Лекція 7 Денумеральне конструювання

 

 

Дискусійним до цього часу залишається питання про природу порядкових числівників. Вирішення цієї проблеми безсумнівно набуває значення як у ході виявлення дистинктивних ознак квантитативних слів, так і у визначенні статусу числівників та їх деривативів.

Науковці з різних позицій підходять до природи порядкових числівників, співвідносять їх із класом числівників; прикметників. Обидві позиції мають обґрунтування і заслуговують на увагу.

При зіставленні вказаних слів із числівниками вчені керуються положенням про утворення порядкових числівників від кількісних , про спільність їх основ. Пор.: four – fourth, five – fifth, six – sixth  та ін. Обидві групи слів співвідносяться з натуральним рядом чисел: кількісні числівники – безпосередньо, порядкові – опосередковано. Понятійна, дериваційна і лексична співвіднесеність порядкових і кількісних числівників розглядається в науковій літературі як головні фактори, що свідчать про нумеральність порядкових слів. Поряд із цим висуваються й інші докази цієї тези. Для обох груп слів показовою є селективна сполучуваність із назвами дискретних об’єктів та явищ. Пор.: four books – fourth book, two seasons – second season, fifty years – fiftieth year та інші. В синтаксичному плані обидві групи здатні реалізувати функцію означення в реченні. Схожість порядкових числівників із нумеральними словами проявляється в структурній представленості. В порядкових числівниках зберігається сукцесивність  компонентів вихідних одиниць. Пор.: англ. twenty-three → twenty third, thirty-four  → thirty fourth; укр. двадцять чотири – двадцять четвертий, тридцять три → тридцять третій і т.д. Нумеральність порядкових числівників підтверджується їх взаємозамінюваністю з кількісними числівниками у словосполученнях типу англ. first page – page one, second chapter – chapter two; укр. перший номер – номер один і т.д.

Нумеральність порядкових числівників, таким чином, детермінується вектором їх утворення від кількісних числівників, спільністю їх основ, співвіднесеністю з натуральним рядом чисел, дискретністю денотатів, синтаксичною функцією означення та обмеженою взаємозамінюваністю. Для розпізнання лінгвістичної природи порядкових числівників релевантним є аналіз перелічених ознак.

Похідність порядкових числівників від кількісних є очевидною з огляду на прозорість їх структур. В англійській мові наявна ціла парадигма слів з основою числівників. Словотвірна валентність нумеральних основ не обмежується дериватами типу seventh, eight, tenth. Серед денумеративів виокремлюються адвербіальні (once, twice, thrice), ад’єктивні (two-faced, one-sided), субстантивні  (twins, Twain, fortnight, millionaire) та інші слова (between, only). Валентність нумеральної основи реалізується здебільшого за рахунок розширювача. Розширення за допомогою суфіксів має три ступені словотворення. (Під ступенем словотворення розуміємо послідовність творення слів від твірної основи за допомогою афіксів та основ). Для денумеральних утворень показовою є перший ступінь похідності типу four-th, seven-some, fiv-er, thousand-s. У другому ступені похідності суфікс останнього порядку в більшості випадків закриває словотворчу активність нумеральної основи (four-th-ly, fif-th-ly). До поодиноких утворень належать деривативи типу multimillioniress (третій ступінь похідності) (див. табл. 6).

Таблиця 6 - Ступені словотворення денумеративів

 

 

У денумеральних утвореннях переважно використовуються вільні нумеральні морфеми. Співвідношення вільних і невільних денумеральних основ становить 8:1. Модифікації піддаються частовживані числівники (once, twice, thrice, fortnight, fifth). У денумеральних утвореннях частотними є суфікси -th, -- ce, -(e)s (once, twice, sixth, forties). Їм поступаються морфеми mid-, under- (undersixes, midseventies).

До продуктивних моделей денумеративів належать Num +           -th, Num + -th + -ly, Num + -(e)s. Деривати на -се утворюють закриту парадигму (once, twice, thrice). Утворення на -fold формально не обмежені. Вони можуть містити всі основи числівників (twofold, threefold, hundredfold, tenfold та ін.). Алогічним є утворення onefold.

Спільність основи не свідчить про ідентичність морфолого-синтаксичних ознак, про належність до однієї і тієї самої частини мови. Денумеральні деривати, до яких належать і порядкові слова, не можуть бути об’єднані в єдиній морфологічній парадигмі. Інакше частиномовність слів визначалася б не за семантико-граматичним принципом, а за словотворчими тенденціями. Спільність кореневих морфем є показовою для кластерів слів із нумеральною основою. Пор.: one, once, only, one-sided, oneness.

