5.2 Фактори розвитку інноваційного підприємства

 

Інноваційним є розвиток, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії і прийнятої мотивації діяльності, пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [27].

Під інноваційним типом розвитку розуміється спосіб економічного зростання, що ґрунтується на постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності господарської системи, періодичному "перегрупуванні" сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю використання певних ресурсних чинників для створення інноваційних товарів і формування конкурентних переваг [32].

На цей час законодавством визначено, що інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [35].

Узагальнення теоретичних та аналітико-статистичних джерел інформації дозволяє виділити групи факторів інноваційного розвитку підприємств (табл.5.2).

 

Таблиця – 5.2 Фактори розвитку інноваційного підприємства

 

 

Пріоритетними чинниками є техніка та технології, інформація та менеджмент підприємства. Хоча не можна заперечувати провідну роль законодавчого чинника, з яким пов'язані податкові обов'язки підприємства та регламентування його діяльності, але нові постанови та редакції законів дуже часто змінюються.

За умов досить скрутного економічного становища в Україні фінансовий фактор набирає особливої ваги. Інноваційні підприємства виробляють продукцію високої якості, але у той самий час вони повинні знаходити шляхи мінімізації витрат, у тому числі сплати податків, тим самим підвищуючи потенціал підприємства. Розвиток інноваційної діяльності має бути органічно пов'язаним із ресурсозбереженням і приводити до суттєвого зменшення витрат матеріалів на одиницю продукції, також, виходячи з сучасних умов, інноваційний розвиток повинен мати соціальну спрямованість, де саме людина, якість та безпека її життя матимуть забезпечити пріоритети інноваційного розвитку.

Техніко-технологічний аспект головним завданням має чітке дотримання технології, яка з самого початку виробництва повинна відповідати певним критеріям: економічності, динамічності, низькій матеріаломісткості та саморозвитку. Ці критерії допомагають виробничим інноваційним підприємствам не тільки нарощувати обсяги виробництва, а й стати конкурентоспроможними.

Якщо говоримо про організацію діяльності, а саме менеджмент підприємств, то найціннішим виявляється головний напрям діяльності підприємства, визначення цілей та місії підприємства, гармонійне поєднання усіх наявних ресурсів для отримання прибутку.

Кадровий потенціал підприємства, який визначається не стільки кількістю працівників, скільки їх кваліфікацією та лояльністю до свого підприємства, являє собою рушійну силу функціонування підприємства.

Також ми виділено фактор самої інновації, яка повинна мати певний запас конкурентоспроможності, – запити ринку та потреби споживачів удосконалювати існуючу і розробляти нову продукцію. Також суб'єкти інноваційної діяльності стикаються з серйозними проблемами при введенні продуктів і технологій нового покоління на ринок. Високий ступінь ринкової невизначеності різко збільшує можливість припуститися помилки в оцінках альтернативних варіантів розвитку на базі інновацій. Ціна ж можливої помилки є занадто високою, оскільки, багаторазово зростаючи на наступних етапах прийняття рішень, вона може призвести до абсолютно неадекватної реакції на ситуацію на ринку з усіма наслідками, що звідси випливають [35].

Розвиток інноваційного підприємства залежить від певної низки факторів, які є важелями регулювання діяльності.

Інноваційному підприємству необхідно виробляти значно якіснішу та менш витратну продукцію. У порівнянні з іншими виробниками воно активно впливає на технологічні та ринкові умови й має вищий рівень конкурентоспроможності за інші підприємства. Саме тому необхідно чітко визначити фактори, які впливають на інноваційний розвиток підприємства. За умов поширення економічної кризи в Україні інноваційним підприємствам необхідно приділяти увагу саме тим чинникам, які можуть надати додаткові переваги для розвитку їх бізнесу.

Узагальнюючи сказане вище, виділимо основні важелі розвитку інноваційного підприємства: менеджмент підприємства, фінансовий стан підприємства, інформаційну забезпеченість діяльності, техніку та технологічне оснащення самого підприємства, кваліфіковані кадри, створення інновації як відповіді на запити ринку.

Розвиток інноваційного підприємства може забезпечити лише ефективне функціонування всіх факторів, що забезпечують систему. Тому в подальшому необхідно розробити підходи щодо вибору найбільш ефективних методів та інструментів управління основними чинниками для інноваційного розвитку.

Реалії сучасного розвитку економіки доводять, що основними чинниками розвитку є інновації – високі технології, нова техніка, нова організація праці і виробництва, нова мотивація підприємницької діяльності, а також можливість забезпечити високі показники економічного зростання. Саме інновації забезпечують економічну стійкість мікро- і макросистем, їх конкурентоспроможність, дають можливість підвищити експортний потенціал, розв'язати певні економічні, екологічні, соціальні проблеми.