Лекція 6 Функціональне навантаження квантитативних слів

 

 

Числівники англійської мови – самостійний незамкнутий ряд повнозначних нумеральних слів, яким притаманні специфічні семантичні, синтаксичні та словотворчі особливості. Лексико-семантичне поле кількості (ЛСПК) – поліцентрична ієрархічна парадигма, домінантне місце в якій посідають номінації числа, слова міри та ваги. Стратифікація ЛСПК зумовлена гіперо-гіпонімічними відношеннями його компонентів. Провідне місце числівників у ЛСПК експлікується їх ригористичною кореляцією з натуральним рядом чисел, можливістю замінювати лічильні слова, їх широким вживанням у науці та повсякденному житті, використанням у прямій та опосередкованій лічбі, поліфункціональністю (позначенням точної, приблизної та невизначеної кількості), полімодальністю та поліаспектністю.

Числівники позначені сигніфікативною референцією та нульовим денотатом. Від інших частин мови числівники відрізняються облігаторною наявністю семи нумеральності – ідентифікуюча ознака. Когнітивний аналіз числівників препарує розуміння квантифікації стосовно її концептуалізації та мовної категоризації. Семантична девіація числівників свідчить про еволюцію цих номінацій, їх синкретичність і динамізм. Синкретичність значень числівників є прозорою в денумеральних дериватах та нумеральних словосполученнях – синтаксичних і фразеологічних. Нумеральні синтаксичні словосполучення (НумС) у сучасному англомовному дискурсі омовлюють точні та приблизні кількості. Нумеральні фразеологічні словосполучення розширюють семантичний спектр числівників: адитивно вони позначають невизначену кількість або якісні ознаки (див. таблицю 3).

Моделі НумС на позначення апроксимації є типовими для англійського, українського та російського художнього дискурсу. Приблизна кількість омовлюється НумС у відповідному контексті. У фразеологічному контексті НумС позначають приблизну та невизначену кількість як результат лексикалізації вихідних синтаксичних (нефразеологічних нумеральних словосполучень).

 

Таблиця 3 – Засоби позначення неточного числа на матеріалі НумС у художньому дискурсі

 

 

В умовах фразеологічного контексту кількісні одиниці (КО) в основному актуалізують невизначену кількість – багато/мало. Пор.: англ. one in a thousand, two or three words, for a minute or two, two heads are better than one; укр. пучок радості; оберемок сумнівів; купка осель; вінок бомб; баняк розуму (М. Стельмах); рос. жили с локоть, а жить с ноготь; косая сажень в плечах; он еще сверх плута на два фута; три копны несчастья.

Десемантизація кількісних слів (девіація від точного квантитативного плану) простежується у корпусі як числівників, так і димензіональних одиниць (слів міри і ваги), що підтверджується на емпіричному матеріалі фразеологізмів (1), паремій (2), скоромовок (3) та інших курйозах (4). Пор.: англ.

tons of pirates, bushels of letters, an ounce of sense, gallons of water, loads of friends, barrels of fun, acres of lace, pounds of pardon, a dram of love;

in for a penny, in for a pound; give him an inch and he will take an ell; after dinner rest awhile, after supper walk a mile; an ounce of good life is better than a pound of pardon;

Peter Piper picked a peck of pickled pepper;

A peck of pickled pepper Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,

Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?

How many ifs go to a bushel?

Many words will not fill a bushel.

To try a put a quart into a pint pot

To make a pint measure hold a quart.

За межами термінологічної системи КО утворюють стилістичні угруповання на позначення кількісного контрасту. Ретроспективне минуле КО об’єктивує їх семантичну девіацію, тяжіння до відповідних доменів – "багато" чи "мало". Пор.: англ. four eyes see more than two; a stitch in time saves nine; minutes make hours; life is but a span.

Невизначена кількість у домені "мало" позначається в англійській мові низкою лексичних конкретизаторів. Пор.: англ. a piece of chalk, a piece of furniture, a piece of advice, a piece of art; a bit of bread, a bit of doing, a bit of coward, wait a bit; a lump of sugar, a lump of earth, a lump of selfishness; a cake of soap, a cake of tobacco; a slice of lemon, a slice of apple, a slice of territory, a slice of profits; a sheet of paper, a sheet of glass, a sheet of iron.

