Предметний покажчик

А

Абсолютно тверде тіло 16

Ампер 173

Б

Броунівський рух 81

В

В’язкість 60

Вага 24

Ват 30

Вектор поляризації 158

Вісь обертання миттєва 41, 42

Вічний двигун

другого роду 104

першого роду 93

Власна довжина 70

Власний час 71

Вольт 145

В'язкість

динамічна 62

кінематична 62

Г

Газ

ідеальний 83

реальний 123

Градієнт 35

Густина енергії електричного поля 172

Густина ймовірності 110

Д

Деформація 26

пластична 26

пружна 26

Динаміка 18

Дипольний момент 147

Дифузія 120

Діаграма станів 131

Діелектрик 156

Діелектрична

проникність 161

сприйнятливість 161

Ділянка кола

неоднорідна 176

однорідна 176

Довжина вільного пробігу 118

Дослід

Рікке 182

Толмена і Стюарта 183

Е

Еквіпотенціальна поверхня 146

Електризація 138

Електрична індукція 160

Електричне зміщення 160

Електричний диполь 147

Електрон-вольт 145

Електрорушійна сила 175

Емісія

автоелектронна 189

вторинна електронна 189

термоелектронна 189

Енергія

внутрішня 90

кінетична 31, 75

повна 36, 76

потенціальна 33, 34

спокою 76

Ентропія 107

Ефективний перетин молекули 119

Є

Ємність електрична

відокремленого провідника 166

конденсатора 167

плоского 168

циліндрічного 168

З

Закон

Авогадро 83

взаємозв'язку маси й енергії спокою 77

внутрішнього тертя Ньютона 121

всесвітнього тяжіння 23

Гука 26, 27

Джоуля-Ленца

в інтегральній формі 180

у диференціальній формі 180

додавання швидкостей 65, 69

збереження

електричного заряду 139

імпульсу 28

моменту імпульсу 40

повної механічної енергії 36

зростання ентропії 108

Кулона 140

Ньютона

другий 20

перший 19

третій 21

Ома

для неоднорідної ділянки кола 177, 178

для однорідної ділянки кола 176, 177

термодинаміки

другий 104

перший 93

Фіка 120

Фур'є 121

Заряд електричний 138

від’ємний 139

вільний 157

додатний 139

елементарний 139

зв'язаний 157

індукований 156

точковий 140

Змочування

повне 135

часткове 134

І

Імовірність 109

Імпульс

матеріальної точки 27

релятивістський 74

системи 27

Інваріантні

величини 66

рівняння 66

Інертність 19

Інтеграл визначений 11

Інтервал 72

простороподібний 73

часоподібний 73

К

Капіляр 136

Капілярність 136

Кельвін 80

Кілограм 22

Кінематика 9

Коефіцієнт

в'язкості 60

корисної дії теплової машини 103

Карно 105

поверхневого натягу 133

Конденсатор 167

Крайовий кут 134

Критичні величини 126

Кутове зміщення 16

Л

Лінія

напруженості електричного поля 146

течії 56

Лоренцеве скорочення довжини 71

М

Макроскопічне тіло 78

Маса 19

Матеріальна точка 9

Межа пружності 26

Меніск 136

Метод вивчення рідин та газів

Ейлера 56

Лагранжа 56

Метр 22

Механізм поляризації

електронний 157

орієнтаційний 157

Механіка 9

Механічний рух 9

Модуль Юнга 26

Молекули полярні 157

Моль 82

Молярна маса 82

Момент

імпульсу 38

інерції 45

однорідного циліндра 46

однорідної кулі 46

тонкого однорідного стержня 46

сили 38

Н

Надпровідність 177

Напруга

електрична 167

механічна 26

Напруженість

електричного поля 142

однорідно зарядженої кулі 154

однорідно зарядженої пластини 152

однорідно зарядженої циліндричної поверхні 153

точкового заряду 142

поля сторонніх сил 176

Невагомість 24

Незмочування повне 135

Нерівність Клаузіуса 106

О

Одиниці фізичних величин

основні 21

похідні 21

Одночасність подій 67

Ом 176

Оператор набла 35

Опір електричний 176

питомий 177

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 81

П

Пара

насичена 128

пересичена 129

Парадокс Д’Аламбера 62

Параметри стану 79

Паскаль 27

Переміщення 9

Перетворення

Галілея 65

Лоренца 68

Перетин нормальний 135

Плече сили 39

Поверхневий натяг 132

Показник політропи 98

Поле

електричне 141

швидкостей 56

Поляризація електрична 157

Поляризованість 161

Порядок

ближній 132

дальній 132

Потенціал 144

Потік 119, 149

вектора 149

вектора напруженості електричного поля 149

імпульсу 121

маси 120

теплоти 120

Потужність 30

електричного струму 180

Правило Кірхгофа

друге 179

перше 178

Приведена кількість теплоти 107

Принцип

відносності Галілея 65

відносності Ейнштейна 67

інваріантності швидкості світла 67

суперпозиції 140, 142

термодинаміки