Зв’язок порядкових числівників із кількісними числівниками не позначений ригористичною структурною представленістю. Так, наприклад, до несистемних утворень належать: англ. first, second; укр. перший, другий, які утворюються не від кількісних числівників. Порядкове слово first походить від форми найвищого ступеня прикметника fore. Пор.: лат. рrimus від pro. Замість second у давньоанглійській вживалася лексема other, яка зберегла ретроспективне значення у полілексемній одиниці every other day. Суплетивність форми першого порядкового числівника збереглася у багатьох макросистемах. Пор.: інд.-євр. Purvas, purvius; англ.-сакс. fуrst; рос. второй походить від інд.-євр. vitaras, vitarum. Англійське second належить до французьких запозичень.

Значення числа в мовних системах реалізується за допомогою цілого комплексу одиниць. Наприклад, значення одиничності актуалізуються різними словами, утвореними від відповідного числівника. Пор.: англ. once, only, oneness, one-storie;, рос. одиночка, одиночество, единение, единица, соединение, одинаковые, уединяться, воедино. Ці самі значення можуть позначатися за допомогою граматичних і фразеологічних засобів. Наявність спільної семи не завжди постулює лексико-граматичну ідентичність.

На противагу від кількісних числівників (за винятком числівника one), які виражають сумарну множинність, порядкові числівники реалізують значення одиничності, вказують на місце в ряді, який дорівнює одиниці. Кожний кількісний числівник є носієм числового змісту, на одиницю більшу від попереднього. Порядкові слова, реалізуючи сему одиничності, імплікують відповідну порядкову представленість. Наприклад, словосполучення  the third book повідомляє про одну книжку, яка займає третє місце серед інших. Словосполучення  the third (fourth, fifth) house вказує на один будинок із трьох (чотирьох, п’яти) референтів, the hundredth man – на одного зі ста, до якого в групі було нараховано 99. Кількісними числівниками позначаються числові характеристики дискретних предметів, їх сумарна представленість. Порядковими словами номінуютсья одиничні предмети, або групи, що займають особливе (за порядком) місце серед подібних. Спільною специфічною ознакою для кількісних числівників і порядкових слів є наявність семи квантитативного корелята поля кількості.

Ускладнена форма і зміст порядкових слів відрізняють їх від вихідних одиниць, якими є кількісні числівники. Похідні порядкові слова повторюють значення  кількісних числівників особливим чином. Вони мають подвійну референцію, вказують від чого утворились і що позначають. Загальнокатегоріальні значення вихідної і похідної одиниць реалізуються симультанно. Ієрархія значень визначається домінантним значенням новоутвореного похідного слова і підпорядкованим – вихідного.

Домінантним значенням у порядкових словах є сема порядку, а нумеральність належить до підпорядкованих, другорядних ознак. При транспозиції кількісних числівників у порядкові слова діючим є принцип збереження вихідних сем у новоутворених одиницях.

В умовах контексту семантична різниця між зіставленими групами значно розширюється. Кількісні числівники реалізують числові значення, точне або наближене (two hours, for about two hours, two o’clock, round two o’clock), а порядкові слова є носіями кількісно-якісних значень. Пор.: first rate „прекрасний”, first aid  „швидка допомога”, first cousin  „двоюрідний брат”, first shop “першосортний магазин”, second Chamber „верхня палата”, to be in second childhood “впасти в дитинство”, second cousin “троюрідний брат”, second division “друга ступінь тюремного ув’язнення в Англії”, second teeth “постійні зуби”,on second thought „тверезі думки”, second to none ”неперевершений”, Third house „нелегальні лобісти”.

Наявність у мові асоціативних рядів схожості й розбіжності, до складу яких входять і порядкові слова, свідчить про реалізацію останніми якісного значення. Наприклад, російське слово первый асоціюється з близьким за значенням словом высший (первый сорт, высший сорт) і протистоїть слову низкий, третий (третий сорт, низкое качество). Послідовність і значущість об’єктів реалізуються опозиційно на зразок англ. first teeth „молочні зуби”, second teeth „постійні зуби”, third teeth „вставні зуби”.

Між кількісними і порядковими числівниками наявні й граматичні відмінності. Кількісні числівники впливають на морфологічну оформленість іменників. Пор.: one book, two books, three books та ін. В англійській мові всі кількісні числівники, за винятком one, вимагають вживання іменників у формі множини. В нумеральних сполученнях реалізується семантико-граматична інтеграція означення та означуваного. Слова порядкової семантики не мають такого диференціювального впливу на іменників. Пор.:  first pair(s), first two or three pairs.