Вибірковий характер КО проявляється у позначенні невизначеної кількості (тотальності, сумарності, збірності, партитивності). Пор.: англ. a school of fish, a bar of chocolate, a pile of papers, a flock of birds, a herd of cows, a nest of rabbits, a staff of servants, a team of horses, a bale of cotton, a bundle of rags.

Дискретні іменники англійської мови вживаються з квантифікаторами a few, many, недискретні іменники – з квантифікаторами a little, much. Дискретність і недискрентність в українській та російській мовах у цьому разі не виокремлюються. Пор.: укр. багато / мало зусиль; багато / мало книжок; рос. много / мало студентов; много / мало желаний. Або: рос. горсть зерна (пшеницы, снега), горсть кошек, горсть шкафов, горсть воздуха.

Дескриптивна інтенсифікація димензіональних понять не реалізує кількісного уточнення, але служить феноменом плеоназму. Пор.: англ. much more heavier, much more closer, much more nearer, just round the corner; укр. набагато краще; рос. намного больше.

До параметричних одиниць тяжіють також морфеми квантитативного наповнення. Пор.: англ. hill – hillock, book ‒ booklet, duck – duckling, girl – girlie, blue – bluish, do – underdo, overdo, value – undervalue, overvalue.

Слова міри і ваги, як і числівники в англійській мові, еволюціонували від предметного значення до термінологічного, а потім – знову до нетермінологічного (багато-мало). Пор.: англ. stone „камінь” → „міра ваги” → ”багато”; scruple „галька” → ”міра ваги” → ”мало”; ell „міра довжини” → „багато”; span „відстань між пальцями” → ”міра довжини” → ”мало”; brace „руки” → „міра довжини” → ”подібний, схожий”.

Висхідні тенденції числівників не є такими прозорими, як у слів міри та ваги, але вони верифікуються спільними тенденціями становлення та функціонування. Десемантизуючись, числівники як базові одиниці поповнюють фразеологічний корпус мови, акумулюють у собі доробки когнітивного досвіду. Пор.: рос. семь чудес значно розширило географію свого вживання. Напр.:

Семь пирамид, семь мудрецов

И семь чудес нам древность славит,

Владыке снилось семь коров,

Рим семь холмов подошвой давит,

Семь городов входили в спор

О славной грекам колыбели,

Да и везде как на подбор –

Семь пятниц на одной неделе (П. Вяземский).

 

Числівники, з одного боку, слова міри і ваги, з іншого, мають багато спільного стосовно їх семантичної еволюції та функціонування. Термінологізація КО позначена втратою предметної семантики, збагаченням КО семами точної квантифікації. За межами терміносистеми, на фразеологічному просторі КО утворюють опозицію на позначення адгерентних понять "багато-мало". На синтагматичному рівні КО притаманна семантизація бівекторності – точної, приблизної / невизначеної кількості. Детермінуючими факторами при цьому служать текстові та дискурсивні чинники. У семантичній еволюції КО повторюється цикл їх становлення: реверсуються значення предметності, квалітативності та синкретичності. Лінгвістичні параметри КО обумовлені дієвістю лінгвальних та екстралінгвальних факторів, природою денотатів, ознаками останніх та шляхами їх пізнання.

Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про наявність в англійській мові цілого комплексу засобів на позначення приблизної, невизначеної кількості. Цей комплекс знаходиться в опозиції до засобів позначення точної кількості. Значення неточної кількості реалізується по-різному: нерозчленовано на морфемному, лексичному та морфологічному рівнях, а також розчленовано на синтаксичному і фразеологічному (див. табл. 4).

