5.1 Сутність інновацій у контексті економіки знань

 

Розвиток сучасних соціально-економічних процесів відбувається під впливом дестабілізуючих зовнішніх чинників, які, з одного боку, негативно впливають на стан національної економіки, а з іншого – спонукають вітчизняних суб’єктів господарювання шукати нові перспективні шляхи розвитку та конкурентні переваги. Серед останніх слід особливо виділити знання та інновації. Роль інновацій у становленні та розвитку як окремих підприємств, так і держави неодноразово підтверджена зарубіжним досвідом.

Сучасне суспільство визначають як «інформаційне» або «суспільство знань», у результаті чого виникають дискусійні питання щодо тлумачення й співвідношення ряду категорій, таких як, наприклад, «економіка знань» та «інновації» і пов’язаних із ними понять (категорійного апарату).

Нами було проведено структурно-логічний аналіз таких термінів, як «інформаційна економіка», «економіка знань» і «інноваційна економіка», які досить часто ототожнюють. Так, дійсно, ці визначення близькі по суті, але існує ряд концептуальних особливостей.

Розглянемо підхід до створення інновацій, яки відтворює сутність та розбіжність досліджуваних категорій (рис. 5.1). Інформація має природну сутність і характеризує ознаки об’єктів та предметів. Знання є результатом освоєння дійсності і являє собою сукупність інформації. Знання має соціальну сутність і характеризується здатністю застосовувати інформацію до певного об’єкта [50]. Інновація є результатом комбінації знань [80] і становить основу інноваційної економіки.

 

Інформаційна економіка – виробнича система у поєднанні зі сферою споживання, де інформація є провідною продуктивною силою, а також основним продуктом виробництва і предметом споживання.

Економіка знань: 1) соціально-економічна система, що ґрунтується на отриманні знань (поняття тотожне до визначення інформаційної економіки); 2) економічні відносини, що виникають в галузі отримання знань.

Інноваційна економіка – соціально-економічна система, яка на підставі використання інтелектуального капіталу та знань продукує інновації та забезпечує їх комерціалізацію.

Таким чином, вважаємо за доцільне розмежовувати аналізовані категорії і не вживати їх як синоніми. Незважаючи на те, що в них є багато спільного, пропонуємо більш детально проаналізувати відмінні риси (табл.1).

 

Таблиця 5.1 – Порівняльна характеристика економічних категорій

 

 

Отже, автором було визначено взаємозв’язок категорій, що визначають новітній напрям соціально-економічного розвитку, який ґрунтується на нематеріальних ресурсах, визначено та обґрунтовано їх відмінні риси. Результати дослідження мають теоретико-методичне значення для розвитку основ управління інноваційною діяльністю.