9.4 Інновації у вищій освіті

 

Базовою передумовою розвитку і примноження людського капіталу на нинішньому етапі розвитку вищої освіти є розроблення і реалізація широкомасштабної довгострокової стратегії модернізації всієї системи освіти, наближення її якості до стандартів ЄС. Це основа стратегії структурно-інноваційного розвитку вищої освіти. Мета інноваційної стратегії – створювати більш сприятливі умови для розвитку освітньої, дидактичної, виховної, управлінської систем та їх компонентів.

Вища освіта може розраховувати на успіх лише при наступальній стратегії, яка базується на накопичених знаннях та досвіді. Освіта повинна мати випереджувальний характер, орієнтуватися на перспективу розв’язання пріоритетних завдань суспільства, активізувати ініціативу і творчі здібності суб’єктів навчального процесу.

Вирішення проблем підвищення якості вищої освіти нерозривно пов’язане з підвищенням інтелектуальної культури науково-педагогічних працівників, рівня їх педагогічної майстерності.

Реформування ї розвиток вищої освіти можливі за умови розроблення та використання інновацій в навчальному процесі, при оволодінні суб’єктами процесу системою сучасних наукових знань, при наповненні навчальних програм результатами вітчизняних і зарубіжних наукових і дидактичних досягнень, при широкому впровадженні у навчальний процес результатів науково-дослідних розробок, при залученні студентів до виконання наукових проектів.

Великий внесок у розробку і впровадження інноваційних технологій в навчальний процес у вищій освіті України зробив Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, за участю якого видано каталоги „Освітні інновації у вищих навчальних закладах України”, як у друкованому, так і в електронному вигляді [56].