загальний 80

Прискорення 12

доцентрове 15

кутове 16

нормальне 14

тангенціальне 14

Провідність 177

Простір 9

Процес

адіабатичний 96

ізобаричний 96

ізотермічний 96

ізохоричний 96

квазистатичний 79

круговий 79

необоротний 105

оборотний 79, 104

політропічний 97

термодинамічний 79

Р

Радіус кривизни 15

Радіус молекулярної дії 124

Радіус-вектор 9

Рекомбінація 187

Рівність Клаузіуса 107

Рівняння

Бернуллі 59

Ван-дер-Ваальса 125

динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі 45

Клапейрона 83

Майєра 95

Менделєєва-Клапейрона 83

моментів 39, 40

неперервності 175

політропи 98

Пуассона 97

релятивістської динаміки 74

руху

матеріальної точки 20

твердого тіла 50

стану 83

Рідина 132

ідеальна 57

перегріта 129

Робота 29, 30

Розмірність 22

Розподіл

Больцмана 117

Максвелла 112

Розряд

газовий 186

дуговий 190

коронний 191

тліючий 189

несамостійний 186

самостійний 186

Рух

бертальний 16

плоский 41

поступальний 16

рівноприскорений 13

Рухомість носіїв електричного струму 188

С

Секунда 22

Сила 20

внутрішнього тертя 61

внутрішня 28

зовнішня 28

інерції

відцентрова 54

Коріоліса 55

поступальна 53

консервативна 33

лобового опору 62

піднімальна 62

поверхневого натягу 133

пружності 26

реакції опори 24

результуюча 20

рівнодійна 20

Стокса 64

стороння 175

тертя

ковзання 25

спокою 25

тяжіння 23

фундаментальна 23

центральна 41

Система

замкнена 19

ізольована 19, 79

інерціальна 19

неінерціальна 51

термодинамічна 79

Система відліку 9

Система одиниць 21

Стала

Авогадро 82

адіабати 95

Больцмана 84

електрична 141

універсальна газова 83

Сталі Ван-дер-Ваальса 123

Стан

метастабільний 129

нерівноважний 79

рівноважний 79

Струм електричний 173

густина 173

сила 173

Ступені вільності механічної системи 89

коливальні 90

обертальні 89

поступальні 89

Сублімація 131

Сфера молекулярної дії 124

Т

Температура 80

абсолютна 80

за шкалою Фаренгейта 80

за шкалою Цельсія 80

молекуляроно-кінетичний зміст 88

Теорема

Гаусса для електричного поля в діелектрику

в інтегральній формі 160

у диференціальній формі 160

Гаусса для електричного поля у вакуумі

в інтегральній формі 151

у диференціальній формі 156

Гюйгенса-Штейнера 47

Карно

друга 105

перша 105

Остроградського-Гаусса 155

про кінетичну енергію 31

про нерозривність потоку 57

про рівномірний розподіл кінетичної енергії за ступенями вільності 90

про циркуляцію напруженості електростатичного поля 143

Тепловий двигун 103

Теплоємність 93

молярна 94

при сталому об'ємі 94

при сталому тиску 94

Теплопередача 92

Теплопровідність 121

Теплота 92

Термодинаміка 78

Течія

ламінарна 61

турбулентна 61

Точка потрійна 130

Траєкторія 10

Трубка течії 56

У

Удар

абсолютно непружний 37

абсолютно пружний 37

центральний 37

Умова нормування

дискретних величин 109

неперервних величин 110

Умова рівноваги твердого тіла 50

Ф

Фаза термодинамічна 127

Фазове перетворення

другого роду 130

першого роду 130

Фарада 166

Фізика 9

статистична 78

Формула

барометрична 85

Лапласа 136

Торрічеллі 60

Функції розподілу молекул за швидкостями 112

Функція розподілу ймовірності 110

Ц

Центр мас 29, 42

Цикл Карно 105

Циркуляція вектора 143

Ч

Час 9

Число Рейнольдса 62

критичне 62

Число ударів молекул об одиничну поверхню за одиницю часу 116

Ш

Швидкість

кутова 16

миттєва 10

молекул

найбільш імовірна 114

середньоквадратична 89, 114

середня 113

середня 10

Шлях 10

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

ФІЗИКА

Конспект лекцій

для студентів напрямів підготовки

6.050801 “Мікро- та наноелектроніка”,

6.050802 “Електронні пристрої та системи”,

6.050701 “Електротехніка та електротехнології”,

6.050201 “Системна інженерія”

усіх форм навчання

Частина 1

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Ю.М.Лопаткін

Редактор Н.М.Мажуга

Комп’ютерне верстання О.В.Лисенко

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 12.01.2010, поз.

Формат 60x84/8. Ум. друк. арк. 23,25. Обл.-вид. арк. 22,83. Тираж 175 пр. Зам. №

Собівартість вид.           грн        к.

 

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.