Лекція 8 Числівники як стилістичні атрактори

 

 

В англійській мові виокремлюється група фразеологічних словосполучень, у яких структурним елементом є числівник – ФС (ч). ФС(ч) належать до багатоаспектних мовних явищ із певною структурою і семантичним навантаженням. Дослідження цих одиниць викликане безперечною зацікавленістю вивчення ідентифікації їх етимологічних і структурно-семантичних особливостей, з одного боку, та розпізнання їх тенденцій еволюції числівників, з іншого боку. ФС (ч) характеризуються притаманною для них відтворюваністю, відносною стабільністю структурних елементів, над якою тяжіє семантична цілісність. Компоненти ФС (ч) здатні семантично модифікуватись – повністю або частково. У зв’язку зі втратою первісного значення числівники у ФС (ч) переходять до розряду потенціальних слів або слів, що зберегли певну смислову спрямованість. Пор. : one and all “всі як один”, “всі без винятку”; one in a thousand “дуже рідкий, один на тисячу”; one or two декілька раз”; two bits “монета в 25 центів”; in two twos “моментально”, “зразу”; put two and two together “зробити висновок з фактів”, “зрозуміти що до чого”; three sheets in the wind “море по коліна”, “п’яний”; not worth three straws “гроша мідного не вартий”; four eyes see more than two “розум добре – а два краще”; eighteen carat lie “відверта брехня”, “зухвала брехня”; twenty and twenty times “раз за разом”, “повторно”; the upper ten (thousand) “верхівка суспільства”, “невелика елітна група” тощо.

Числівники у перемінних сполученнях здебільшого співвідносяться з реальними об’єктами, вказують на їх точні, приблизні кількісні характеристики. На значення числівників в умовах фразеологічного оточення суттєву роль відіграють компоненти контексту, перехрещення і включення їх смислів у семантику цільної одиниці. Загальний смисл ФС (ч) обумовлюється сукупністю значень складових: forty winks “короткий сон”, “сон уривками”, “сон прихопцем”  as two thieves “щирий, нерозлучний друг”, “водою не розіллєш”. Пор.: Why, ma’am, Amos Colvin and me were thicker than two thieves for more than ten years (O. Henry). While I and waited and did my best to put two and two together (S. Maugham). Guidi was already talking defensively, ten to the dozen, as she said Gater (M. Spark). He was shaven and his coat was decent and his neat black, ready four-in-hand had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day (O. Henry).

Залучення одного й того самогож числівника у різні фразеологічні оточення сприяє семантизації різних значень (смислів). Так, наприклад, ФС (ч) із компонентом one є носіями значення відокремленості (one and only, one and the same), відповідності, рівності (one man one vote, one vote one value), унікальності (the only one, there is one good wife in the country), паукальності (the voice of one man is the voice of no one), одиничності (one at a time, one move away may lose the game), часової невизначеності (one evening, one day, one time). Переосмислення числівника у ФС (ч) впливає на її семантичну модифікацію, сприяє втраті кількісного значення, переміщенню ФС до поля якісної оцінки. Пор.: to put two and two together “зробити висновки”, “зрозуміти що до чого”; as clear as two and two makes four “ясно, як два на два – чотири”; no two ways about it “неминуче”, “другого виходу немає”; to know how many beans make five “бути собі на умі”; two can play at that game “подивимось, чия візьме”; three sheets in the wind “зовсім п’яний”, “море по коліна”.

ФС (ч) із десемантизованими числівниками функціонують у мові для позначення особливих ознак предметів, явищ, при цьому числове значення числівників служить ключем до мотивації цілої одиниці. Пор.: four-in-hand “галстук – самов’яз”; two dogs over one bone “голодні, злі”; the Four Seas “моря, що омивають Великобританію”; the Seven Seas “водорозділи нашої планети”, “всі водні простори”; to talk ten to the dozen “говорить безперестанку” та ін.

Позбавлення числівниками у ФС (ч) числового змісту приводить до десемантизації, до втрати сем точної кількості, до їх залучення до поля невизначеної кількості, до використання при передачі контрасту, вираження понять “багато”, “мало”. Пор.: англ. one in a hundred, one to thousand, a stitch in time saves nine, two heads are better than one; рос. ум хорошо, а два лучше, старый друг лучше новых двух, за семью замками, укр. біда не ходить одна, а з дітками, в трьох соснах заблукавя на всі чотири сторони та ін.

