ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

 

Тєлєтов О.С. Політика в умовах створення інноваційних напрямків соціально-економічного розвитку / О.С. Тєлєтов // В кн. матеріалів міжнародної наукової конференції “Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. Секція 1. Суми: - 2008. – С. 176-179.

Підлуцький О. Постаті ХХ сторіччя : [історично-публіцистичні нариси] / О.І. Підлуцький. – К.: Дух і літера, 2007. – 268 с.

Тєлєтов О.С. Використання критеріїв конструктивної еволюції виробів у маркетинговій діяльності промислових підприємств / О.С. Тєлєтов  // Маркетинг. Теорія і практика : зб. наук. праць. – Луганськ : СУДУ, 2000.  – С. 186–192.

Тєлєтов О.С. Маркетинг виробничо-технічної продукції : дис. на здобуття вченого ступеня доктора екон. наук : 08.00.04 / Тєлєтов Олександр Сергійович – Київ, 2009. – 451 с.

Крючков Г.К. Актуальные вопросы внешней и оборонной политике Украины / Г.К. Крючков // Сб. тезисов и статей автора «Компартия в буржуазном обществе» . – К. : ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”. – 2010. – 172 с. 

Тєлєтов О.С. В чому помилився Дойче Банк / О.С. Тєлєтов // Червоний промінь. – № 52 (4024) від 26 грудня 1992. 

Національна стратегія розвитку “Україна-2015”. Громадсько-політичне об’єднання “Український форум”. – К.: 2008. – 74 с. 

Тєлєтов О.С. Маркетингове забезпечення кластеризації економіки на регіональному рівні / О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 132–143. 

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Инноватика/ Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/.

Заварухин В. Управление научно-технологическим развитием в США // Проблемы теории и практики управления . – 2000. – №5. – С.78–82.

Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 272 с.

Федотов А.А. Основные концепции инновационного развития: исторический анализ // Вісник донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2008. – Вип. 2. – С. 203-208.

Кристенсен К. Решение проблеммы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Клейтон М. Кристенсен, Майкл Е. Рейнор; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 290 с.

Мельник Л.Г. Экономика развития. – Суми: ИТД "Университетская книга", 2006. – 662 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1992. – 456 с.

Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Друкер Питер Ф. – М. : book chamber international, 1992.  – 423 с.

Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения [Текст] / П. Друкер ; пер. М. Котельникова. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 288 с.

Ілляшенко Н.С. Маркетинг та інновації як головні функції бізнесу / Н.С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №2. – С. 77–92.

 Ілляшенко Н.С. Роль маркетингу та інновацій у забезпеченні економічного розвитку суб’єктів господарювання / Н.С. Ілялшенко / Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 22–41.

Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ "ТД "Папірус", 2010. – С.  265-281. (624 c.)

Товажнянський В.Л. Формування антикризового механізму стабілізації та стійкого розвитку машинобудівних підприємств. Дис… канд.. екон. наук: 08.00.04 / Сумський державний університет - Суми, 2011. – 296 с.

 Погорелов Ю.С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монографія. – Харків: АдвАТМ. 2010. – 352 с.

Кочубей Р.В. Визначні особливості сучасних мережевих підприємницьких структур // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 150-156.

Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния:  Финская модель / М. Кастельс, П. Химанен ; пер. с англ. А. Калинин, Ю. Подорога. – М.: Логос, 2002. – 234 с.

 Тофлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тофлер ; пер. с англ. – М. : ООО "Издательство АСТ", 2004. – 669 с.

Ильяшенко С.Н. Интеллектуальный капитал и корпоративная культура в инновационном обществе: аспекты на уровне региона / С.Н. Ильяшенко, Ю.С. Шипулина // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография : [в 4 т.] Т. 1. / [А.И. Амоша, И.П. Булеев, В.И. Дубницкий и др.] ; под. общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. - С. 454-463.

Ілляшенко С. М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок / С. М. Ілляшенко //  Вісник національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2010. № 668. - С. 68-74.

Воронков Д.К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія / Д. К. Воронков, Ю. С. Погорелов. – Харків: АдвАТМ, 2009. – 436 с.

Ілляшенко C. М. Управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств для забезпечення їх сталого розвитку / С. Н. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / [Андрєєва Н. М., Баранік В. О., Балашов Є.В. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є. В. / РВПС України, ІПРЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ПП "Підприємство Фенікс", 2010. – С. 192-211.

Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. - № 2. – С. 132-138.

Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – №11. – С.16–26.

Фалько С.Г. Эволюция концепций управления предприятиями промышленности. – М.: ЦЭМИ РАН, 2007. – 50 с.

Ілляшенко Н.С. Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на промислових підприємствах. Дис… канд.. екон. наук: 08.00.04 / НТУ "ХПІ" - Харків, 2009. – 227 с.

Коробейников О. П.. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова // Менеджмент в России и за рубежом.  2001.  № 4. – С.25–36.

Бутенко О.,  журнал «&.Стратегии», «Прогноз как стратегия» - [Електроний ресурс] - режим доступу: http://community.livejournal.com/trend_review/97266.html#cutid1.

Нейсбит Дж.,  Мегатренды. — М.: Издательство АСТ: Ермак, 2003. — с. 9.

