третя частина присвячена основним принципам та методам завадостійкого кодування інформації, наводяться загальні властивості завадостійких (коригувальних) кодів, принципи побудови і способи задання лінійних блокових кодів, що виправляють помилки, та основні типи цих кодів.

                Опанування базових знань та набуття практичних навичок при вивченні курсу „Теорія інформації” створять засади для подальшого засвоєння спеціалізованих дисциплін у сфері інформатики, комп'ютерних систем, автоматики та керування, телекомунікацій і т. ін. і буде суттєвим підґрунтям для подальшого вдосконалення професійної майстерності спеціалістів у цих галузях.