Група слів–вимірювачів, що асоціюються з назвами частин тіла людини

 

Еталоном вимірювання може бути будь-який предмет об’єктивного світу. Але у своєму прагненні до зручності та простоти людина використовує підручні предмети побуту. За давніх часів у вимірюванні людина, як правило, використовувала з цією метою своє тіло, що підтверджується наявністю еталонів вимірювання антропометричного походження. Пор.: лікоть, крок, палець, фут, долоня. Використання частин тіла при вимірюванні предметів знаходить підтвердження також у дослідженні тематичного ряду слів англійської мови. Лінгвістичне дослідження слова ell вказує на використання ліктя, руки у вимірювальній практиці. Cubit – "міра довжини" генетично походить від латинського слова, що має значення – "лікоть" – в англійській мові ell – у слові elbow відповідає латинському ulna – і вживається у значенні "лікоть", "рука", "сажень". Основи слова ell трапляються у лат. ulna "рука", "лікоть", гот. aleina, ст. в. н. elina, ст.а. eln, швед. аln та інших мовах. Наведене слово використовувалося спочатку для позначення "руки" або "її частини", а потім – для позначення довільної "міри довжини від плеча руки до зап’ястя (double ell) або від ліктя до запліччя". Як вимірювач це слово характеризується поліфункціональністю і вживається для номінації міри простору і рідини. Пор.: a ellen of yellow velvet [OED]; A schippe…seuen score ellen lang and ten; For Elles of Beere, Flutes of Cannery [OED].

Крім того, ell функціонувало в англійській мові для позначення кількісних оцінок як у прямому, так і в переносному значеннях. Пор.: In hys right hand an elle for to measure with [OED]. The night measured by the short ell of sleepe [OED]. Використання цього еталона в побуті привело до збагачення мови інноваціями типу ellwand, long (short) ell, to measure with the (long) short ell та ін. Пор.: рос. Жили с локоть, а жить с ноготь. Сам с ноготок, а кафтан с локоток. Аршин не солжет. Аршин на кафтан, два на заплаты. Аршинничать. Неаршинничать. Проаршинничаться. Аршином общим не измерить.

У сучасній англійській мові слово ell вживається у значенні "невизначеної кількості". Пор.: англ. Give him an inch and he’ll take an ell. рос. Дай ему палец, он и руку откусит, или: Дали Федюшке денежку, а он алтын просит. Смислову структуру слова ell можна позначити таким чином (паспортизація значень за OED).

 

Ell           міра довжини (1000)

"рука", "лікоть"    міра рідини (1649)                багато

інструмент для

вимірювання (1474)

 

Умови життя різних народів віддзеркалюються у спільних формах омовлення розвитку духовної та матеріальної культури і є цінними джерелами вивчення побуту минулих поколінь. Так, у вимірювальній лексиці різних мов ми знаходимо слова, що вказують на спільні аспекти матеріальної культури різних народів. У давні часи люди використовували п’ядь як еталон довжини. В одному з лексикографічних джерел слово span визначається таким чином: "відстань приблизно в 9 дюймів, відстань між кінцями витягнутих у різні боки пальців, великого і вказівного, а також – відстань між опорами арки, короткий проміжок часу", походить від англо-сакс. span (краще spann ) (Skeat). Основи вказаного слова трапляються у багатьох германських мовах: англо-сакс. span (spann), гол. span, ісл. spönn, датськ. spand, швед. span, нім. spanne. В. Скіт на ілюстративному матеріалі доводить, що вихідними були форми дієслова, що асоціювалися із грецьким σπάειν "витягувати", "розтягувати". Смислова структура слова span обіймає значення: "відстань між великим пальцем та мізинцем", "міра довжини”, "рука", "вимірюваний предмет". Пор.: a spanne length mad’st my live line [OED]. Who hath measured heauen with his spanne, and hath comprehended all the earth of ye worlde in thre fingere? [OED].

Every grain of sand that rune, and every span of shade that steals [OED].

Слово-вимірювач span використовується для позначення довжини періоду, часових характеристик, наприклад:

No strangely shift man’s lives in little span [OED].

