Лекція 5 Лексичні паралелі числівників у різномовних дискурсах

 

У практиці лічби використовуються поряд із числівниками і лічильні слова типу brace, yoke, span, pair, couple, дослідження яких має неабияке значення для розуміння природи слів квантитативного змісту (їх виникнення, становлення, функціонування), для усвідомлення основних етапів пізнання кількісних відношень об’єктивного світу.

Історія слова brace відбиває ту роль, яку відігравала рука в процесі лічби і виміру. Brace належать до романських запозичень, його етимологічні паралелі простежуються у старофранц. brace, brase – "дві руки", лат. brachium, brachia – "рука", "руки", рос. бра, браслет. В англійську мову це слово було запозичене у значенні "дві руки". У новому оточенні воно збагатилося предметним і кількісним значенням. У вимірювальній лексиці деякий час це слово функціонувало паралельно зі словом fathom: They have built a tomber ... a brace and a half high (ОЕD 1599); а потім було витіснене словом fathom. У семантичній структурі слова brace виділяється сема парності. Спочатку воно вживалося на позначення тварин, предметів. У сучасній англійській мові brace реалізує конототивне значення в іронічному плані. Пор. Huck was given a seat and the old man and his brace of tall sons speedily dressed themselves (M. Twain).

Предметне значення слова brace було вихідним, первісним. Воно дало асоціативну основу для виникнення кількісних значень. Семантичну еволюцію brace можна подати таким чином: "упряжка для собак" ® "собаки в упряжці" ® "дві тварини" ® "два".

Шлях від предметного до абстрактного значення пройшли також кількісні слова yoke, span, збагативши свою смислову структуру числовим і вимірювальним значенням. Етимологічні паралелі слова yoke (др. англ. зеос) простежуються в інших словах: др. сакс. juc, готськ. yak, лат. jugum, санскр. yuga, yo’gya, рос. иго. У Стародавньому Римі мірою землі була "упряжка" (yugum). Ця назва виникла в результаті асоціативних зв’язків між знаряддям праці й ділянкою землі, яку виорювали за один день. З часом це слово набуло значення "два".

Аналогічну еволюцію пройшло і слово spane. Пор. span – "відстань між опорами" : "п’ядь" ® "міра довжини", "упряжка" ® "пара тварин" ® "пара", "два".

Значення парності span реалізує в англійській мові на території Канади, Африки, США для позначення кількості биків, коней, слонів.

У сучасній англійській мові це значення частіше реалізується у словах couple, pair. У смисловій структурі слова couple спочатку з’явилося значення "упряжка", "пристрій для тварин". З часом слово couple, як і слова span, yoke, brace, що мали вихідне значення, збагачується семою парності. Значення "те, що об’єднує двох" ("that what unites two") дає основу для виникнення значення парності ("a union of two", "pair"). В сільськогосподарській лексиці a couple має значення "овечка з ягнятком". Для слова couple притаманна омонімія форм однини і множини, що властиве й іншим словам на позначення парності. Пор.: a thirty couple of hounds; he gave to us 6 couple of conyes; four pair of shoes; three brace of pistols тощо.

На відміну від слова couple, що вказує на пару різних предметів, тварин, людей, слово pair номінує певну відповідність. Пор.: a couple of dollars (eggs, boors, rabbits), a pair of shoes. Спостереження показують, що pair частіше сполучається зі словами eyes, ears, lips, jaws, arms, hands, heels, legs, wings, curtains, doors (foldings), sleeves, shoes, breeches, trousers, scissors, tongs, spectacles.