Панкрухин А.П. и др., «Маркетинг: Большой толковый словарь», 2е изд.. — М.: Вид-во "Омега-Л", 2010. — С. 264.

Зайдлін Б.  – «Трендвотчинг — что это?» - [Електроний ресурс] - режим доступу: http://mac9.lutsk.ua/.

Смірнов Ю., журнал «&.Стратегии», «Memo-flash – гаджет-мыслекопилка» - [Електроний ресурс] / Смірнов Ю. - Режим доступу: http://community.livejournal.com/trend_review/99283.html#cutid1.

Фромм Е. - «Трендсеттинг - оружие информационного пролетариата» - [Електроний ресурс] /  Фромм Е. - Режим доступу: http://www.pr007.ru/01_trendsetting.html.

Голубков Е. П., журнал «Маркетинг в России и за рубежом»/ «Еще раз о понятии «Бренд»/, № 2 2006р.

Edvinsson L. Some perspectives on intangibles and intellectual capital / L. Edvinsson // Journal of Intellectual Capital. – 2000. – №1. – Vol. 1. – P. 12-16.

Кендюхов О.В. Ефективність управління клієнтським капіталом / О.В. Кендюхов [Електронний ресурс] // Економіка промисловості. – 2008. – №43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/eprom/2008_43/st_43_04.pdf.

Леонтьев Б.Б. Новая экономическая парадигма / Б.Б Леонтьев // Журнал для акционеров. – 2001. – с. 39.

Селезнев Е.Н. Интеллектуальный капитал как объект управления / Е.Н. Селезнев [Електронний ресурс] // Справочник экономиста. – 2007. – №2. – Режим доступу: http://www.profiz.ru/se/2_07/intelkapital.

Селезнев Е.Н. Интеллектуальный потенциал – показатель состояния интеллектуального капитала и эффективности его использования / Е.Н. Селезнев [Електронний ресурс] // Финансовый менеджмент. – 2004. – №5 – Режим доступу: http://www.finman.ru/articles/2004/5/3430.html.

Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник багатства организаций / Т.А. Стюарт ; пер. с англ. В. Ноздриной. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.

Пічугіна М.А. Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності кластеру / М.А. Пічугіна, Ж.М. Жигалкевич [Електронний ресурс] // Проблеми системного підходу в економіці. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journal/PSPE/2009_1/Jigalkevich_109.htm.

Гава Ю.В. Структура інтелектуального капіталу / Ю.В. Гава // Науково-технічна інформація. – 2006. – №3. – С. 29-32.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Диба В.М. До питання обліку нематеріальних компонентів інтелектуального капіталу / В.М. Диба // Торгівля і ринок України. – 2008. – № 26. – с. 177-183.

Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26.

Пронина И.В. Интеллектуальный капитал: сущность, структура, функции / И.В. Пронина [Електронний ресурс] // Аналитика культурологии. – 2008. – №2 (11). – Режим доступу: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/487-article_20.htm.

M'Pherson Ph. Accounting, empirical management and intellectual capital / Ph. M'Pherson, S. Pike // Journal of Intellectual Capital. – 2001. – №3. – Vol. 2. – Р. 246 - 260.

Матвійчук-Соскіна Н.О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем / Н.О. Матвійчик-Соскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 8 (98). – с. 266-272

Экономический потенциал административных и производственных систем: Монография / [Под. общей ред. О.Ф. Балацкого]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2006. – 973 с.

Samli A. Coskun. Information-driven marketing decisions: development of strategic information systems / A. Coskun Samli. – Preager Publishers, 1996. – 216 p.

Talvinen J.M. Information systems in marketing: Identifying opportunities for new applications / J.M. Talvinen // European Journal of Marketing. – 1995. – Vol. 29. – No. 1. – p. 8-26

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 656 с.

Li E.Y. Marketing information systems in the top U.S. companies: a longitudinal analysis / E.Y. Li // Information and management. – 1995. - No. 28 (1). – p. 13-31

Cox D.F. How to build a marketing information system / D.F. Cox, R.E. Good // Harvard Business Review. – 1967. – Vol. 45. – No. 3 (May-June). – p. 145-154

Graf F. Information systems for marketing / F. Graf // Marketing trends. – 1979. – Vol. 2. – p. 1-3

Proctor R.A. Marketing information systems / R.A. Proctor // Management decisions. – 1991. – Vol. 29. – No. 4. – p. 55-60

Montgomery D.B. Marketing decision-information systems: an emerging view / D.B. Montgomery, G.L. Urban // Journal of Marketing Research. – 1970. – Vol. 7. – No. 2. – p. 226-234

Sisodia R.S. Marketing information and decision support systems for servoces / R.S. Sisodia // The Journal of Services Marketing. – Winter 1992. – Vol. 6. – No. 1. – p. 51-64

Мельник Л.Г. Экономика и информация: Экономика информации и информация в экономике: Энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.

Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности / Э.Г. Кочетов. – М.: Экономика. – 1992. – 208 с.

Зозулев А.В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика: Учеб. Пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев – М.: Рыбари; К.: Знання, 2008. – 643 с.

Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / И.С. Березин. – М. : Вершина, 2005. – 432 с. : ил.

