Контрольні запитання до розділів 3-8

 

Що таке економне кодування інформації? З якою метою воно здійснюється?

Які існують способи задання кодів?

Що таке рівномірні й нерівномірні коди?

З якою метою використовуються оптимальні нерівномірні коди?

Що таке надлишковість коду? Як вона визначається?

Яке кодування інформації називається статистичним? Які алгоритми стиснення даних відносять до статистичних?

Що таке оптимальне кодування інформації? Який критерій оптимальності статистичних кодів?

Які коди називаються префіксними? Що таке вектор Крафта? Як записується нерівність Крафта? У чому полягає умова оптимальності префіксних кодів?

У чому полягає алгоритм побудови птимального коду Шеннона-Фано?

У чому полягає алгоритм побудови оптимального коду Хаффмена?

Які переваги та недоліки використання оптимального кодування Шеннона-Фано і Хаффмена?

Чим визначається верхня границя стиснення інформації? Які існують границі стиснення при використанні оптимального кодування Шеннона-Фано і Хаффмена?

Які коди характеризуються «наявністю пам'яті»?

Які коди називаються блоковими? Що таке порядок блокового коду?

У чому полягає метод блокування повідомлень? Як будується блоковий код Хаффмена?

У чому полягає арифметичний алгоритм кодування інформації? Які його переваги в порівнянні з іншими статистичними методами стиснення інформації?

Як здійснюється декодування даних за арифметичним алгоритмом?

У чому полягає адаптивний алгоритм Хаффмена? Що таке упорядковане дерево Хаффмена? 

Як здійснюється кодування/декодування вхідних даних за адаптивним алгоритмом Хаффмена?

Які переваги і недоліки адаптивного алгоритму Хаффмена?

У чому полягає основна ідея словникових методів стиснення інформації? У чому переваги використання словникових методів у порівнянні із статистичними?

На які основні групи поділяються словникові алгоритми стиснення? Які їх відмітні риси?

У чому полягають словникові методи стиснення з використанням «ковзного» вікна LZ77, LZSS? Чим визначається довжина кодів цих алгоритмів?

Які переваги модифікованого алгоритму LZSS у порівнянні з LZ77?

Які недоліки словникових алгоритмів LZ77, LZSS?

У чому полягають словникові методи стиснення LZ78, LZW? Чим визначається довжина кодів для цих алгоритмів? Які переваги модифікації LZW?

Які переваги алгоритмів LZ78, LZW у порівнянні з LZ77, LZSS?

Які основні елементи включає система стиснення інформації? Які функції вони виконують?

За якими ознаками класифікують системи й методи стиснення даних?

Чим відрізняються системи стиснення інформації, призначені для передачі й для архівації даних?

Які способи стиснення належать до лінійних, матричних, каскадних?

Як характеризуються системи стиснення інформації за ступенем і швидкістю стиснення?

Як знаходяться коефіцієнт та швидкість стиснення двійкових даних?

Які системи характеризуються стисненням без втрат інформації? Які основні елементи вони включають?

Які системи характеризуються стисненням із втратами інформації? У чому різниця систем із втратами й без втрат інформації?

Чим визначаються швидкість стиснення й величина спотворень у системах стиснення із втратами інформації?