1.4. Кристалографічні символи

 

Для опису кристалічних багатогранників і структур використовуються кристалографічні символи, які визначають положення довільної грані кристала стосовно кристалографічної системи координат. Для  позначення кристалографічних площин загальноприйнятою є система індексів Міллера. Пояснимо її сутність.

Виберемо систему координат, осі яких збігаються з трьома ребрами елементарної кристалічної комірки, початок координат перебуває в одному з вузлів, у якому перетинаються ці ребра, а вісьові одиниці відповідають довжинам ребер кристалічної комірки, тобто  масштаб по осі X буде а, по осі Y - b і по осі Z - с.

 

 

 

Положення будь-якої площини в просторі визначається трьома точками. В обраній системі координат зручно як три опорні точки брати точки перетину заданої площини з осями координат.

Нехай обумовлена вузлова площина S перетинає осі координат у точках А, В, С (рис. 1.8) і відтинає по осях відрізки m, n, р, виражені у відповідних одиницях . Для випадку, зображеного на Рисунок - 1.8, m = 4, n = 2, р = 3. Три числа m, n, р цілком визначають положення площини S, але для одержання міллерівських індексів h, k, l необхідно відношення  привести до найменшого спільного знаменника й відкинути його. Пояснимо це на прикладі, що відповідає Рисунок -  1.8:

..

Таким чином, для цього випадку h=3, k=6, l=4

Міллерівські індекси площин беруть у круглі дужки - (hkl), знак співвідношення між індексами не ставиться.

Для  нашого випадку площина S символічно позначається (364). Читається це позначення "три, шість, чотири".

Відрізки m, n, р можуть бути й дробовими, але індекси Міллера і в цьому випадку будуть представлені цілими числами. Наприклад:

m=1, , ,

; h=1, k=2, l=3.  (123)

Якщо площина паралельна будь-якій із осей, то індекс, що відповідає цій осі, буде дорівнювати нулю (0=). Якщо ж відрізок, що відтинається по осі, має від’ємне значення, то відповідний індекс Міллера теж буде мати від’ємний знак. Цей знак ставиться над індексом. Наприклад, h=-1, k=0, l=2. Така площина позначається (02). Таким чином, за заданими вісьовими відрізками легко визначити міллерівські індекси площини. Можна визначити і вісьові відрізки за відомими індексами Міллера.

Індекси Міллера (hkl) задають не конкретну площину, а сімейство паралельних площин, тому індекси Міллера, по суті, визначають кристалографічну орієнтацію площини. Площини  і  належать одному сімейству (вони паралельні одна одній).

Якщо задана площина проходить через початок координат (m=0, n=0, р=0), то для знаходження індексів Міллера цю площину необхідно перенести паралельно самій собі, щоб одержати реальні вісьові відрізки m, n, р.

На рис.1.9 наводяться індекси Міллера для головних площин кубічного кристала. Грані куба (100), (010) і (001) називаються площинами куба, площина (110), що проходить через діагоналі граней, називається площиною ромбічного додекаедра, а площина (111) - площиною октаедра.

 

 

 

Деякі площини, що відрізняються за індексами Міллера, є еквівалентними в кристалографічному й фізичному змісті. Наприклад, еквівалентними в кубічних решітках є грані куба (100), (010), (001), (00), (00), (00). Кристалографічна еквівалентність їх проявляється в тому, що ці площини співпадають одна з одною при повороті навколо однієї з осей координат на кут, кратний 90о. Фізична ж еквівалентність у тому, що всі ці площини мають однакову структуру в розташуванні вузлів решітки, а отже, і однакові фізичні властивості.

Індекси напрямку в кристалі становлять набір найменших чисел, відношення яких одне до одного дорівнює відношенню проекцій вектора, паралельного заданому напрямку, на кристалографічні осі координат (величини проекцій вектора на осі координат повинні бути виражені у відповідних масштабах а, b, с). Ці індекси беруть у квадратні дужки – [mnp]. Знак відношення між індексами не ставиться. Від’ємне значення індексу позначається знаком мінус над цим індексом.

Наприклад, [100] і [00] - додатний і від’ємний напрямки осі X; [010], [00] і [001], [00] - те саме для осей Y і Z. [110] - діагональ грані XOY; [01] - діагональ грані XOZ; [011]- діагональ грані YOZ; [111] – просторова діагональ куба(Рис.  1.10).

 

 

 

Сімейство еквівалентних напрямків позначається квадратними дужками. В кубічній системі напрямок [mnp] перпендикулярний до площини (), якщо h=m, k=n, l=p. У кристалах більш низької симетрії ця закономірність не виконується. Індекси вузлів записують у подвійних квадратних дужках [[тпр]].

У кристалографії відома формула, яка пов’язує міжплощинні відстані () і параметр решітки (а) через індекси Міллера

 

                                 .                             (1.3)

 

Слід зазначити, що дана формула справедлива лише для кристалів кубічної системи. Символіка Міллера застосовується для всіх кристалографічних систем.