Е.А. Скрипунова. Особенности маркетинговых исследований для компаний в сфере B2B [Электронный ресурс] // Управление сбытом. – 2005. - №6. – Режим доступа к изд. - http://b2blogger.com/articles/b2b/40.html.

Самолечение. Почему компании предпочитают самостоятельно проводить маркетинговые исследования [Электронный ресурс]/ Екатерина Винокурцева // Режим доступа к изд. - http://www.ko.ru/document_for_print.php?id=5884.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: [Навчальний посібник] / Ілляшенко С.М. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 278 с.

Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник. / В.Г. Медынский – М.: Инфра-М, 2005. – 295 с.

Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. / П.П. Микитюк – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с. 109.

Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс] / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров – М.: Интерреклама. – 2003. – Режим доступу до видання: http://www.ocenka.net/institute/editions.phtml.

Андерсен Э., Груде К., Хауг Т. Сфокусированное управление проектом / Эрлинг Андерсен, Кристофер Груде, Тор Хауг. – Пер. с англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 296 с.

Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб./ Батенко Л.П. Загородніх О.А., Ліщинська В.В.  – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.

Мазур И.И.Управление проектами: [Учебное пособие] / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. / Под общ. Ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: [Теория и практика: Учеб. Пособие] / Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 888 с.

Инновационный менеджмент: Справ.пособие / [под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э Миндели]. Изд. 2-е, переработ. и доп. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с.

Экономика предприятия: Учебник для вузов. 5-е изд. / Под ред. акад. В.М. Семенова. – СПб. : Питер, 2008. – 416 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.

Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н.В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія; за загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. - 616 с.

Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учеб. / С.Н. Ивашковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2001. – 416 с.

Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. - Пер. с 13-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XXXIV, 974 с.

Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с.

Філіпенко А.С. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

Сумина О.Н. Развитие рынка технологических инноваций в Украине в процессе интернационализации науки и технологии / Сумина О.Н., Ткачук Ю.Я. // Маркетинг и менеджмент инноваций. – 2011. - №2. – С. 139-144.

Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к ее оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №3. – С. 12-19.

Квасницька Р.С., Доценко І.О. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – T. 1 – C. 34-38.

Донець Л. І. Економічна безпека підприємства : [навч. посібник] / Л. І. Донець., Н. В. Ващенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 22-25.

Домашенко М.Д. Показники інтегральної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

Ілляшенко С.М. Економічний ризик : [навч посібник] / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004.  – 181 с.

Сусанов Д. Метод измерения странового риска // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.rcd.ru/archive/articles.asp?id=2063

Хаертфельдер М., Лозовская Е. Оценки и управление рисками / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская // Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. Из-во «Питер», 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/risk_management.shtml

Интернет-портал рейтингового агенства «РусРейтинг» / Страновый риск и методы его оценки; [Электронный ресурс]. – Режим доступа www.reglament.net

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – http://www.refine.org.ua/pageid-1330-1.html

Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. — 2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”. —  2004. — 672 с.

Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності /П.М. Цибульов // Навчальний       посібник. — К.: Інститут інтелектуальної власності і права. —    2005. — 108 с.

Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности / П.Н. Цыбулев. — К.: Институт интеллектуальной собственности и права. — 2005. — 184 с.

Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р.

Закон України „Про інформацію” від 02.10.1992 р.

Закон України „Про захист від несумлінної конкуренції” від 07.06.1998 р.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества / Иноземцев В.Л. — М.:       «Academia» — «Наука». — 1998. — 640 с.

Edvinsson L., Malone M.S. Intellectual Capital // Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. — New York. — Harper Business, 1997.

Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю [Електронний ресурс] / Зозуля О. Б. // Режим доступу: http://www.k-team.com.ua/ru/   library/localacts/14.html. — Заголовок з екрану.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління :  Підручник. / З. Є. Шершньова – 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Эванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман ; пер. с англ. – М. : Сирин, 2002. – 308с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000.

Божкова В. В. Маркетинговий менеджмент / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник // Бізнес-адміністрування : магістерський курс : підручн. ; за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 383-411.

Энциклопедический словарь экономики и права [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалу : http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_economic_law/.

Товажнянський В. Л. Інноваційні технології в антикризовому розвитку машинобудівних підприємств /   В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - № 1. – С. 113-119

Круглова Н. Ю. Хозяйственное право : учебн. пособ. /                      Н. Ю. Круглова – М. : Издательство РДЛ, 2001. – 912 с.

Круглова Н. Ю. Стратегический менеджмент : Учебн. для ВУЗов /                      Н. Ю. Круглова, М. И. Круглов. – М. : Издательство РДЛ, 2003. – 464 с.

Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. С. 505 - 516.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством : Навч. посіб. / [З.Є. Шершньова,  В. М. Багацький, Н. Д. Гетманцева]; За заг. ред. З. Є. Шершньової. - К. : КНЕУ, 2007. - 680 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : Навч. посібник / В.О. Василенко. - К. : ЦУЛ, 2003. - 504 с.

Мельник Ю.М. Роль та значення маркетингових інструментів в антикризовому управлінні підприємством / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 8-9.

Мельник Ю.М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління / Ю.М. Мельник // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. С. 272 – 274.