Корпус номінацій неточної кількості обіймає різні частини мови. Числівники англійської мови позначають неточну (приблизну, невизначену) кількість в умовах синтаксичного та фразеологічного оточення. Контекстуальна обумовленість реалізації числівниками значення неточної кількості розглядається в лінгвістиці по-різному. За традицією кількісні номінації поділяються на дві групи. Перша група містить одиниці типу укр. два, п'ять, сто. Друга – укр. декілька, стільки, багато, мало. Співвіднесеність числівників з лексичними засобами позначення неточної кількості ставиться під сумнів деякими вченими з огляду на те, що числівники в умовах парадигматики завжди позначають точну кількість. Протилежної думки дотримується А. Є. Супрун. Серед засобів позначення приблизної кількості вчений виокремлює нумеральні сполучення з інвертованим порядком компонентів.

 

Таблиця 4 - Засоби вираження неточної кількості в сучасній англійській мові

 

 

А. А. Уфімцева до засобів апроксимації відносить вербальні одиниці з розмитою множинністю. Напр., англ. in the thirties "в 30-ті роки" не семантизує "множинність 30 + 30 + 30" і т.д., а "30-й, 31-й, 32-й і т.д. роки".

Аналіз числівників на синтагматичному рівні об'єктивує їх потенційну силу на позначення неточного числа (приблизного та невизначеного). Пор.: Mr. Mayherne looked at him for a moment or two in silence (A. Christie). She was plump and dark and looked about sixteen (E. Hemingway). I am going on 30 years (W. Faulkman). I have been to Paris hundred times and it never fails to give me a thrill of excitement (S. Maugham).

Значення неточної кількості семантизується НумС рідше, ніж значення точної кількості. Серед досліджених 4000 прикладів в англійській мові лише 10,7 % НумС актуалізують апроксимальне значення. В українській мові в аналогічній ситуації це значення актуалізується 15,6%, а в російській–18,6% НумС. Спільним для НумС є фреквентивне позначення точної кількості. На характер позначення числівниками кількості суттєво впливає оточуючий контекст. Пор.: Norman and I spent about five minutes cursing out our forced inactivity (A. Christie). I'll soon be sixty, he went on (Th. Dreiser). Mrs. Harter sat very still for a minute or two (A. Christie). I don't expect her back under ten days (Th. Dreiser).

Реалізації неточної кількості сприяють різноспрямовані вектори числівників (1) і корелюючих з ними слів (2). Пор.: англ. The following morning a little after ten o'clock Berenice telephoned Coperwood and they agreed to meet at her club for a talk (Th. Dreiser); укр. Повірте, під п'ятдесят маю (О. Вишня); рос. Свыше ста человек собралось за столами, расставленными в ряды в комнатах и во дворе (М. Ибрагимбеков); Пожалуй, она была ближе к сорока, чем к тридцати (Л. Карелин).

Сполучення типу англ. about two o'clock, more than three hours, under forty years являють собою сукцесивні структури, в яких кожний наступний компонент підвладний попередньому. Специфікатори апроксимації мають другий ступінь підлеглості. Прислівник-специфікатор, що прилягає до НумС та аугментує сполучення, вказує на послаблення або посилення вербалізованої кількісної ознаки, на її зменшення або збільшення. Див. схему:

 

 

about       3,000,000               workers   over         400,000   branches

 

 

some       1,000       soldiers   around     33,000     servicemen

 

 

nearly      two million             jobs         under       fifty         years

Модифікований адвербом нумеральний компонент позначений значною мобільністю. Пор.: англ. And when the sheriff and his deputy reached the scene, drove the twenty odd miles into the remote back country region (Faulkner). We shall be celebrating your hundredth birthday in twenty years or so (A. Christie). It is a hard thing when one has shot sixty-five lions and more (H. Haggard); укр. Ну, ходімо ж, ходімо! Бо сонечко вже надвечір, а до Таранівки, як підводою, то верстів тридцять з гаком буде (Я. Мамонтов); рос. В мои двадцать с гаком со мной случалось такое, что с другими и в сорок не случалось (А. Салинский).

Числове значення суттєво детермінується модальними словами та фразами. Напр.: He may have been forty (G. Aldridge). It was a long string of houses, maybe fifteen (G. Aldridge). It lasted perhaps six weeks (Th. Dreiser). He's an enthusiast too though he must be thirty seven by now (Th. Dreiser).