При повній десемантизації числівника ФС (ч) переходить до розряду кількісно-оцінних одиниць. Пор.: dressed up to the nines “одягнутий модно, зі смаком”; nine worthies “знамениті люди”; to give presents by nines “вuражають глибоку повагу”; a cat has nine lives “живучий”.

Про семантичну модифікацію числівників, їх часткове або повне позбавлення кількісного значення свідчать такі чинники:

- заміна числівників у ФС (ч) іншими кількісними словами: to make ends meet together to make both ends meet “зводити кінці з кінцями”; for two pins, for a pin “за пустяк”, “за дрібницю”, “за дурницю”; at one time, at a time “зразу”, “за один раз”; not one bit, not a bit “ні капельки”, “ні чутки”;

- взаємозамінюваність числівників у ФС (ч) при повному збереженні смислу: to look two ways for Sunday – to look nine ways “сильно косити очима”, “страждати косоокістю”; forty winks – nine winks “короткий сон”, “сон обривками”; to have two strings to one’s bow – to have more than one string to one’s bow “додатковий спосіб”, “друга професія”; to talk nineteen to the dozen – to talk ten to the dozen “говорить не замовкаючи”, “говорить не переставаючи”; to be in two minds – to be in twenty minds “бути в нерішучості”;

- заміна числівника у ФС (ч) іншим словом: saying and doing are two (different) things “скоро казки розповідаються, та не скоро справи робляться”; two (company) in distress makes sorrow less “на миру і смерть красна”; to come out of one (the some) footing “на рівній нозі з ким-небудь”, “на рівних умовах”;

- опущення числівника у ФС (ч) без зміни смислу полілексемної одиниці: as like as (two) peas “однакові як дві краплі води”; as cross as (two) sticks “не в дусі”, “не на жарт роздратований”; as drunk as (seven) lords “п’яний як ніч, як чіп, як клющ, як дим”.

Висхідні асоціації ФС (ч).

ФС (ч) у своїй еволюції беруть свій початок серед перемінних сполучень, утворюючи з останніми омонімічні пари. Об’єктивним показником характеру сполучення (перемінного або стійкого) є контекст. Пор.: англ. Whenever groups of man from the fighting were in town for the night, dinners were given for them and after words there was dancing and the girl, outnumbering the men ten to one made much of them and fought to dance with them (M. Mitchell). No, he thought, at last ten to one he isn’t in (J. Galsworthy). You are, said the King. Nearly two miles high – added the queen (Cаrroll). He will fright ten every head of game within ten miles, and I have to kill for two these days (R. Kipling); рос. И дал нам забавляться дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змея, которую называл он турецкою  (Н. Гоголь); укр. Розвій, вербо, сімсот квіток рано-рано (народна пісня).

Дослідження етимологічних джерел ФС (ч) допомагає розпізнанню соціальних факторів їх виникнення. Так, ФС (ч) The three golden balls “лавка торговця” виникла під час появи перших банкірів у Європі. На гербі багатої сім’ї за прізвищем Медичі були намальовані три шари, що лягло в основу назви їх банку, потім – інших фінансових установ. Математичні асоціації номінації спостерігаються і в інших ФС (ч). Пор.: англ.. three R’s, seven liberal arts. Початкова кількість предметів, що вивчалися в навчальних закладах Англії, послужило основою для позначення циклу спеціальних курсів, число яких не є стабільним. Затемнення первісного смислу простежується у ФС (ч) Three Tailors of Tooley Street “невелика група людей, що вважають себе представниками всього народу”. Причиною семантичної деривації цієї одиниці послужив той факт, що троє кравців зазначеної вулиці звернулися до англійського парламенту з вимогою від імені всього народу. Їх кількісна представленість стала іронічно провербальною і ввійшла до фразеології англійської мови.

ФС (ч) Chiltern Hundred бере початок від вільного словосполучення. У графстві Оксфордшир і Бакінгемшир у ХVІІ було багато розбійників. Для боротьби з ними була заснована Чілтернська сотня. Початкова кількість охоронників порядку лягло в основу назви групи людей. ФС (ч) there are one or two traders “декілька запеклих конкурентів” виникло в процесі стягнення one or two “декілька” і two of a trade “два незгодні між собою спеціалісти”. Пор. There are one or two traders, of course, but we take care to make them behave (S. Maugham). Семантика нового фразеологізму мотивується перетинанням значень вихідних одиниць. Позначення людей за кількісним складом стало мовною традицією і знаходить своє відбиття в поєднаннях типу the upper four hundred “верхівка фінансового і промислового капіталу США”. Переосмислення простежується і в ФС (ч) one dollar a year man “багата людина, що прийшла на державну службу за чисто символічну зарплату”.