Мельник Ю.М. Вибір маркетингових інструментів на основі матриці позиціонування "стадія життєвого циклу товару – ціна – стадія кризи" / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник // Вісник Сумського національного університету : Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. - № 6/1. – С. 133-139.

Аакер Д.. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга /. Д. Аакер, Э. Йохимштайлер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. - 380 с.

Осентон Том. Новые технологии в маркетинге : золотой ключик к лояльности потребителей : пер. с англ. / Том Осентон. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003.- 304 с. : ил.- Парал. тит. англ. 

Павлюченко А. Модель BRAVO: рост стоимости компании за счет увеличения стоимости портфеля брендов / А. Павлюченко, В Стрижикура // Маркетинг и реклама . – 2008. №10(146). – С. 24-27.

Славин Б. Информационное общество и рыночные отношения / Б. Славин // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - №7. – С. 55-63. 

Траут Дж. Новое позиционирование / Дж. Траут. –СПб. : Питер, 2001.- 192 с. 

Трофимов Я. Конкуренция в обществе информации. Размышления на тему / Я. Трофимов // Маркетинг и реклама. - 2009. – №11. - С. 61-67. 

 Хотинская Г. И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компании: финансово-экономический аспект / Г. И. Хотинская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - №5(55). – С. 94-100.

Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України. - 2008. - №3. – С. 4-11. 

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.  

Прингл Х. Энергия торговой марки : пер. с англ. / Х. Прингл, М. Томпсон ; под ред. И. В. Крылова. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.

Бажеріна К. В. Управління формуванням та використанням торгових марок підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01/ К. В. Бажеріна. – Київ, 2004

Єранкін О. Формування нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації / О. Єранкін // Маркетинг в Україні. – 2008. - № 4. - С. 43-50.  

Ліфанов С. Який шанс дає В2В маркетингу? / С. Ліфанов // Маркетинг в Україні. – 2009. - №3. – С. 4-8.

Павленко А. Ф. Маркетинг : підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетнікова, А .В. Войчак ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка ; кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова. – К. : КНЕУ, 2008. – 600 с.

Пустотин В. Бренд-консалтинг : главные особенности и тенденции развития / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2006. - № 1.– С. 31-34.

 Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т.О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.

Бєлявцев М. І. Маркетинг : навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 328 с.

Кревенс Д. Стратегический маркетинг : пер. англ. / Д. Кревенс. - 6-е изд. доп.. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2003.- 752 с.

Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. М. Азарян, І. Х. Баширов, Б. З. Воробйов [та ін.] ; за ред. О. М. Азаряна. – 3-тє вид., перероб. і доп. - Харків : Студцентр, 2002.- 320 с.

Тамберг В., Бадьин А. BTL в эпоху тотального брендинга/ В. Тамберг, А. Бадьин [Електронний ресурс] // Энциклопедия маркетинга. – 2009. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/btl/brand_btl.htm.

Тропина Т., Кошкина Л. Оценка эффективности рекламы и рекламных мероприятий в местах продаж/ Т. Тропина, Л. Кошкина [Електронний ресурс] // Практика рекламы. – 2009. - Режим доступу: http://www.advesti.ru/publish/btl/130505_faktor/

Сирош В. Поле битвы за покупателя. Продвижение алкогольной продукции в местах продаж/ В. Сирош [Електронний ресурс] // Международная маркетинговая группа. – 2010. - Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=2095

Симоненко С. Не горілкою єдиною/ С. Симоненко [Електронний ресурс]// Контракти. – 2009. – №9 - Режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/8/2320042885.html

Бутенко Н. В. Основи маркетингу. Зміст та заходи стимулювання збуту Н.В. Бутенко [Електронний ресурс] // Основи маркетингу – 2006. – 456 с. Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,62/id,28

Портников В. Ринок Алкоголю/ В. Портников [Електронний ресурс] // Контракти. – 2009. – №48 - Режим доступу:  http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/1998/16-98/16alk.htm

Школа В.Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / В.Ю. Школа  // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – С. 150-158.

Школа В.Ю. Управління життєвим циклом інновацій // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: [монографія / за заг. ред. С.М. Ілляшенка] / В.Ю. Школа. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – С. 260–301.

Прокопенко О.В. Наукові підходи до трактування поняття і визначення етапів життєвого циклу інновацій. / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Економічні інновації. – 2010. – № 41.

Кучин Б.Л. Управление развитием экономических систем: технологический прогресс, устойчивость / Б.Л. Кучин, Е.В. Якушева. – М. : Экономика, 1990. – 157 с.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: [учебник / под ред. проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Пенса (Бельгия)]. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

Организация, планирование и управление предприятием машиностроения: учебник [для студ. машиностроит. спец. вузов] / [И.М. Разумов, Л.А. Глаголева, М.И. Ипатов, В.П. Ермилов]. – М. : Машиностроение, 1982. – 544 с.

Ілляшенко С.М. Економічний ризик: [навч. посібн.] / С.М. Ілляшенко [2-ге вид., доповн. і перероб.] – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій: [монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка] /  С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. – 214 с.

Инвестиционные решения и управление НТП: [монография / под ред. д.э.н., проф. С.Н. Козьменко]. – Сумы : ИТД «Университетская книга», ООО «КИК «Деловые перспективы», 2005. – 158 с.

Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М. : Издательство БЕК, 1996. – 304 с.