Прийменники суттєво впливають на реалізацію приблизних числових ознак. Напр.: англ. It's time, he said, after five already (Fr. Norris). That would be past eleven (J. Galsworthy). Past eight we'd better stick to the streets (J. Galsworthy); укр. Днів за п'ять до покосу (І. Цюпа); рос. Тебе за восемьдесят, а тебя еще на самостоятельность тянет (А. Салинский).

На позначення апроксимації суттєво впливає інвертований порядок компонентів нумерального словосполучення. Пор.: англ. They are going in a day or two, aren't they (K. Prichard). His voice low; it moved on a word or two gravely, quietly (K. Prichard); Sometimes a man, sometimes a girl or two (J. Galsworthy); укр. Далеко звідси ці ваші гаї? – Кілометрів двадцять буде                  (І. Цюпа); рос. Старик минут пять молчал (М. Пришвин), По картошке, к примеру, центнеров сто накинули (М. Пришвин).

В англійській мові стабільним компонентом у НумС є числівник two, з яким сполучається іменник в однині. Пор.: англ. a second or two, a dog or two, a chicken or two, a parcel or two, a moment or two, a girl or two та ін. В українських та російських словосполученнях нумеральні компоненти представлені різними числівниками на позначення величини > 1.

На англійську мову словосполучення кілометрів сорок не перекладається сполученням із постпозиційним числівником. Тут лексична еквівалентність не актуалізується. Пор.: англ. some forty kilometres, about forty kilometers, perhaps forty kilometers, near forty kilometers, in the vicinity of forty kilometers or so, etc.

Значення апроксимації в англійській мові може позначатися декількома числівниками із сполучниками або без них. Пор.: англ. He's been over two – three times since then (J. London). I noticed two or three boys looking funny (J. Galsworthy). Three, four days ago I made sure it was a chill, Doctor (A. Cronin). Копулятивні ланцюжки містять як денумеративи, так і числівники. Пор.: англ. three or four, a fortnight or three weeks.

Числівники на позначення невеликої кількості утворюють граничні з фразеологічними одиницями словосполучення. Незначна числова різниця компонентів Num1, Num2 служить мотивацією лексикалізованих одиниць на позначення "декілька", "мало", "небагато". Пор. : англ. Mrs.Vaughan has written me, asking me to spend a fortnight or three weeks with her (Cronin); укр. Та пороху у діда вистачало на якісь п'ять-шість хвилин (І. Цюпа), Убити – вб'єш одного, двох, а тисячу не збореш (І. Микитенко); рос. Кажется, вот еще два-три удара веслом и путь кончится (В. Лихоносов).

Значення апроксимації позначається за допомогою заперечних структур. Пор.: англ. It wasn't two minutes coming down (G. Galsworthy); They were not five feet apart when they began shooting (Fr. Norris). У заперечних НумС типу not two minutes, not sixty paces, not five feet числівники вказують на верхню межу величини. Кореляція not із присудком потребує глибинного осмислення вербалізованих структур. Пор.: англ. I said he hasn't been in the country six months (Gr. Greene). Невизначена кількість виражається сполученнями типу англ. not one day, not one word, not one season.

Особливий інтерес становить феномен такого паралелізму:

1) I had not been there six months (= 6);

2) I had not lived there six months (< 6).

Незважаючи на структурну омонімію цих речень, ідентичність лексичних компонентів (за винятком слів been, lived), квантитативний план зазначених речень суттєво відрізняється. У першому прикладі вказується на точний часовий відрізок у 6 місяців, у другому – час перебування позначається приблизно. У першому випадку not співвідноситься з присудком (had not been). У другому випадку not дистантно корелює з НумС; або

b)            1) I had not lived there six months (< 6).

2) I had lived there six months (6)

У реченні (1b) апроксимація виражається за допомогою not і НумС; НумС без not (2b) використовується для позначення точних часових параметрів.

Апроксимація імплікується глибинною структурою речення. В (1а) за допомогою not заперечується перебування у певному місці протягом 6 місяців (точна квантифікація); у (2а) not використовується для того, щоб висловити приблизну кількість перебувань.