Such was the characteristics of Helen’s discourse on that to me memorable evening; her spirit seemed hastening to live within a very brief span as much as many live during a protracted existence (Ch. Bronte).

Пор. у рос. мові – Ни пяди не отступлю. Жили сажень, а доживать пядень. Пядени земли не отдам (В. Даль). Вимірювальний характер слова span також проявляється у значеннях: "проліт моста","ширина річки", "розмах рук, крил", де вихідним моментом є "відстань між двома протилежними кінцями, сторонами, опорами".

For want of knowing when the Arch of either Spand being given, what must be the Arch of the other  [OED].

Переносними значеннями цього слова є "широта охвату", "розуміння".

Той факт, що тварин запрягали в упряж, відбився на збагаченні досліджуваного слова значенням "парність, двоїна", наприклад:

Wanted a Spann of good horses for Curricle [OED].

A span (pair) of horses is a common expression through all the state of New York, and even as far as Upper Canada [OED].

My large wagon stuck fast, but was extricated with the help of another span [OED].

У смисловій структурі досліджуваного слова виділяється сема квантитативності. Span у значенні лінійної міри у сучасній англійській мові не вживається, а в значенні "міра часу" увійшло до ідіоматики мови.

У вимірювальній практиці людина використовувала пальці рук для визначення кількісних оцінок предметів. Так, слово digit з давніх часів вживалося для позначення міри довжини, що дорівнює ширині пальця (3/4 – 1 дюйм). Пор. "The Egyption cubit…was divided into digits, which were finger-breadth" [OED].

До вимірювальної лексики англійської мови відносять слово nail, генетичні паралелі якого перехрещуються з індоєвропейськими мовами: ст. фр. noil (nil), гол. nagel, нім. nagal, сер. в. н. nagol, nail, noil, ст. норв. noga, швед. nagel, дат. nogl, ісл. nögl, гот. nagls, лит. nagas, рос. ногти, гр. όνυξ, öνυχоς [OED].

Цей вимірювач вживається для позначення міри та ваги і простору. Пор.: Nail, eight pounds of beef or cheese [OED]; Half a pen and a nayle of Londe, Pasture and Hethe [OED]. A nail of Lameswolle, is at the value of ixd [OED].

Як одиниця вимірювання довжини nail дорівнювала 1/16 ярда, або 2 ¼ дюйма. Вважають, що ця величина спочатку відмірялася нігтем на гілці.

У російській мові одиницею вимірювання довжини, пов’язаної з поняттям пальця, є "вершок". "Вершок" – російська міра довжини, які існувала до введення метричної системи вимірювання; вершок дорівнює 4,450 см [БСЭ].

Еволюція слова brace ілюструє ту велику роль, яку відіграла людська рука у процесі пізнання кількісних характеристик предметів. Brace відносять до романських мов і його етимологічні паралелі простежуються у ст. фр. brace, brase "дві руки", лат. Brachium, brachia "рука", гр. βραχίων "рука" [104, с. 70]. У середньоанглійський період лексема brace запозичена в англійську мову у значенні "дві руки". На новій території це слово часто фігурує у військовій лексиці у значенні "лати", "облаштунки", "готовність до війни", "поразка" і т.ін. У вимірювальній лексиці brace має багато спільного зі словом fathom. Обидва слова вживалися для позначення "міри довжини", яка спочатку дорівнювала довжині витягнутих у різні боки рук.

Thay haue built a tomber…a brace and an halfe high [OED].

This fiery concauity…goes down two hundred and fifty braces of yards [OED].

Конкуренція для слова brace виявилася занадто великою – перемогло англійське слово fathom. Семантичний об’єм слова brace характеризується значною різноплановістю: "проліт", "небосхил", "дуга", "прогін моста", "пряжка", "ремінь", "підтяжки", "фігурні дужки", тобто "те, що з’єднується, знаходиться між двома точками".

У сучасній англійській мові brace вживається для вираження числової характеристики тварин, птахів, риб, а в гумористичному плані – людей. Наприклад: a brace of dogs, a brace of greyhounds, brace of capital fish.

