Матеріали наукових конференцій

Волк О.Н. Оценка социально-экономического развития в условиях перехода к информационно-инновационному обществу / О.Н. Волк // Наукові концепції і практика реалізації стратегій  інноваційного розвитку України та її регіонів: матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 22 бер. 2007 р. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – Ч.1. – С. 164-165.

Волк О.Н. Активизация инновационно-инвестиционной деятельности как фактор экономического роста в Украине / О.Н. Волк // Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие: материалы Междунар. научно-практ. конф. ученых и специалистов, 25-26 апр. 2007 г. – Симферополь, 2007. – С. 150-151.

Волк О.М. Роль вищої освіти у підвищенні кваліфікації спеціалістів у сфері інформаційних технологій / О.М. Волк // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 8-ї Міжнар. міждисципл. наук.-практ. конф., 28 квіт. - 9 трав. 2007 р. – Харків, 2007. – С. 213.

Volk O.N. The Role Of ICT In Assuring Environmental Sustainability / O.N. Volk // Economics for Ecology: papers of ХIІІ International scientific conference, May 3-7, 2007. – Sumy, 2007. – P.177-179.

 Волк О.М. Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні / О.М. Волк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: зб. тез. доп. П’ятої ювіл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, 21-23 лют. 2008 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Ч. 1. – С. 29-31.

 Волк О.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні соціально-економічних трансформацій в Україні / О.М. Волк // Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України: зб. наук. праць V Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2008 р. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 1. – С. 33-35.

 Волк О.М. Методичні підходи до визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у еколого-економічному розвитку країни / О.М. Волк // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2008 р.  – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 6. – С. 33-35.

 Волк О.М. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як шлях розв’язання екологічних проблем / О.М. Волк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 жовт. 2008 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 10-12.

 Volk O.N. The Environmental Problems Of ICT Development / O.N. Volk // Economics for Ecology: papers of ХIV International scientific conference, May 6-9, 2008. – Sumy, 2008. – P. 197-199.

 Волк О.М. Підвищення еколого-економічної ефективності виробництва та споживання продукту в умовах побудови інформаційного суспільства / О.М. Волк // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2009 р. ¾ Одеса: ОНАЗ, 2009. ¾ С. 53-55.

 Волк О.Н. Подходы к оценке социо-эколого-экономических эффектов от внедрения информационно-коммуникационных технологий / А.И. Каринцева, О.Н. Волк // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы ІІ Междунар. научн.-практ. конф., 19-20 мая 2009 г. – Минск: БГЭУ, 2009. – Т. 2. – С. 58-60. Особистий внесок: запропоновано систему економічних, соціально-економічних та еколого-економічних показників для оцінки ефектів від використання ІКТ.