NumN, negat. можуть бути експліковані за допомогою наступних NumN, що призводить до нейтралізації апроксимації і позначення точних параметрів. Пор.: англ. You are not nineteen years old, you are twenty-one (W. Faulkner); укр. Між нами і хочеться не 440 посіяти, а то може й 550! (О.Вишня); рос. Он не был один: с ним – милиционер Василий Наумов, сельсоветчик Андрей Белан и статный, белокурый паренек (А. Северов).

Заперечення при специфікаторах, що вказують на зменшення або збільшення величин, сприяє реалізації точних числових ознак. Пор.: англ. Oh, he was a very distinguished-looking old, man and not so very old really – not more than sixty suppose                    (A. Christie). That she was rich, excentric, lived alone with one maid, and owned no less that eight cats (A. Cristie).

Питальні речення з НумС залучаються до мовного комплексу позначення квантитативної приблизності. Пор.: англ. Would you be good enough to come this morning, if possible, say, around three o'clock? – he asked (Th. Draiser); Look here, my dear, what are you now – twenty-seven? (J. Galsworthy); You can stand six month? – I've got to (J. Galsworthy).

Питальні речення імплікують невпевненість стосовно зазначених квантитативних ознак.

В умовах фразеологічного оточення НумС позначають як точну, так і невизначену кількість. Десемантизуючись, НумС співідносяться з поняттями "багато", "мало", "декілька" і синкретично вказують на контраст, вербалізують стилістичний ефект антитези. Пор.: англ. I perceive, said Jolyon, that you are trying to kill two birds with one stone (J. Galsworthy); Ten to one, they've smuggled him on board a ship (A. Crictie); укр. Сідайте, поручик. Ще два слова (Ю. Смолич), Я скажу тільки, що оскільки мені відомо, дехто з наших товаришів, принаймні один, ім'я якого я не назву, з радістю сказав би їй про все це у вічі і, може, не один раз сказав би, а тисячу разів (І. Микитенко); рос. В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский), Скажу тебе откровенно – другой девять раз умер бы, а я упрямый: решил, что выживу, и выжил (П. Северов).

Числівники у фразеологічному контексті суттєво десемантизуються, що виявляється при появі конотативних значень. Емоціональність, експресивність лексикалізованих НумС є очевидною в пареміологічних одиницях. Пор.: англ. Two heads are better than one. Four eyes see more than two. A stitch in time saves nine; укр. Біда не ходить одна, а з дітками; За двома зайцями; рос. Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани.

Таким чином, в англійській, українській та російській мовах виокремлюються спільні засоби на позначення неточної (приблизної і невизначеної) кількості: 1) нумеральні сполучення зі специфікатором – SpNumN; 2) нумеральні сполучення із декількома числівниками – Num1Num2N; 3) нумеральні словосполучення з інвертованим порядком компонентів – NNum; 4) нумеральні сполучення з прийменниками – prNumN; 5) нумеральні сполучення в питальних реченнях – (NumN)inter; 6) нумеральні сполучення в заперечних реченнях – (NumN)neg; 7) фразеологічні нумеральні словосполучення – (NumN)phr.

Кожний із засобів позначення неточного числа характеризується властивою для нього реалізацією. Дослідження 12 тисяч нумеральних сполучень в англійській, українській та російській мовах (по 4 тис. НумС у кожній) сприяло виявленню частотних і нечастотних типів апроксимації. В англійській мові перший тип представлений 1) SpNumN з інтервалом варіації IB = 68,8 ± 4,0 та 2) Num1Num2N (IB = 21,4 ± ± 3,6). В українській та російській мовах обсяг частотної (активної) групи апроксиматорів збільшується за рахунок моделі NNum (див. табл. 5).

 

Таблиця 5 – Квантитативні параметри номінацій неточного числа на матеріалі НумС англійської, української та російської мов

 

 

 

 

В англійській мові модель NNum належить до інактивних засобів апроксимації, нумеральний компонент тут стабільно представлений числівником two. Інактивний (нечастотний) тип в англійській мові представлений у п'яти позиціях, в українській та російській – у чотирьох. Спільні засоби апроксимації відрізняються лексичною та структурною наповненістю.