Нагорний Є.І. Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції: дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Є.І. Нагорний. – Суми, 2011. – 272 с.

Зозульов А. В. Поведение потребителей : учеб. пособ.  А. В. Зозульов. – К. : Знания, 2004. – 364 с.

Иванова Р. Х. Поведение потребителей : учеб. пособ. / Р. Х. Иванова. – Х. : ИД ”ИНЖЭК”, 2003. – 120 с.

Шафалюк О.К. Поведінка споживачів : курс лекцій / О. К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 68 с.

Haas R.W. Business Marketing. A Managerial Approach / Roy W. Haas. − [ 6 ed. ]. − 1995. − Ohio: South-Western College Publishing Company. − 411 р.

Hutt, M. D. Business Marketing Management: a Strategic View of Industrial and Organizational Markets / M. D. Hutt, T. W. Speh. [ 5 ed. ]. − Fort Worth: Dryden Press, The Dryden press series in marketing. − 1995.

Webster F. E. A General Model for Understanding Organizational Buying Behaviour / Frederick E. Webster Jr., Yoram Wind // Journal of Marketing, 1972. − № 36. − Р. 12-19.

Banting, P. A. The Industrial Buying Process in Capitalist and Socialist Countries / P. Banting, J. Beracs, A. Gross // Industrial Marketing Management − 1991. − № 20(2). − Р. 105-114.

Haas, R. W. Business marketing management: an organizational approach / Roy W. Haas. − [5. ed. ]. − 1992. − Boston: PWS-Kent Publishing Company. − 357 р.

Morris M. H. Industrial and Organisational Marketing / M. H. Morris. − New York: Macmillan Pub. Co.,1992 − [ 2. ed. ]. − Vol. 278.

Lewin, J. E. Business and industrial marketing: Past, present and future / J. E. Lewin, W. J. Johnston // Journal of Business & Industrial Marketing. − 1996. − № 11(1). − Р. 7-16.

Wind Y. Conceptual and Methodological Issuer in Organisational Buying Behaviour / Yoram Wind, R. J. Thomas // European Journal of Marketing. − 1980. − Р. 239-269.

Юлдашева О. У. Промышленный маркетинг: теория и практика − [Електронний ресурс] / О. У. Юлдашева. − Режим доступу : http://www.marketing.spb.ru/read/m13/3.htm#3.3_Модели_поведения_покупателей

Царьова Т. Підходи до аналізу поведінки промислових споживачів / Тетяна Царьова // Маркетинг в Україні. − 2006. − № 3. − С. 16 19.

Зозулёв А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия : учебное пособие // Александр Викторович Зозулёв. К.: Центр учебной литературы, 2010. − 576 с.

Ferguson W. An Evaluation of the BUYGRID Analytic Framework / Wade Ferguson // Industrial Marketing Management, 1979. − № 8. − рр. 40-44.

Балук Н. Р. Моделі формування поведінки споживачів страхових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит” / Надія Романівна Балук. − Львів, 2008. − 23 с.

Николайчук В.Е. Промышленный маркетинг / В.Е. Николайчук, М.И. Белявцев. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

Троян М. Ю. Моделювання процесу ухвалення рішень про покупку споживачами промислових інноваційних продуктів / М. Ю. Троян // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2005. – №6-7 (18-19). – С. 239-248.

Webster F. E. Industrial Marketing Strategy / Frederick E. Webster. − [3rd ed.] − NY : John Wiley & Sons, Inc. − 1995.− 369 р.

Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник для вузов / Генри АссельМ.: ИНФРА@М, 2001. — 275 с.

Котлер Ф. Основи маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг ; пер. с англ. – [9-е изд.] М.: Издательский домВильямс”, 2003. – 1200 с.

Bettman J. R. Constructive consumer choice processes / James R. Bettman, Mary Frances Luce, John W. Payne // Journal of consumer research/ − 1998. − № 25. − Р. 187−217.

Wren B. M. A dyadic model of relationships in organizational buying: a synthesis of research results / Brent M. Wren, James T. Simpson // Journal of business & industrial marketing, 1996. − № 3/4. − рр. 63-79.

Mottaghian K. The Influences of Internet on the Organizational Buying Behaviour of Professional Services: Master's Thesis / Kiano Mottaghian. - Lulea University of Technology. – 2004. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://epubl.luth.se/1402-1617/2004/121/LTU-EX-04121-SE.pdf

Промышленный маркетинг : учебное пособие / [Пилюшенко В.Л., Дубницкий В.И., Смеричевский С.Ф. и др. ] ; под ред. В.Л. Пилюшенко, Б. Раффилда III. − Донецк : ДонГАУ, изд-во «ВИК», 2003. − 538 с.

Балук Н. Р. Модель поведінки споживачів страхових послуг за концепцією маркетингу [Електронний ресурс] / Н. Р. Балук − Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlca/Ekon/2009_30/43.pdf

Примак Т. О. Маркетингові комунікації : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

Большой Энциклопедический словарь [Електронний ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/160762

Плoтникoв М.В. Эффективные коммуникации в организации [Електронний ресурс] / Центр дистанционного обучения «Элитариум». – Режим доступу : http://www.elitarium.ru/2008/11/26/kommunikacii_ organizacija.html

Дойль П. Менеджмент : стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб. : Питер, 1999.

