ЗМІСТ

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………..8

1 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК…10

1.1. Теоретичні основи комплексності та суперечності інновацій…………………...10

1.2. Новітня історія інноваційного розвитку…………………………………………...13

1.3. Основні чинники оцінки рівня інноваційності в економіці розвинутих країн….17

2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛІГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ………………………………..22

2.1 Розвиток теоретико – методолічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку …………………………………………………………………………...22

2.2 Трендвотчінг як інструмент визначення стратегічних напрямків інноваційного розвитку…………………………………………………………………………………..34

2.3 Споживчий капітал як рушійний фактор інноваційного розвитку підприємства……………………………………………………………………………..39

3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОВИТКУ…………………………………………………………………………….…..45

3.1 Інформаційне забезпеченнч розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень……………………………………………………………………..45

3.2 Методичні основи організації виконання робіт на етапах інноваційного циклу..58

3.3 Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства……………………………………………………………………………..71

3.4 Формування трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств……………………79

3.5 Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної власності: проблеми охорони, місце в потенціалі інноваційного розвитку промислового підприємства…………...87

4 МАРКЕТИНГОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ………………………………………………99

4.1 Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції вітчизняних підприємств…………………………………………………….99

4.2 Маркетингові основи антикризового управління підприємством………………105

4.3 Івашова Н.В. Місце брендингу у сучасних маркетингових концепціях………..115

4.4 Стимулювання збуту як ефективний інструмент взаємодії контрагентів у ринковому середовищі…………………………………………………………………128

4.5. Управління екологізацією інновацій у системі маркетингу…………………….134

4.6 Маркетингова оцінка ринкових перспектив інноваційної продукції…………...154

4.7 Дослідження підходів до моделювання процесу ухвалення рішення про покупку підприємств-споживачів……………………………………………………………….167

4.8 Дослідження значення комунікацій на підприємстві……………………….……178

5 РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ……………………………………………………..……..187

5.1 Інтелектуальний капітал і корпоративна культура в інноваційному суспільстві: аспекти на рівні регіону………………………………………………………………..187

5.2 Маркетингова привабливість регіону як інструмент забезпечення його інноваційного розвитку………………………………………………………………...204

5.3 Проблеми міського господарства в умовах особливостей регіону……………...223

5.4. Складання програми просування освітніх послуг вищих навчальних закладів на основі дослідження абітурієнтів Сумської області…………………………………..233

6 КАДРОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ……………………………………………………………244

Креативність як основа менеджменту інноваційної організації…………………244

6.2 Корпоративна культура організації як економічна категорія: її сутність і зміст.253

6.3 Застосування корпоративної соціальної відповідальності у сучасному веденні бізнесу…………………………………………………………………………………...261

6.4 Системи мотивації працівників промислових підприємств різних класифікаційних категорій…………………………………………………………….270

6.5 Досвід використання нових методів управління персоналом як чинника досягнення успіху в реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств……...281

ВИСНОВКИ…………………………………………………………….………………287

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………...…………………289