Серед ФС (ч) виділяються й інші американізми типу the old thirteen “старий державний прапор США”, to feel like a million “прекрасно себе почувати”, to go like sixty “нестись стрілою”, “нестись щодуху”, long nine “дешевша сигара” та ін. Американський вираз two bits “монета у 25 центів” виник унаслідок поєднання сполучень a long bit “монета в 15 центів” і a short bit “монета в 10 центів”, сумарний зміст яких відбився в інновації. Вивчення етимологічних джерел допомогло не лише виявити причини появи ФС (ч), але й вияснити характер їх семантичної еволюції, дієвість соціальних факторів.

У Шотландії в ХV – ХVІ ст. використовувалася монета plack вартістю в 4 пенси, назва якої збереглась у сполученні two and a plack “дріб’язок, дрібні гроші”. Перетворення слова plack в архаїзм призвело до повного розриву між вільним і стійким сполученням, стало лінгвістичним показником виникнення фразеологічної одиниці. Етимологічними витоками ФС (ч) можуть служити реальні (пор. уже згадувані ФС (ч) tailors of Tooley Street, the old thirteen, the three balls і ін.) та ірреальні події, повір’я, біблійні сказання, міфи. ФС (ч) the three sisters “богині людської долі” з самого початку співвідносилася з міфологічними образами мойри і парки, які вважались у еллінів і римлян володарками людської долі. ФС (ч) the Seven Sisters “сузір’я Тільця” за легендою позначало сім дочок Атланта і Глейони. За часів Олександра Македонського крилатим був вираз “сім чудес”, що використовувався на позначення кращих споруд світу, відзначених грандіозністю і художнім смаком: Єгипетські піраміди, “висячі сади Семіраміди” у Вавілоні, статуя Зевса в Олімпії роботи Фідія, Колосс Родоський (статуя на о. Родос), храм Артеміди в Ефесі, Галікарнаський мавзолей, маяк в Олександрії. Сьогодні цей вираз характеризується більш широкою сферою вживання. В англійській мові використовуються й інші ФС (ч) з компонентом seven (Seven deadly sins, seven –leagued boots і ін.).

Своєю інтенсивністю лексикалізація вільних нумеральних сполучень зобов’язана перу англійських письменників. Пор.: Two little tales (M. Twain), and 1,000000 Bank note (M. Twain), Two Gentlemen of Verone (W. Shakespeare), Twelve men (Th. Dreiser). Two on a Tower (J. Lindsay), Songs of Two Nations (H. J. Swinburne), 120 million (M. Gold) та ін.

Десемантизація нумеральних компонентів проявляється у ФС (ч), що реалізують кількісний контраст. Створенню ефекту протиставлення допомагає використання числівників з різним числовим наповненням. Пор. англ. four eyes see more than two; two is company, but three is none; рос. у семи нянек дитя без глазу; одна ягода в сорок два года; у одного вола двух шкур не дерут; семи смертям не бывать, а одной не миновать; за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; семь бед – один ответ.

Значення контрасту ФС (ч) створюється за допомогою кореляції числівників і квантитативних слів. Пор.: англ. an hour in the morning is worth two in the evening; if you run after two hares, you will catch neither; рос. десять раз примерь, а один отрежь; на день  погод; сто пятниц на неделю та ін. Для виразу контрасту в англійській мові у ФС (ч) часто використовується числівник one, що протистоїть за значенням іншим числівникам або кількісним словам: one bird in hand is worth two in the bush, “краще синиця в руках, ніж журавель у небі; one hour in the morning is worth two in the evening , “утро вечера мудренее”, “ранок покаже”, “завтра буде видніше”; one in a thousand, “один на тисячу”, “рідкий”; one in a million, ”один на мільйон”, “дуже рідкий”; one link broken, the hole chain is broken, “одна ланка зламана – весь ланцюг порушений”, “кігтик застряг – пропав птах”; one drop of poison infеcts the whole ton of wine, “ложка дьогтю в бочці меду”; one for the pot, “одна ложка для гостя”.

