РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР містить: 316 с., 59 рис., 54 табл., 39 формул, 304 джерела.

Об’єкт дослідження – процеси інноваційного розвитку економічних систем.

Мета роботи – розроблення теоретико-методологічних та методичних підходів до формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем.

Методи дослідження – системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, сучасні концепції маркетингу та інноватики, порівняльний та статистичний аналіз, метод логічного узагальнення, системно-структурний та факторний аналіз, економіко-математичний аналіз, методи експертних оцінок та структурно-логічного моделювання.

Досліджено міжнародний та національний досвід переходу економічних систем на інноваційний шлях розвитку, в т.ч. окреслено основні чинники оцінки рівня інноваційності в економіці розвинутих країн; запропоновано новітні інструменти визначення стратегічних напрямків інноваційного розвитку.

Проаналізовано організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного розвитку, зокрема, визначено місце інформаційного забезпечення в розробці, прийняті та реалізації інноваційних рішень; досліджено вплив технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства; запропоновано методичні основи організації виконання робіт на етапах інноваційного циклу.

Удосконалено маркетингові механізми забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Досліджено регіональний досвід забезпечення інноваційного розвитку: розглянуто інтелектуальний капітал та корпоративну культуру на рівні регіону; запропоновано підхід до оцінки маркетингової привабливості регіону; визначено основні проблеми міського господарства що перешкоджають переходу на інноваційний шлях розвитку.

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЯ, КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ, ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА, МЕХАНІЗМ.