ЗМІСТ

С.

Передмова………………………………………………..

Розділ 1. Будова твердих тіл………………………..

Операції і елементи симетрії……………………...

Елементарні комірки і решітки Браве……………

Обчислення періода решітки…………………..

Кристалографічні символи……………………..

Типи зв’язків у твердих тілах………………….

Анізотропія кристалів…………………………..

Дефекти кристалів………………………………

Питання і завдання до розділу 1………………………

Розділ 2. Динаміка кристалічної решітки…………..

2.1.Елементи теорії пружності………………………...

2.2. Уявлення про нормальні коливання решітки……

2.3. Елементи квантової теорії пружних хвиль у кристалі…………………………………………………

2.4. Спектр нормальних коливань решітки…………..

2.5. Теплоємність кристалів при низьких і високих температурах……………………………………………

Питання і завдання до розділу 2………………………

Розділ 3. Зонна теорія твердих тіл…………………

3.1. Рівняння Шредінгера для кристала………………

3.2. Теорема Блоха, функція Блоха……………………

3.3. Енергетичні зони кристала………………………..

3.4. Енергетичний спектр електронів у кристалі. Модель Кроніга-Пенні………………………………....

3.5. Ефективна маса електрона в кристалі. Ізоенергетичні поверхні………………………………..

Питання і завдання до розділу 3………………………

Розділ 4. Електронна теорія металів………………

4.1. Класична електронна теорія металів......................

4.2. Квантова статистика електронів у металі..............

4.3. Вироджений електронний фермі-газ у металах і його теплоємність...........................................................

4.4. Кінетичне рівняння Больцмана для електрона в металі. Електропровідність металів..............................

Питання і завдання до розділу 4………………………

Розділ 5. Електронна теорія напівпровідників.........

5.1. Загальна характеристика напівпровідників...........

5.2. Статистика електронів у напівпровідниках із власною провідністю.......................................................

5.3. Елементи статистики електронів у домішкових напівпровідниках..............................................................

5.4. Провідність напівпровідників..................................

5.5. Ефект Холла в напівпровідниках............................

Питання і завдання до розділу 5……………………….

Розділ 6. Електронна теорія магнетиків....................

6.1. Класифікація магнетиків..........................................

6.2. Діамагнетизм та парамагнетизм..............................

6.3. Феро-, антиферо- та феримагнетизм.......................

6.4. Феноменологічний опис феро- та антиферомагнетизму……………………………………

6.5. Взаємодія в упорядкованих магнетиках. Спінові хвилі...................................................................................

6.6. Елементи теорії Ландау. Процеси перемагнічування.............................................................

Питання і завдання до розділу 6……………………….

Розділ 7. Фазові переходи..............................................

7.1. Умови рівноваги фаз.................................................

7.2. Класифікація фазових переходів.............................

7.3. Елементи теорії Ландау для фазових переходів другого роду.....................................................................

Питання і завдання до розділу 7……………………….

Додаток А Приклади розв’язування задач.....................

Додаток Б Задачі для самостійного розв’язання...........

Додаток В Варіанти індивідуальних завдань………….

Список літератури............................................................              5