На позначення значення “багато” у ФС (ч) використовується числівник високого порядку (to have fifty things to tell smb.” Мати багато новин для когось”; thousand and one “дуже багато”) ФС (ч) даного типу руйнують реальну достовірність фактів, порушують кількісну уявність і є емоційним засобом омовлення перебільшення.

У художніх творах ФС (ч) використовується для створення яскравих гіперболічних образів: англ. The thousand and one stories are being told every day (O. Henry). Ring out the thousand years of war ring in the thousand years of peace (H. Tennyson). Пор. рос. В сто сорок солнц закат пылал (В. Маяковский).

Значення невеликої (паукальної) кількості виражають фразеологізми, що включають до свого складу числівники з незначною різницею на одну одиницю (one or two “один або два”, “декілька”; two or three “два або три”, “декілька”; four or three ”три або чотири”, “декілька”). Пор.: Mrs. Davidson pointed out the best schooner, moored two or three hundred yards from the sids (S. Maugham). To the best of my belief we met for the first time three or four weeks ago when you and your wife were good enough to come and have a lunch with me (S. Maugham).

Серед засобів позначення паукальності виділяється структурний тип із компонентами within, not: within a hundred miles, “недалеко”, рядом”; not able to put two words together “не вміти пов’язати і двох слів”; in time of prosperity friends will be plenty, in time of adversity not one among twenty “друзі пізнаються в біді”.

Значення малої та дуже малої кількості в англійській мові виражається цілою групою фразеологічних одиниць, об’єднаних спільним значенням: for two pins; for a pin; not worth tree straws; not worth a bean (button, curse, damn, darn, dern, doit, dump, farthing, fig, groat, halfpenny, jigger, old song, pin, pinch of smiff, rap, row of beans, row of pins, rush, snap) та ін.

Поряд зі значенням великої, малої кількості ФС (ч) виражають значення тотальності й партитативності, що обумовлюється семантикою компонентів. Пор.: all and one “всі без винятку”; from the four corners of the world “зі всіх боків”; nine times out of ten “у більшості випадків”; ninety-nine out of a hundred “майже все” та ін. Значення високого ступеня ймовірності в англійській мові виражається за допомогою структурного типу “Num+Pr+one”: six to one, ten to one, twenty to one, hundred to one, thousand to one та ін. Пор.: Ten to one, they’ve smuggled him on board a ship (A. Christie). My boy is giving twenty to one that he never gets into that courtroom (H. Robbins). I knew it was a foolish thing to do for the chances against us were a thousand to one (S. Maugham). But you must confess the chances are a million to one against it (S. Maugham).

Імовірність реалізації або нереалізації згадуваного в тексті явища виражається за допомогою ФС (ч) із числівниками високого порядку, що знаходяться в опозиції до числівника one.

У ФО (ч) числівники можуть виконувати функцію як головного, так і залежного члена. Пор.: one by one, to be hard on thirty, to never see twenty. Залежність нумерального компонента наочно проявляється у сполученнях такого інклюзивного ряду:

one morning

one afternoon

one day   one evening

one time  one night

Структура сполучень цього ряду може розширюватися за рахунок прикметників типу fine, beautiful, dreadful, що співвідноситься з головним словом. Пор.: One time in the night I awoke up and knew that Gatherine was awake too (E. Hemingway). One morning I awoke about three o’clock hearing Gathrine stirring in bed (E. Hemingway). One evening after dinner – I will not particularise the day – my friend and I were sitting in the room (A. Christie). Perhaps I’ll surprise you one fine day, my lady (A. Cronin).

У ФС (ч), що реалізують приблизні вікові характеристики, стабільними є проклітичні компоненти, а варіативними – числівники, що змінюються у межах назв десятків й утворюють ядро конструкції to be past + Numeral, on the side of + Numeral, to be hard on + Numeral. Пор.: to be hard on twenty / thirty years “далеко за двадцять, тридцять”; to be past ten / twenty / thirty “ за десять, двадцять, тридцять”; one will never see twenty / thirty again “йому за двадцять, тридцять”; on the shady side of 20 / 30 “більше двадцяти, тридцяти”; on the wrong side of 20 / 30 “за двадцять, тридцять” та ін. Пор. також : She was in full evening dress, with a white tie and a collar that was been out of fashion for hard on thirty years (S. Maugham). But the kid was past twenty (O. Henry).