ОЕD відзначає, що для слова pair притаманні омонімія форм і синтаксичний зв’язок прилягання: a pair gloves, three pair gloves. Пор.: нім. ein Paar Handschuhe, drei Paar Handschuche. Іменники лічби (слова-лічильники), в яких реалізується значення парності (brace, yoke, span, couple, pair), характеризуються специфічною дистрибуцією. Вони вступають у гіпонімічні відношення із числівником two, який може взаємозмінюватись із кожним із цих слів. Але лічильні слова із семою парності обмежені у своїй дистрибуції. Так, brace сполучається зі словами hounds, deer, fish; span зі словами horses, elephants, a yoke зі словом oxen. Дистрибутивні можливості слів pair, couple значно ширші. Слова span, yoke, brace обмежені у своєму узусі й належать до раритетів.

Селективний характер квантитативних слів проявляється також і в позначенні невизначеної кількості: тотальності, сумарності, збірності, партитативності тощо. Пор.: school of fish, a piece of wood, a bar of chocolate , a pile of papers, a flock of birds, a herd of cows, a nest of rabbits, a staff of servants, a team of horses, a bale of cotton, a bundle of rags, a pack of cards, a set of china тощо.

Селективність в англійській мові проявляється і при позначенні "багато" і "мало": з іменниками, що підлягають лічбі, вживаються квантифікатори a few, many, а з іменниками, що не піддаються лічбі, – a little, much.

В англійській мові значення множинності, юрби, купи передається різними словами залежно від характеру позначуваних сукупностей. Пор.: a hoost of men, a congragacyon of people, herd of deer, a watch of nightingale, a skulk of foxes, etc.

Предметні значення реалізують у своїй смисловій культурі не тільки слова лічби, але також слова міри і ваги, які за своїм походженням належать до назв частин тіла ell, nail, fathom, foot; знарядь праці yoke, perch, rod, pole, chain; земельних ділянок acre, hide, furlong, посуду ton, bushel, chaldron, pint. У зв’язку з тим, що слова міри і ваги виникли пізніше, ніж числівники, у їх смислових структурах легко простежується генезис від предметного до кількісного значення. У тих випадках, коли слова міри і ваги походять від числівників (mile, hundredweight), у їх смисловій структурі не етимологізується предметне значення. Це значення притаманне також слову dozen, яке було запозичене у середньоанглійській період із латинської мови через французьку. Форми слова dozen можна зустріти в старофр. dosaine, лат. duodecim, нім. Dutzend, укр. дюжина. Dozen походить від числівника duo "два" і "decim" "десять", що за адитивним принципом утворили слово із значенням "дванадцять". Dozen і по цей час використовується у мові. На відміну від інших слів лічби dozen набирає форму порядкового числівника dozenth. Часте вживання dozen призвело до його використання у фразеологізмах типу Baker’s dozen, devil’s dozen, long dozen, printer’s dozen, to talk nineteen to the dozen, to have dozens of things to do, to have dozens of chances, etс. У своїх висхідних зв’язках dozen відрізняється від інших слів лічби, в тому числі і від score. Останнє було запозичене із скандинавської мови у середньоанглійський період. Форми score проглядають в англійській мові пізнішого періоду scar – "зарубка", "лінія", "мітка"”; серед. ісл. scor, scora, швед. skare, герм. skor – "драпина", "лінія", "мітка". Числового значення слово score набуло в процесі обліку овець (було зручно лічити по 20 штук і робити відповідні зарубки на палиці). Вігезимальний рахунок знаходив своє застосування у кельтів. Як й інші кількісні слова (brace, yoke, span) score використовувалoсь у вимірювальній лексиці для позначення ваги (20-21 фунт) тварин. ОЕD датує цю міру 1460 р. Димензіональна міра, що дорівнювала 20 крокам, також позначалася словом score. Використання цього еталону датується 1672 р. Score довгий час використовувалось в Англії у практиці ведення податкових і боргових операцій, що було пов’язане із системою зарубок, бірок.

Практика паралельних мовних позначень – явище поширене. Поява кількісних слів у конкретних мовних системах обумовлена дією екстралінгвістичних факторів. У персидській мові, наприклад, наявна велика група лічильників, функціонування яких обумовлене характером об’єкта, що позначається. Так, для лічби дерев використовується позначення кореня, при лічбі будинків – дверей, при лічбі каналів – джерела, при лічбі тварин – голова, при лічбі машин – верстати, при лічбі знарядь – ручки, рукоятки, при лічбі тварин – нашийники.