Кількісні числівники і порядкові слова свої синтаксичні функції реалізують неоднаково. Дослідження функціонального навантаження кількісних числівників на матеріалі 1000 прикладів, узятих із англійських художніх текстів, показує, що вказані слова разом з відповідними субстантивами реалізують функції обставини в 35,7% випадків, додатка – у 29,5%, підмета – у 18,5%, предикатива – у 10,8%. Рідко вживаються нумеральні словосполучення у функції означення (5,5%). Ця функція проявляється: під час самостійного функціонування числівників, при пропусках у сполученнях означуваного. Функцію обставин числівники самостійно реалізують у 27,4% прикладів, додатка – у 22,5%, підмета – у 20%, предикатива – у 19,8%, означення – у 7,8%. Визначальною ознакою порядкових слів є їх вживання у ролі означення іменника або нумерального сполучення. Пор.: first night, first two nights, second pair, second three pairs, Кількісні числівники не є означенням до нумеральних словосполучень. Специфічно реалізується синтаксичний зв’язок порядкових слів і кількісних числівників з означуваними словами. Діючим для них є зв’язок прилягання. Пор.: two girls, first girl, four boys, second boy та ін. Прилягаючі слова можуть знаходитись у контактних або дистантних зв’язках з іменниками: two other girls, three red apples, first night, first good book. На відміну від порядкових слів кількісні числівники можуть вступати з іменниками у зв’язок керування, що специфічно реалізується в структурах типу a bird or two. Постпозиція числівника two не має відповідників у сполученнях з порядковими словами.

Порядковим словам притаманний облігаторний зв’язок з позначуваними одиницями, на відміну від числівників, що реалізують значення абстрактного числа.

При структурній модифікації нумерального словосполучення змінюється тип синтаксичної залежності  та семантичного наповнення. Пор.: англ.  a book or two, two of them. Кількісні числівники при актуалізації значення абстрактного числа реалізують нульову залежність.

Як відомо, структура порядкових слів повторює послідовність компонентів кількісних числівників. Проте збереження послідовності компонентів нумеральної основи притаманне не лише порядковим словам, але й іншим дериватам.

Пор.: англ. twenty-five-year old, twenty-two-strong-group, fifty-five-country-march, nine-match tour. Таким чином, послідовність морфем є показником витоків порядкових слів. Взаємозамінюваність кількісних і порядкових числівників не належить до регулярних явищ. В англійській одиниці типу chapter 1, page 2, room 3 спостерігається графічна вмотивованість. Ад’єктивність порядкових  числівників проявляється також у словоутворенні. Ці слова, як і прикметники, можуть утворювати прислівники на -ly. Пор.: англ. poor – poorly, bad – badly, happy – happily, first – firstly, second – secondly, sixth – sixthly. Для кількісних числівників валідною є модель two: twice :twofold. Модель twoly  не є нормативною. Нумеральні основи відкривають словотворчий цикл (five – fiver – fivefold – fifth), який завершується на другому ступені (fifthly, fourthly, secondly).

Інтегральні і диференціальні ознаки кількісних числівників і порядкових слів можна унаочнити таким чином (див. табл. 7).

 

Таблиця 7 - Диференціальні ознаки кількісних числівників та порядкових денумеративів

 

 

Продовження таблиці 7

Аналіз семантичних, граматичних та словотворчих характеристик слів типу first, second, third обґрунтовує належність цих слів до порядкових денумеративів. Виокремлення у них нумеральної семи об’єктивує їх тяжіння до домену кількості. Ад’єктивність денумератів експлікується їх семантизацією якісних оцінок.

Дослідження питань еволюції та розвитку квантитативної лексики, її реалізації на синтагматичному рівні дає змогу краще вивчити процес відображення кількісних відношень, виявити лінгвістичну сутність кількісних слів, тенденції їх еволюції, зрозуміти кореляції лінгвальних та екстралінгвальних факторів.

Потреба в нових словах забезпечується матеріалом, що функціонує за законами й нормами мовної системи. До ресурсів, що використовуються під час створення мовних одиниць, належать і нумеральні слова, дослідження сполучуваності яких становить неабиякий лінгвістичний інтерес для розуміння природи квантитативних слів, закономірностей їх словотворчого моделювання.

Числівники характеризуються modus vivendi. Їх висока комбінаторика спостерігається як на рівні сполучення, так і словотворення. Пор.: англ. two, twice, two-headed, two-paged, two-sister, укр. два, дволюбність, двовладдя, двоєдушно, двоїна, двоїння та інші.