Серед ФС (ч) виділяється ціла група одиниць, що співвідноситься з поняттям точного числа: two and two, two by two “попарно”, “по двоє”; two negatives make an affirmative “два заперечення відповідають ствердженню”; four corners of the world “чотири сторони світу”; a hundred per cent “на сто процентів”; a great (long) hundred “сто двадцять”; two-party system “двопартійна система”; two-piece suit “жіночий костюм “двійка”; three-guarter “портрет, що показує три чверті обличчя”; the four seas “чотири моря, що обмивають Велику Британію (Північне, Ірландське, Атлантичний океан, Ла-Манш)”; in two “надвоє”; one and only “єдиний”; the last but one “передостанній”; the next but one “попередній” та ін. Пор.: Our last curate but one-guite a magical effect. All the girls come to chirch-evening service as well as morning (A. Christie). She gave a long grasp, it was not exactly a scream, it reminded me oddly of a piece of silk torn in two (S. Maugham).

Серед ФС (ч), що реалізують значення точності, виділяється структурний тип Num1 prep Num2 : one by one “по одному”, “один за одним”; two by two “по двоє”, “попарно”. Вирази цього типу вказують на характер дії (“з’являтися по одному”, “один за другим”, “по двоє”), сумарна множинність визначається при цьому за допомогою уважного прочитання тексту. Пор.: Mouglie was still deeply interested in the peddles and he did not notice when the wolves came and looked at him one by one (R. Kippling). The girls of the seashore and habours waited two by two for the troops an shore leave from ships which had managed to enter the day safely (M. Spark).

Частіше за інших у ФС (ч) реалізуються числівники one, two. ФС (ч) із цими елементами реалізують як кількісні так, і якісні значення. Останні виникають унаслідок “затемнення” кількісних значень одиниць (див. табл. 8).

 

Таблиця 8 – Реалізація ФС (ч) кількісних та кількісно-оцінних значень

Продовженнч таблиці 8

 

Тенденція ФС (ч) виражати кількісні та якісні ознаки підтверджується фактами англійської та української мов (див. табл. 9).

 

Таблиця 9 - Семантична наповнюваність ФС(ч) англійської та української мов

Продоження таблиці 9

 

ФС (ч), що реалізують кількісні ознаки, співвідносяться з поняттям точної (ТК) і невизначеної кількості (НК). В останньому випадку ФС (ч) виражає значення більшої, малої (паукальної) кількості, тотальності, партитивності контрасту, ступеня ймовірності події, явища тощо. ФС (ч) із „спустошеним” кількісним значенням (ОК) використовуються в мові для вираження кількісно-оцінних ознак і створення стилістичних ефектів. Семантична еволюція ФС (ч) в англійській мові представлена послідовністю: від точного кількісного ® до невизначеного кількісного ® до кількісно-оцінного значення. Переосмислення сполучення, що відбувається на межі груп ТК і НК, досягає найвищого ступеня у групі ОК. Переважне вживання одиниць групи ОК свідчить про інтенсивний процес фразеологізації. Група ОК у дослідженому художніх текстах (4800 сторінок суцільної вибірки) представлена частіше, ніж група НК і ТК:

 

59            117          234

НК          ТК           ОК

 

У групі ОК найбільш частотним компонентом є числівник one (47). За ним, за принципом убування частотності, розміщуються two, three, four, nine, seven, ten, eight.

У групі ТК серед частотних компонентів також виділяється one (38), якому значно поступаються two, three, four.

Для групи НК показовим є комбіноване вживання числівників. Частіше за інших реалізується one, two, hundred, thousand (див. табл. 10).

 

Таблиця 10 – Репрезентація нумеральних компонентів у групах ТК, НК і ОК (на матеріалі англомовних художніх текстів)

 

Продовження таблиці 10

 

В англійській мові частіше за все реалізуються фразеологічні одиниці з числівниками першого десятка. Значно поступаються цій групі ФС (ч) з декількома числівниками. Рідше вживаються у ФС (ч) назви чисел від 11 до 99, а також вузлові числа (діаграма):

 

