Анотація

 

Волк О.М. Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Сумський державний університет, Суми, 2009.

У дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні питання еколого-економічного обґрунтування впровадження ІКТ. Досліджено проблеми оцінки соціо-еколого-економічної ефективності впровадження та використання ІКТ. Доповнено перелік класифікаційних ознак ефектів від впровадження використання ІКТ: за стадією життєвого циклу продукту, реципієнтами впливу, формою прояву. Запропоновано науково-методичний підхід до врахування економічних наслідків впливу ІКТ на довкілля. Удосконалено науково-методичні підходи до  встановлення взаємозв’язків між рівнем розвитку ІКТ та рівнем соціо-еколого-економічного розвитку території на основі дерева рішень. Виконано прогнозовані оцінки еколого-економічного результату та соціо-еколого-економічної ефективності впровадження і використання ІКТ в Україні. Запропоновано комплекс науково обґрунтованих рекомендацій із впровадження ІКТ з урахуванням їх еколого-економічної ефективності.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, впровадження і використання ІКТ, соціо-еколого-економічна ефективність, ефект, еколого-економічне обґрунтування, вплив ІКТ на довкілля.