Контрольні запитання до розділів 9-12

 

Які коди належать до завадостійких? Якими загальними властивостями вони характеризуються?

Для чого в завадостійкі коди вводиться надлишковість?

Які існують класи завадостійких кодів?

Які коди належать до блокових завадостійких кодів? В яких випадках їх доцільно використовувати?

У чому полягає відмінність блокових і згорткових кодів?

Як визначаються операції додавання та множення за модулем 2 у полі двійкових символів GF(2)?

Які коди належать до лінійних блокових кодів? Які коди мають властивість систематичності?

У чому полягає принцип кодування з перевіркою на парність? Яка надлишковість коду? У чому переваги та недоліки кодування?

Який канал передачі інформації описується моделлю двійкового симетричного каналу?

У чому полягає принцип виявлення і виправлення помилок ітеративним кодом? Які переваги та недоліки такого кодування?

Які існують способи задання лінійних блокових кодів? Які основні частини мають кодові слова лінійного блокового коду?

Що таке система перевірних рівнянь лінійного блокового коду?

Що таке твірна матриця лінійного блокового коду? Які її властивості? Яка структура твірної матриці?

 Як, скориставшись твірною матрицею, побудувати систему перевірних рівнянь лінійного блокового коду?

Що таке перевірна матриця лінійного блокового коду? Які її властивості? Яка структура перевірної матриці?

Як, скориставшись перевірною матрицею, побудувати систему перевірних рівнянь лінійного блокового коду?

Як визначається вектор помилок у двійковому каналі зв'язку? У чому полягає задача декодування переданого кодового слова?

Що таке кодовий синдром лінійного коду? Як він визначається?

Яку властивість має кодовий синдром прийнятої кодованої послідовності? У яких випадках синдром не дозволяє знайти помилки у переданій послідовності?

Яким чином за допомогою кодового синдрому виявляються та виправляються помилки лінійним блоковим кодом?

Як визначаються вага і відстань Хеммінга для двійкових послідовностей?

Що таке мінімальна кодова відстань Хеммінга лінійного блокового коду? Як вона визначається?

Як записуються необхідна і достатня умови виявлення лінійним блоковим кодом помилок заданої кратності?

Як записуються необхідна і достатня умови виправлення лінійним блоковим кодом помилок заданої кратності?

Які необхідна і достатня умови існування завадостійкого коду?

Як визначається мінімальна кількість перевірних символів для лінійного блокового коду із заданими характеристиками?

Як побудувати твірну матрицю лінійного блокового коду із заданими характеристиками?

Які лінійні блокові коди називаються кодом Хеммінга?

Як знаходиться кількість інформаційних і перевірних символів для коду Хеммінга?

Як утворюються кодові слова коду Хеммінга?

Як складається перевірна матриця коду Хеммінга?

Як виконується декодування коду Хеммінга?

Як складається твірна матриця коду Хеммінга?

У чому полягає принцип поліноміального кодування?

Як визначаються основні арифметичні операції над поліномами в полі двійкових символів GF(2)?

Які коди називаються поліноміальними?

Що таке твірний поліном коду? Які властивості він має?

Яким чином виявляються помилки поліноміальним кодом? В яких випадках помилки залишаються не знайденими?

Як побудувати твірну матрицю поліноміального коду?

Які поліноміальні коди називаються циклічними? Які їх властивості?

У чому полягає алгоритм кодування циклічним кодом?

Що таке перевірний поліном циклічного коду? Які його властивості?

Як визначається поліном синдрому для циклічних кодів?

Як зв'язаний поліном синдрому з поліномом помилок у каналі?

Як побудувати твірну та перевірну матриці циклічного коду?

Як виявляються і виправляються помилки циклічним кодом?

У чому полягає алгоритм декодування циклічного коду на основі прийняття або відхилення гіпотез?

У чому полягає алгоритм декодування циклічних кодів, що використовує послідовний циклічний зсув елементів кодованої послідовності?