288__                       

1 -10       _________47_________

комбіноване вживання         _39___

числівників            11 - 99    ______29_________

100, 1000, 1000 000

Аналогічна тенденція простежується й в українській мові. Пор.: з однієї липи двічі лика не деруть; одним миром мазані; палиця два кінця має; одним словом на усі чотири сторони; один як палець тощо. В англійській мові частіше зустрічаються ФС (ч), нумеральні компоненти яких співвідносяться з назвами чисел першого десятка, а також великих, круглих та парних чисел. Ця тенденція відбиває синтагматичну актуалізацію НумС. Частота вживання числівників у ФС (ч) і НумС зменшується відповідно до зростання позначуваних чисел, що експлікується практикою лічби в щоденному житті невеликої кількості предметів. Семантичні модифікації числівників в умовах фразеологічного оточення передбачають перехід від абстрактного числа до повної нейтралізації та набуття сем якості. При повному або частковому збереженні нумеральним компонентом числового значення ФС (ч) реалізують квантитативні значення, при десемантизації нумерального компонента ФС (ч) виражають кількісно-оцінні значення. Інтенсивність процесу фразеологізації змінних сполучень підтверджується наявністю значної групи ФС (ч), нумеральні компоненти яких зовсім не актуалізують числових сем.

ФС (ч) – відтворювана розчленована одиниця з нумеральним компонентом, що характеризується стабільністю елементів і семантичною цільністю. ФС (ч) відносять до стійких одиниць спеціального денотативно-конотативного значення. ФС (ч) беруть свій початок від вільних НумС, залучених до процесу лексикалізації. Момент спільності значення вихідних одиниць зберігається в результативних утвореннях, відкритих для наступних семантичних модифікацій. Правило поєднання смислів активно діє на старті лексикалізації вільних об’єднань у ФС (ч). У похідних одиницях поступово „затінюється” значення продуктивних вільних об’єднань. ФС (ч) набувають неквантитативного значення, стають одиницями синкретичного квалітативно-субстантивного плану. Загальний смисл ФС (ч) обумовлюється сукупністю значень складових. Процес лексикалізації НумС тісно пов’язаний з десемантизацією компонентів, включаючи числівники.

Об’єктивними показниками десемантизації числівників за умов постійного контексту є :

1) заміна числівників кількісними словами;

2) взаємозамінюваність числівників при збереженні загального значення ФС (ч);

3) заміна числівників словами неквантитативної семантики;

4) опущення числівників у ФС (ч), без зміни НумС, які є вихідними, сприймаються як квантитативні витоки семантичних деривацій. Числівники ФС (ч) набувають ніби повторне дихання, вони оновлюються новими семантичними доповненнями, збагачуються конотативними значеннями. ФС (ч) відрізняються подвійною референцією – вихідними і похідними позиціями - від чого утворені і що утворили. Втрата числівниками прямого значення віддзеркалюється в семантичній еволюції від точного числового змісту до невизначеного. На значення числівників в умовах ФС (ч) суттєво впливають компоненти безпосереднього оточення, пересічення і включення їх смислів до семантики цільової полілексемної одиниці. Кінцевий етап лексикалізації НумС виражається у десемантизації числівників. Реалізація ФС (ч) якісно-предметних значень є результатом десемантизації числівників, що відбиває еволюцію становлення числівників, представляє в мініатюрі становлення числівників як частини мови, їх ретроспективний рух від предметного до кількісного значення, що циклічно повторюється на якісно новому етапі у ФС (ч).

Значення субстантивності, якісності й кількісності синкретизуються у ФС (ч). Транспозиція у ФС (ч) призводить до домінуючого значення – кількісності / предметності. Кількісність у ФС (ч) характеризується градуальною низхідною представленістю.

Повної десемантизації ФС (ч) зазнають у позначеннях чисел малого порядку, що обумовлено їх довгим і частотним уживанням. Інтенсивність процесу фразеологізації НумС в англійській мові об’єктивуються переважним уживанням ФС (ч) якісно-оцінної семантики. Група ФС (ч) кількісної семантики типологічно представлена бідніше. Відмінною властивістю НумС є лексикалізація тих розчленованих вільних сполучень, у яких числівники реалізують квантитативну функцію, служать позначенням кількісних ознак конкретних предметів і явищ, коли числівники вживаються для позначення цифр, операцій над ними, тобто реалізують нумеративну функцію, порівняно рідше піддаються лексикалізації, що пояснюється їх дискурсивною специфікою, орієнтацією на математичні тексти, вузькою прагматичною спрямованістю, віддаленістю від засобів емоціонально-експресивного впливу на адресата.