Николаева Ж.В. Основы теории коммуникации : уч.-метод. пособ. / Ж.В. Николаева. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2004. – 274 c.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефлбук ; К. : «Ваклер», 2001. – 656 с.

Берлесон Б. Коммуникация – это… [Електронний ресурс] / Б. Берлесон, Г. Стейнер / Електронна сторінка М.А. Кравець. – Режим доступу : http://www.com-management.narod.ru/

Философский словарь [Електронний ресурс] / под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М. : Политиздат, 1981. – 445 с. / Цифоровая библиотека по философии. – Режим доступу : http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s05/a000502.shtml

Філософська енциклопедія [Електронний ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/605/

Петрук Н.К. Організація як суспільний феномен: засади соціально-філософського аналізу [Електронний ресурс] / Н.К. Петрук // Мультиверсум. Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури , –2004. – № 43. / Публікації Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. – Режим доступу : http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_43/Petruk.htm

Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани ; пер. c англ.. – М. : Прогресс, 1970.

Рева В.Е. Коммуникационный  менеджмент : уч.-метод. пособ. / В.Е. Рева. – Пенза : Изд. ПГУ, 2003. – 161 с.

Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях : навч. посіб. / О.А. Цуруль. – К. : КНЕУ, 2002. – 142 с.

Кметь Е.Б. Маркетинговые коммуникации : уч. пособ. / Е.Б. Кметь. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2004. – 200 с.

Communication is defined … [Електронний ресурс] / The Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI). – Режим доступу : http://www.k12.wa.us/curriculuminstruct/communications default.aspx

Бєляков О.О. Роль засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики [Електронний ресурс] / О.О. Бєляков / Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=28

Бурцева Т.А. Управление маркетингом : уч. пособ. / Т.А. Бурцева, В.С. Сизов, О.А. Цень. – М. : «Экономистъ», 2005. – 271 с.

Різун В.В. Теорія масової комунікації [Електронний ресурс] / Електронна бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=1

Роджерс Э.А. Коммуникации в организациях / Э.А. Роджерс, Р. Агавала-Роджерс ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1980. 

Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К. : «Кондор», 2006. – 664 c.

Психологічний словник [Електронний ресурс] / Мир психологии. – Режим доступу : http://psychology.net.ru/ dictionaries/psy.html?word=411

Энциклопедия культурологии [Електронний ресурс] / Словари и энциклопедии на Академике.  Режим доступу : http://dic.academic.ru /dic.nsf/enc_culture/415/

Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Т. Goban-Klas. – Warszawa-Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 336 s.

Мильнер Б.З. Теория организации [Електронний ресурс] / Б.З. Мильнер. – М. : Изд-во «Инфа–М», 2003. – 480 с. / Електронна сторінка М.А. Кравець. – Режим доступу : http://www.com-management.narod.ru/

Кузьмин О.Н. На пути к победе, или Как стать народным избранником / О.Н. Кузьмин, А.И. Ефимов. – СПб. : Изд-во Сев.-Зап. Академии гос. службы, 1998.– 92 с.

Гірченко Т.Д. Маркетинг : навчальний посібник / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. – К. : «Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.

Хміль Ф.І. Менеджмент / Ф.І. Хміль. – К. : Вища школа, 1995. – 351 с.

Лейхиф Дж.М. Бизнесс-коммуникации / Дж.М. Лейхиф, Дж.М. Пенроуз. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. / [редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.] – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Т.О. Примак. – К., 2004. – 26 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр.  – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

Романов А.А. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с.

Сагер Л.Ю. Місце комунікацій в системі управління підприємством / Л.Ю. Сагер, В.В. Божкова // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»], (Суми, 29 вересня-1 жовтня 2010 р.). – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус». – 2010. – С. 249-251.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг ; пер. с англ, под ред. Л. Н. Ковачин. - СПб : Питер, 2001 - 288 с.

Гилбрейт Д. Экономические теории и цели общества / Д. Гилбрейт ; под ред. акад. Н. Н. Иноземцева. - М. : Прогресс, 1979. - 406 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. - М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Тофлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тофлер ; пер. с англ. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2004. – 669 с.

Тофлер Э. Третья волна / Э. Тофлер. – М.: Издательство АСТ, 1999. – 784 с.

Геец В. М. Социально-экономические трансформации при переходе к экономике знаний / В. М. Геец / Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы : ИТД "Университетская книга", 2005. – С. 16-33.

Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. – М .: Academia. – Наука, 1988. – 640 с.

Козырев А. Н. Интеллектуальный капитал / А. Н. Козырев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru

Леонтьев Б. Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в российском бизнесе / Б. Б. Леонтьев. - М.: Издательский центр "Акционер", 2002 - 200 с.

Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия : Учебн. пособ. /  Л.Г. Мельник, С.Н. Ильяшенко, В.А. Касьяненко – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. – 400 с.

Мельник Л.Г. Предпосылки формирования информационного общества / Л.Г. Мельник / Социально-экономические проблемы информационного общества / Под ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2005. – С. 60-87.

Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : Энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. – Сумы: ИТД "Университетская книга", 2005. – 384 с.

