5.4. Провідність напівпровідників

 

Виходячи із закону Ома , можна записати

,

де  - рухливість носіїв електричного струму.

Після підстановки (5.5) одержуємо

,                              (5.6)

де в правій частині множники (),  та Т3/2 значно слабше залежать від температури порівняно з ехр(). Тому рівняння (5.6) із великою точністю можна переписати так:

  або . (5.6`)

У напівлогарифмічних координатах (5.6') зображується у вигляді прямої лінії (рис. 5.4), кутовий коефіцієнт якої дорівнює ширині забороненої зони.

Для домішкового напівпровідника можна записати напівемпіричне співвідношення, аналогічне (5.6'):

,               (5.7)

яке графічно подане на рис. 5.5.