У російській мові виокремлюються лічильники душа, штука, голова, дом, раз, место. Слова цієї групи не входять до системи звичайної лічби і не утворюють послідовного ряду. Вони використовуються при лічбі обмеженого кола предметів. Пор.: рос. зал на 40 мест, 20 голов животных, деревня в сто домов, 100 душ населения тощо. Слова цього типу несуть інформацію про семантичний розряд слів-об’єктів лічби, виконуючи роль посередника між числівником та іменником.

Слова лічби виступають як неосновні позначення кількості; вони не виражають абстрактних числових понять. Але ці слова реалізують предметне значення, чим суттєво відрізняються від числівників. Слова лічби не можуть позначатися цифрами, їх сфера вживання обмежена. Несумісним, наприклад, є сполучення раз відро, раз чоловік, трійка кілограм, п’яток вилок. Лексеми раз і один не можуть взаємозамінюватися.

Але і лічильникам, і числівникам притаманні загальні тенденції. Кількісні слова, що реалізують сему числа, позначені біфункціональністю, вони реалізують як точне, так і невизначене число. Пор.: англ. 3 dozen eggs :: dozens of eggs, three score years :: scores of years, a hundred people :: hundreds of people.

Слова лічби у своїй еволюції можуть зближуватися з числівниками: реалізують омонімічні форми однини і множини й наслідують порядкові числівники (dozen – dozenth).

Зближення числівників і лічильників ілюструється процесом уніфікації, включенням числівників в одиниці типу forty yard distance, every 10 minutes, that 2 hundred pounds, 2 cricket elevens.

Сингулярні риси групової множинності засвідчується дієсловом, що співвідноситься із груповим сполученням, або означенням. Пор. There were three doctors that he knew (E. Hemingway). Three weeks was twenty-one days (E. Hemingway). But that three thousand miles was closе enough for Eddie (A. Saxton). Every ten or twelve miles they stopped at a siding to set out a car or pick one up (A. Saxton). For a full ten minutes he dared not to look at Christine (A. Cronin).

До засобів “уніфікації множинності” належать, на думку О. Есперсена, слова another, whole, this та артикль. Пор.: Another ten days, a whole twenty pounds, a whole threescore and ten years, a miserable five month, this six months.

Процес уніфікації вбачає учений і в лексикалізованих одиницях типу sixpence, twelfmonth, fortnight.

Субстантивація числівників, набуття ними предметного значення свідчить про їх семантичну близькість до слів лічби. Пор.: іn the thirties, on all fours, to wander in twos, threes, fours. Часто представлені субстантизовані числівники у математичних текстах: 2 threes, four fives, five tens.

У сучасній англійській мові слова міри і ваги (А), слова лічби (Б) і числівники (В) реалізують загальну квантитативну функцію, що дає підставу думати про їх схожу еволюцію.

Семантичний генезис груп А і Б розкривається за допомогою лінгвістичного аналізу, осмислення емпіричних фактів. Еволюція смислових структур групи А і Б знаходить своє відбиття у такому генезисі: а) предметне значення ® б) предметно-кількісне значення ® в) невизначено-кількісне значення ® г) визначено-кількісне значення ® д) невизначено-кількісне значення. Спільність семантичних зрушень а), б), в), г), д) класів А і Б, приналежність класів А, Б, і В до одного семантичного поля, подібність деяких формальних показників, ідентичність в), г), д) класів А, Б, В, наявність залишкових аспектів а), б), в) у класі В свідчить про аналогічне становлення числівників, семантичне зрушення від предметного до кількісного значення (а, б).

Аналіз смислової структури квантитативних слів англійської мови засвідчує схожість генетичного розвитку, семантичну конгруентність мовних позначень кількості.