Джамай Е. В. "Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения" / Е. В. Джамай, М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом № 4, 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dis.ru

Иванюк И. А. "Воспроизводство интеллектуального капитала в современных маркетинг-системах" / И. А. Иванюк. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://publish.cis2000.ru

Макаров В. Л. Экономика знаний: уроки для России / В. Л. Макаров // Вестник Российской Академии Наук. – Т. 73. – 2003. - № 5. – С. 450-462.

Ілляшенко С.М. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.М. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – №11. – С.16–26.

Ильяшенко С. Н. Теоретико-методические основы оценки интеллектуального капитала / С. Н. Ильяшенко // Социально-экономический потенциал региона : монография / под общ. ред. проф. О. Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2010. – С. 299–319.

Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. - № 2. – С. 132-138.

 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 728 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитив¬ній економіці : Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 582 с.

Мещеряков Т.В. Имидж города как стратегический фактор эффективного маркетинга территории [Электронный ресурс] / Т.В. Мещеряков // Проблемы современной экономики. — 2009. — №2 (30). — с. 31-36. — Режим доступа к журн.:   http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25942 

Герасименко О. Н. К вопросу оценки маркетинговой привлекательности бизнес-территорий [Электронный ресурс] / О. Н. Герасименко // Проблемы современной экономики. — 2009. — №2 (30). — с. 371-376. ― 0,3 п.л. — Режим доступа к журн.: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25763

Офійний сайт Сумської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://www.state-gov.sumy.ua.

Стратегія розвитку Сумської області. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://hghltd.yandex.net/yandbt?qtree=2009_09_strategic_planning.pdf

Офійний сайт Полтавської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://www.obladmin.poltava.ua

Офійний сайт Чернігівської обласної державної адміністрації. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://www.chernihiv-oblast.gov.ua/

Офіційний сайт Головного управління статистики в Сумській області. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://www.sumystat.sumy.ua

Офіційний сайт Головного управління статистики в Полтавській області області. [Електронний ресурс] ― Режим доступу:www.poltavastat.gov.ua

Офіційний сайт Головного управління статистики в Чернігівській області. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://chernigivstat.gov.ua.

Тєлєтов О.С. Ясенок С.М. Маркетингова регіональна політика просування і розподілу продукції виробничо-посередницького підприємтсва // Вісник СумДУ Серія Економіка,  № 2, 2007. – С. 165-173. 

Тєлєтов О.С., Швачко Є.М. Розробка практичних маркетингових заходів як основної складової ефективної діяльності нової аптеки на регіональному ринку // Зб. тез наукових робіт переможців всеукраїнського конкурсу студентських робіт за напрямком “Маркетинг, управління персоналом та економіка праці” у 2008– 2009 н.р. – Донецьк : НДУ. – 2009. – 2 с

Тєлєтов О.С. Провозін М. В. Впровадження інновацій в організацію міського транспорту // Тези доповідей н-т конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів у Зб. “Економічні проблеми сталого розвитку”. Суми, Вид-во  СумДУ, 2009. – С. 78-79

Тєлєтов О.С., Нагорний Є.І. Маркетингові дослідження міського пасажирського транспорту / Механізм регулювання економіки. – 2007. – №1. – С. 126-132.

Тєлєтов О.С. Зубенко М.Г. Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону // Механізм регулювання економіки. – 2008. –  № 1. – С. 89-102.

 Телетов А.С., Атаманенко Н. А. Социальный маркетинг в условиях промышленных центров / Вісник СумДУ.-№ 52.- 2003. – С. 108-115.

Тєлєтов О.С. Кузьменко Ю., Кулик Н., Ульяник В. Дослідження у сфері соціального маркетингу / Маткетингові дослідження .  – «Знання України».  – 2010. С.  273-291.

Тєлєтов О.С. Колосок С.І. Регіональні бренди в політиці просування товарів / Вісник СумДУ. – Суми, 2006. – №1 (85). – С. 84-98.

Тєлєтов О.С. Маленко Я.О. Дослідження системи управління міським пасажирським транспортом / Механізм регулювання економіки. – 2009. –  №2. – С. 254-261.

Офіційний сайт Головного управління статистики в Сумськй області. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.sumystat.sumy.ua.

Гнатко М. М. Психологічні передумови роботи з обдарованими  дітьми:  Методичні рекомендації / М. М. Гнатко. - Луцьк, 1996. –26с.

Крейн У. Теория развития. Секреты формирования личности / У. Крейн.  –СПб.: "Питер", 2002.- 512 с.

Григоренко Е. А. Исследование процесса выдвижения и проверки гипотез близнецами // Новые исследования  в  психологии / Е. А. Григоренко, Б. И. Кочубей  - 1989. – Вип. № 2. - С. 15-20.

Система управління організацією [Электронный ресурс] / Перша Українська Електронна Бібліотека Підручників. – Режим доступа : http://pidruchniki.com.ua/13560615/menedzhment/sistema_upravlinnya_organizatsiyeyu

Афонин А. С. Трудовоеповедение (социолого-экономический анализ) / А. С. Афонин.  – К. : Вид-во "Украина", 2001. – 159 с.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека / В. К. Вилюнас  – М. : Изд-во "Наука", 2000. – 432 с.