Похідні від числівників слова мають тенденцію до реалізації семи точного числового значення. Але спостерігаються випадки, коли морфеми числівників реалізують неконкретне числове значення. Пор.: англ. in his teens, укр. кількадесять, кільканадцять, стонадцять тощо. Коренева морфема числівника може сполучатися як із суфіксами, так і з іншими морфемами. Утворені від числівників слова, зберігаючи вихідну сему числа, набувають самостійного лексичного значення, тобто стають семантичними похідними одиницями. Так, похідні від числівників прислівники реалізують ознаку повторності, кратності, а порядкові прикметники вказують на місце предмета у певній групі.

Числівники англійської мови мають значну аналітико-синтезувальну силу. Потреба в номінації числових відношень повністю забезпечується числівниками. Ці слова становлять найбільш упорядковану систему одиниць, наділених можливостями оказіональних утворень. Множинні парадигми легко й зручно фіксуються у мові за нескладними правилами. Нові числівники утворюються шляхом циклічного повторення старих елементів. У складних назвах чисел, починаючи з 20 з доданням одиниць, числівники розміщуються за порядком розміщення цифр (twenty-three, thirty-four, sixty-eight). У староанглійському періоді у складених числівниках використовувався порядок "одиниці + назви десятків". Пор.: twa and оritting.

Похідні одиниці корелюють з основами числівників, залежать від них. Числівники, співвіднесені з першим десятком чисел, частіше за інших вичленовуються у повнозначних і службових похідних словах. Пор.: twins, to ten, twain, between, a, an, four-eyes, four-flush, four-plex, one-armed, one-eye (mind), three-piece, one-tailed (test). Синтаксичне спрощення нумеральних сполучень (НумС) втягує їх у процес лексикалізації і тим самим сприяє появі денумеральних інновацій. Основа числівника має потенційні можливості виявляти себе у сполучувальній комбінаториці, в селективних внутрішньословесних зв'язках. В англійській мові нумеральні основи вживаються здебільшого в дериватах, утворених шляхом афіксації і словоскладання. Афікси, що розширюють нумеральні основи, співвідносять похідні одиниці з різними лексико-граматичними розрядами. Пор.: fifth, fiver, to five, seventysome, twenties, forties, twice, fourfold, three-wheeler, twinned, four-flusher.

Серед денумеративів, що виникли останніми десятиріччями, зустрічаються в основному іменники і прикметники. Пор.: one-up, "той, хто має переваги", one-upmanship "уміння добиватися переваги", one-way love "нерозділене кохання", two by four "товста палка", four-star general "генерал-полковник", one-liver "гострота", one-man show "персональна виставка", one-to-one "поєдинок", one shot "альманах", one sided "односторонній критерій". Серед дієслівних денумеративів зустрічаються слова, утворені способом конверсії. Пор.: to one-up "мати перевагу на одне очко", старатись виграти", to four-flush "займатися замилюванням очей".

У словотворчому процесі використовуються найчастіше основи числівників one, two, three, million. Пор.: once, only, oneness, twice, twofold, thrice, threefold, milliard, millionaire, milliary, billion, trillion. У дериватах основа числівника посідає центральне місце і є мотивувальним елементом. Семантична комбінаторика мезуративних утворень ґрунтується на пересіченні або адитивності компонентів. Пор.: between-maid "a sort of cook and room-maid", deep-six(n) "sea grave", io deep-six "to bury into the sea", five о 'clock shadow "unshaven man", nine-to-fiver "a man working from 9 to 5".

До активних суфіксів-розширювачів належить морфема -th, що приєднується до основ різних структурних типів. Утворені за цією моделлю деривативи вказують на місце, порядок розміщення об’єкта (seventh – seventeenth, seventy –seventieth). Морфема -some співвідносить денумеральні утворення з мовними засобами вираження приблизної кількості (seventysome, thirteensome, fiftysome, twentysome, hundredsome). Морфема -some походить від займенника, який є носієм значення кількісної апроксимації. Пор.: It's thirty some kilometers from here (E. Hemingway). Значення приблизної кількості реалізується також денумеративом sixish "десь близько шести годин". Дериваційний суфікс -(e)s співвідноситься з поліфункціональними одиницями. Денумеративи з основами числівників малого порядку виражають кількісні ознаки обмеженого кола осіб, об’єктів (in twos, in threes, by fours, etc.), а деривати, співвіднесені з назвами десятків, виражають обмежені терміни в житті людини і суспільства. Пор.: in one's twenties – "від 20 до 29", in one's thirties – "від 30 до 39". Для позначення віку від 13 до 19 років у англійській мові використовується лексикалізована нумеральна одиниця in one's teens. У сучасній англійській мові ця одиниця характеризується високою продуктивністю. Пор.: post-teen "молодіжний", post-teens "група молоді після 19".

