Зміст

Вступ…………………………………………………….

Розділ 1

Технологія заготовочного виробництва……………………..

Види заготовок……………………………………………………

Підготовка заготовок………………………………………………………..

Кування………………………………………………………………………

Штампування……………………………………………………………….

Зварювання…………………………………………………………………

Припаювання пластин із твердого сплаву……………………………….

Клейові з’єднання різальних інструментів………………………………

Засоби кріплення кристалів із надтвердих матеріалів…………………..

Відлитий інструмент……………………………………………………...

Формоутворення заготовок пластичним деформуванням……………..

Пресування у спеціальних штампах…………………………………….

Гідродинамічне витискування…………………………………………..

Поздовжньо-гвинтове прокатування…………………………………….

Гаряче вальцювання…………………………………………………….

Ротаційне обтискання…………………………………………………..

Розділ 2………………………………………………………

Механічна обробка заготовок інструмента

Обробка поверхонь тіл обертання та їх елементів……………………..

Механічна обробка хвостовиків і лапок………………………………..

Обробка лапок і квадратів………………………………………………

Обробка стружкових канавок……………………………………………

Фрезерування гвинтових стружкових канавок………………………..

Обробка канавок і спинок свердел…………………………………….

Фрезерування канавок з нерівномірним кроком ……………………..

Фрезерування стружкових канавок на торцевих і конічних поверхнях

фрез………………………………………………………………………..

Фрезерування пазів у корпусах складального інструмента…………… 

Формоутворення гвинтових канавок обкатувальними різцями…………

Фрезерування стружкових канавок плоских протяжок …………………

Утворення зубів довбачів і шеверів………………………………………

Затилування…………………………………………………………………

Режими затилування……………………………………………………….

Затилування черв'ячних фрез………………………………………………

Утворення різі…………………………………………………………….

 

 

 

Розділ 3

Термічна обробка інструмента…………………………….

Відпал……………………………………………………………………..

Нормалізація………………………………………………………………

Гарт…………………………………………………………………………

Відпуск…………………………………………………………………….

Поліпшення………………………………………………………………..

Старіння…………………………………………………………………

Термообробка деяких інструментів……………………………………

Термообробка свердел………………………………………………………………………

Термообробка зенкерів…………………………………………………………………….

Термообробка мітчиків……………………………………………………………………..

Термообробка швидкорізальних різців……………………………………………………

Термообробка фрез…………………………………………………………………………

Термообробка плашок……………………………………………………………………..

Термообробка протяжок……………………………………………………………………

Термообробка калібрів-пробок………………………………………………………………

Термообробка калібрів-скоб і шаблонів……………………………………………………

Розділ 4

Шліфування інструмента

Кругле зовнішнє шліфування багатолезового інструмента……………

Технологічні особливості операцій круглого шліфування заготовок

різальних інструментів……………………………………………………

Безцентрове шліфування свердел і мітчиків…………………………….

Засоби безцентрового шліфування………………………………………

Шліфування отворів і торців насадного інструмента…………………

Технологічні особливості внутрішнього шліфування отворів і торців різального інструмента…………………………………………………..

Шліфування і доведення торців і отвору довбача ……………………. 

Шліфування плоских поверхонь різальних інструментів……………..

Технологічні особливості плоского шліфування різальних інструментів

Профільне шліфування фасонних різців……………………………….

Шліфування профілю шліцьових протяжок……………………………

Шліфування задніх поверхонь довбачів і шеверів…………………….

Шліфування задніх поверхонь черв'ячних фрез……………………….

Різешліфування мітчиків і накатних роликів………………………….

Розділ 5

Заточування і доведення різальних інструментів…………

Особливості шліфування сучасних інструментальних матеріалів…….

Абразивні матеріали………………………………………………………     

Характеристики абразивних інструментів………………………………      

Заточування інструментів по площинах…………………………………      

Заточування різців…………………………………………………………     

Заточування протяжок…………………………………………………….     

Заточування зенкерів і розгорток………………………………………...       119

Заточування різенарізного інструмента…………………………………       119

Заточування зуборізального інструмента……………………………….       120

Методи заточування і режими різання…………………………………..        120

Технологія заточування…………………………………………………..        122

Обладнання для заточування інструментів……………………………..        123

Розділ 6

Технологічні процеси виготовлення деяких інструментів…     124

Технічні вимоги до свердел діаметрами 2-10мм …………………………     124

Технологічний процес виготовлення свердел діаметром від 2,0 до 6,0мм    125

Технологічний       процес         виготовлення| свердел  діаметром  6,0 — 10,0мм…………………………………………………………………………   127

Технологія виготовлення машинно-ручних мітчиків М8-М14…………….    128

Технологія виготовлення черв’ячних фрез………………………………...    132

Технологія виготовлення шліцьової протяжки|протяжки| з|із| евольвентним| профілем    144

Розділ 7

Виготовлення, збирання і контроль пристроїв…………………154

Отримання|здобуття| і підготовка заготовок…………………………………………     154

Обробка корпусів і плит…………………………………………………….     155

Обробка отворів……………………………………………………………..     156

Збирання|збирання| пристроїв………………………………………………………         156

Розділ 8

Технологія виготовлення штампів для холодного

 штампування……………………………………………………..158

Вибір технологічного процесу виготовлення штампів………………………158

Механічна обробка заготовок…………………………………………………159

Збирання|збирання| штампів………………………………………………………………165

Контроль і налагодження штампів…………………………………………….169

Розділ 9

Технологія виготовлення прес-форм……………………………170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Технологія інструментального виробництва

Конспект лекцій

для студентів спеціальності 7.090204 «Інструментальне виробництво» усіх форм навчання

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти» д.т.н., проф. В.О. Залога

 

 

Редактор                          Н.В. Лисогуб

 

Комп’ютерне верстання Л.М. Сєдінкіна

 

 

 

 

Підп. до друку.  18.03.2010, поз.

Формат 60х84/16.        

Ум. друк. арк.  2,33.              Обл.-вид. арк.    1,68.                

Тираж  75 пр.                Собівартість вид.

Зам. №

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет

вул. Р.- Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

ДК № 3062  від 17.12.2007.