Десслер Гарри. Управление персоналом : учебн. пособ. [для ВУЗов] : пер. с англ. /под общ. ред. Ю. В. Шлемова. – М. : Изд-во БИНОМ, 2001. – 431с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібн. / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 278 с.

Попова И. Н. Стимулирование трудовой деятельности как способ управления : Социологический анализ  / И. Н. Попова.  – К. : Вид-во "Наук. думка", 2000. – 207 с.

Йохна  М.А. Економіка  й  організація  інноваційної діяльності:  Навчальний  посібник / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - К.:  Видавничий  центр «Академія», 2005. – 400 с.

Энтони С. Руководство инноватора: Как выйти на новых потребителей за счётупрощения и удешевления продукта / [С. Энтони, М. Джонсон, Дж. Синфилд, Э. Олтман]; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз: Издательство Юрайт, 2011. – 346 с.

Економіка, планування і управління галузі / Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством / Д. К. Зінкевич, наук. керівник: проф. О. І. Кузьмін, д-р екон.. - Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.10 – с.159-167.

MorganMcCall. High Flyers: Developing the Next Generation of Leaders. - Boston: Harward Business School Press, 1998.

Генерація ідей [Электронный ресурс] / Словопедія. – Режим доступа : http://slovopedia.org.ua/38/53395/378391.html

Скворцов, Н. Н. Теория и практика менеджмента: зарубежный опыт. [Текст] / Н. Н. Скворцов, Н. К. На зимова. – К.: УкрИНТЭИ, 1992. - С.14.

Шипулина, Ю. С. Інноваційна культура організації: сутність, структура, підходи до оцінки [Текст] / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – №2. – с.132-138.

Авакян, Н. В. Проблемы функцыионального содержания организационной культуры организации [Текст] / Н. В. Авакян // Бизнесинформ. – 2009. – №2. –с. 170-174.

Shein, E.Н. Organizational Culture [Text] / E. H. Shein // American psychologist. – 1990. – Vol. 45(1). – P. 109-119.

Парсонс С.Н., Рустомджи М. К. Искусство управления [Текст] / пер. с англ. К. Савельева. – М.: Агентство «ФАИР», 1997. – 272 с.

Hofstede Geert Culture's Consequencer: International Differences in Work Related Volues [Text]. London: Sage Publications, 1980. – 55 p.

Костіна, Т.В. Корпоративна культура: її сутність і формування в Україні [Текст] / Т. В. Костіна // Вісник ДонНУЕТ". – 2008. – №3. – с. 77-84.

Jaffe, P. Organization Theory: tension and change. Mc Grawhill International Editions [Text]. New York, 1996.

Robbins, Stephens P. Essentials of organizational behaviour [Text]. Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1994.

Элвессон, М. Организационная культура [Текст] / Пер. с англ. - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр.2005, - 460с.

Шейн, Э.Х. Организационная культура и лидерство [Текст] / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.

Семикіна, М. В. Управління інноваційним процесом підприємства на засадах формування позитивної корпоративної культури [Текст] / М. Семикіна, О. Масленко// Проблеми економіки та управління. Вісник Нацыонального Уныверситету «Львівська політехніка».– 2007. – №579. – С.549-554.

Назарова, Г. В. Шляхи удосконалення професійного розвитку персоналу підприємства [Текст] / Г. В. Назарова, А. А. Семенченко // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. Наук. Праць Одеського державного економічного університету. – 2008. – №32. – с. 288-293.

Усманов Б. Ф. Стиль управления: методологические и социологические аспекты [Текст] / Б. Усманов. - М. : ИНФРА, 1993. - С. 35-55.

Организационное поведение [Текст] / под ред. Э. М. Короткова. - Тюмень : НОРМА, 1998. - С. 3545.

Капитонов, А. Э. Корпоративная культура и PR [Текст] / Капитонов А. Э. – М. : ИКЦ «Март», 2003. – 416 с.

Сайт Європейського руху в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.europeanmovement.org.ua/

Международное Бюро Труда. Резолюции, принятые на 96-й сессии Международной конфедерации труда. – Женева, 2007. – с.8.

Ассоциация менеджеров России [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.amr.ru/

Офіційний веб-сайт Української мережі Глобального Договору ООН http://www.globalcompact.org.ua/ua станом на 16.03.2008.

Європейський Альянс корпоративної соціальної відповідальності / European Alliance for CSR [Електронний ресурс] -  http://ec.europa.eu/enterprise.

Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development 02/07/2002

Посібник з корпоративної соціальної відповідальності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lpw.org.ua/files/content/CSRGuide_print12.05.08.pdf

Криль А. Відповідальне ведення бізнесу / А. Криль [Електронний ресурс]. Режим доступу: www. bat.ua

Управління людським ресурсами: філософські засади: навчальний посібник [Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Попов О.М. та ін.]; за ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової.  ˗ К. : ВД «Професіонал»Ю 2006. -576 с.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006.

Рівні управління по Т. Парсонсу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; 3-е изд. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2009. -352 с. – (Серия «мастера психологии»).

Фатхутдинов Р.А. Новые методы управления персоналом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ippnou.ru.

Нові методи управління персоналом: японський альтернативний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/36816.doc.htm.

Сюй Дзин. Новые тенденции в управлении персоналом на современных китайских предприятиях // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2009. - №1. – С. 160-163.