Деривати від числівників вищого порядку реалізують значення невизначеної множинності (hundreds, thousands). Словотворчі можливості основ числівників, подібно до прислівників, дуже обмежені. Валентна комбінаторика числівників покривається денумеральними прислівниками, прикметниками та іменниками. Дієслова-денумеративи створюються за моделлю оказіональної конверсії (to five, to ten, to twelve).

Денумеративи утворюються шляхом розширення кореневої морфеми числівника. Пор.: one-time, one-track,        three-dimentional, eightfold-way, between-maid, deep-six. Валентність нумеральної основи реалізується в основному за рахунок правого розширювача. Розширення за допомогою суфіксів має три ступені словотворення (під ступенем словотворення розуміємо послідовність утворення слів від твірної основи за допомогою афіксів та основ). Для денумеральних утворень є показовим перший ступінь похідності: four-th, sevensome, fiv-er, thousand-s. На другому ступені дохідності суфікс останнього порядку у більшості випадків закінчує словотворчу активність нумеральної основи (four-th-ly, fif-th-ly). До поодиноких утворень належать деривати типу multimillionairess (третій ступінь похідності).

До продуктивних моделей денумеративів відносять Num +    -th, + -ly, Num + -(e)s. Деривати на -се утворюють закриту групу, once, twice, thrice. Утворення на -fold не обмежені: вони можуть містити всі основи числівників (twofold, threefold, hundredfold, ін). Префікси менш активні. Пор.: under-sixes, mid-seventies.

У складних словах нумеральна основа займає препозитивне положення стосовно другого компонента, що зумовлюється премодифікацією числівника у вихідних сполученнях. Пор.: three-cornered – three corners, two-paged – two pages тощо. Структурні й семантичні зв'язки компонентів денумеративів характеризуються формальною та семантичною компресією. Семантична єдність композитів є похідною та адитивною. Композити характеризуються чітким або завуальованим мотивуванням. Пор.: three-cornered, two-headed, fortnight, a-go-between. Складні утворення походять від синтаксичних одиниць, що зазнали процесу універбалізації – згортання компонентів у цільну одиницю. Складні денумеральні композити вказують на кількісні характеристики людей (six-footer, thirty-strong group), об'єктів (two-edged, three-cornered), явищ, процесів (three-match four), часових параметрів (two-monthed, three-year-old).

Граматична єдність денумеральних композитів проявляється в їх колігаційних, морфосинтаксичних властивостях. Денумеральне творення має в англійській мові субстантивний або ад’єктивний характер. Складні слова з нумеральною основою співвідносяться здебільшого з іменниками та прикметниками (fortnight, three-cornered, two-edged). Денумеральні композити представлені такими основними моделями: Num+N+ed (two-cornered), Num (three-strong group). Складні слова з нумеральною основою найчастіше співвідносяться у більшості випадків із синтаксичними типами (18-year-old, one month, a twelve-month). До нейтрального типу словоскладання належать утворення типу hundredweight. Складнопохідні одиниці створюються за допомогою суфікса, що розширює комплекс із нумеральної та субстантивної основ. Пор.: four-wheeled, two-edged.

Аналіз денумеративів (на матеріалі художніх текстів) показує, що найбільшу групу серед цих утворень становлять прислівники (55,9%). Другу за чисельністю групу (25,5%) становлять денумеральні прикметники, що утворюються за моделями синтаксичного та синтаксично-морфологічного словоскладання. Пор. three-year-old, three-cornered.

Денумеративи-іменники представлені у мовленні типами thousands, hundreds, twenties. Службові денумеративи типу between, only становлять у вибірці 11,8%.

Числівники англійської мови характеризуються словотворчою активністю, що проявляється у процесі словоскладання та суфіксації. Інші типи словотворення не відзначаються частотністю реалізації. Так, серед компресованих слів є денумеративи twocent, "twentieth century", "smth up-to-date", а також позначення числівників вищого рангу. Пор.: billion, trillion, quadrillion, septillion, nonillion. Утворення числівників цього типу спростовує думку про закритість числівників, про неможливість побудови "числівних деривативів".

Вивчення різних засобів реалізації квантитативності, ідентифікація моделей денумеративного творення має велике значення для пізнання гносеологічної та онкологічної сутності квантитативних слів, їх колігації та колокації.