Так, в українській та російській мовах фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом вживаються частіше, ніж в англійській мові. В англійській мові інтервал варіації (IB) (NumN) phr становить 1,2 ± 0,25, що нижче IB зазначеного об'єкта в українській (4,7 ± 0,48) та російській мовах (3,7 ± 0,3).

Засоби апроксимації представлені ускладненими й неускладненими типами. Під неускладненим типом розуміємо поодиноке вживання активного або інактивного засобу апроксимації. Сумісне використання засобів апроксимації для англійської мови не є показовим. Неускладнені засоби апроксимації мають регулярний характер. Ускладнені засоби апроксимації семантизують прагматико-комунікативні інтенції. Пор.: англ. If you don't get more than three or four dollars a week, it will pay the red (Th. Dreiser); Oh, he must be about fifteen – not more than that (Th. Dreiser); укр. Їй тоді, мабуть, тижнів зо два було (В. Собко); Минуло, може, хвилин п'ять, як відчинилися двері і зайшов високий чоловік (І. Цюпа); рос. Много-немного, но раза два-три мы с тобой встречались в дальней стороне вашей (М. Пришвин).

На позначення приблизної і невизначеної кількості в англійській мові виокремлюється декілька структурних композицій:

а) ускладнені засоби, що складаються з двох активних (інактивних) апроксиматорів: He gave his age as sixty but was probably seventy, and possibly near to eighty (A. Cronin).

Реалізація більше двох апроксиматорів не є показовою для англійської мови. Ускладнені активні засоби в англійській мові обмежені вибором двох засобів. Розширення НумС передбачає декілька специфікаторів або числівників. Пор.: As nearly as possible it must have been fiver and twenty minutes past seven when he had heard the call (A. Cristie). В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених НумС збільшуються за рахунок наявності трьох активних засобів апроксимації на відміну від двох в англійській. Комбінаторна сполучуваність активно-активних засобів апроксимації в англійській мові дорівнює одиниці (). В українській та російській мовах комбінаторні можливості зростають – ;

б) ускладнені засоби з декількох інактивних членів в англійській мові визначаються вибором із п'яти можливих ().

В українській та російській мовах комбінаторні можливості ускладнених інактивних засобів зменшуються порівняно з англійською мовою у зв'язку з наявністю у цих мовах чотирьох інактивних засобів апроксимації ();

в) ускладнені засоби складаються з декількох активних та інактивних одиниць апроксимації типу англ. They were two‒no, no, no, Three – yes, three – or may be it was… was it two? (Fr.Norris). Потенційні можливості комплексних активно-інактивних засобів апроксимації можна вирахувати за формулою сполучуваності елементів  , де n – загальне число простих, неускладнених типів; р – число простих типів, що реалізуються в комплексі (від 2 до 7), n!(факторіал) – утворення чисел від 1 до n, р! (р-факторіал) – утворення чисел від 1 до р. Гіпотетично із семи типів апроксимації можна створити декілька комплексів:

.

В основі комбінаторних можливостей комплексних апроксиматорів знаходиться ідентичний набір засобів (сім апроксиматорів, що утворюють активні та інактивні типи). Пор.: англ. I am close to forty (Jack London); It's near on four months since you've been here, Doctor (A. Cronin); укр. Температура піднялась мало не до сорока (І. Цюпа). Карбованців сто нашкрябаємо (А. Мамонтов). Їй тоді, мабуть, тижнів зо два було (В. Собко); рос. Средний возраст игроков "Кренгольма" колеблется в пределах 25–27 лет (Советский спорт).

г) комбіноване вживання апроксиматорів та інтенсифікаторів точного/ неточного числа в англійській мові представлено в таких прикладах: No, said the housekeeper; there is only about three day's work to do every week (Dreiser). У цьому реченні only інтенсифікує значення апроксиматора about на позначення числового зменшення (only about three).

Провідне місце числівників у ЛСПК експлікується їх ригористичною кореляцією з натуральним рядом чисел, можливістю замінювати лічильні слова, їх широким вживанням у науці та повсякденному житті, використанням у прямій та опосередкованій лічбі, а також поліфункціональністю (позначенням точної, приблизної та невизначеної кількості), полімодальністю та поліаспектністю.