Huck was given a seat and the old man and his brace of tall sons speedily dressed themselves (M.Twain).

Специфічним для цього слова є те, що в його смисловій структурі поєднуються значення слова-вимірювача та лічильного слова (a brace and an halfe high, a bracе of pheasants, 20 brace of hares).

У сучасній англійській мові морфема brace – трапляється у словах bracelet, embrace. Пор.: рос. – браслет, брасс.

Вимірювання довжини за допомогою розведених у боки рук підтверджується наявністю в англійській мові слова fathom: "міра, що дорівнює 6 футам (англ.), відстань, що дорівнює довжині розведених у боки рук". Основи цього слова є у багатьох мовах, наприклад: англо-сакс. fхәm "відстань, що дорівнює довжині розведених у боки рук", "руки", "обійми", ісл. fхәmr "міра довжини", дат. fava "обійми", "міра довжини", швед. famn "обійми", "руки", ст. в. н.  fadam "міра довжини", "нитка", лат. patõre "лежати простягнувшись", "простягнутись", "розкинутись", "розпростертий".

Семантичний діапазон слова fathom має значення кількісного та некількісного характеру. "Руки, що обіймають" – фіксуються в OED тільки у староанглійському періоді. Поступово це слово набуває значення "витягування рук у бік, на всю довжину".

The length…fro the both toppys of his myddel fingers, when he maketh a vadome [OED].

Поряд із цим смислова структура слова збагачується переносним значенням "осмислення", "розуміння", "здібності".

Досліджуване слово у вимірювальній лексиці спочатку мало значення "відстань, що дорівнює довжині руки від ліктя до зап’ястя", а потім набуло точнішої квантифікації. Oubitum, fidm betwus olbozan and handwyrote [OED]. His taile was five fedme long [OED]. Числова константа цієї міри залежить від факторів часу, місця і характеру вимірюваного.

There are three kinds of fathoms… The first, which is that of man of war, contains six feet; the middling, or that of merchant ships, five feet and a half; and the small fathom, used in fluyets, fly-boats and other fishing-vessels, only five feet [OED].

У сучасній англійській мові вимірювач fathom вживається для номінації кількісних оцінок глибини та площини.

The channel along which the water flowed down was a fathom wide, with perpendicular walls of cliff on either side (R. D. Blackmore). Слово, що розглядається, часто трапляється у виразах типу fathom deep, fathom down для передачі кількісних оцінок у буквальному та переносному планах.

Значення цього слова можна відобразити таким чином:

 

Fathom    міра довжини        міра глибини         розуміння

"руки, що               (1604)

обіймають" ( 800)

 

міра в деревообробній (1577)             та гірничій промисловості (1778)

 

Найпершими еталонами вимірювання були частини тіла. В усіх європейських мовах реєструється "фут" [113, с. 154]. "Фут" – давня лінійна міра, що дорівнювала довжині ступні людини та використовувалась у побуті з римських часів. Основи foot трапляються в багатьох мовах: ст. а. fot, ст. фр. fôt, ст. сакс. fõt, ст. в. н. fuoz, сер. в. н. vuoz, суч. н. Fuss, ст. норм. fotr, швед. fot, дат. fod, гот. fôtus, гр. πoύα, лат. pēs.

Смислова структура слова foot в англійській мові характеризується різноплановістю значення, при цьому основними значеннями є "засіб пересування", "положення, що відповідає ступні ноги", "міра довжини", "міра твердих тіл", "велика відстань" (див. схему).

 

Foot        засіб пересування  сила пересування  солдати

"ступня" (1000)     (1300)     (1568)

нижня частина чогось (1300)

міра довжини        міра у гірничій

промисловості (1602)

 

незначна відстань (1300)      міра каменя (1844)

Поліфункціональність слова міри foot підтверджується наявністю модифікаторів, таких як "лінійний", "квадратний" та "кубічний".

Аналіз групи вимірювачів показує, що перші еталони вимірювання мали антропометричний характер. Слова міри та ваги, що досліджуються, виникли шляхом семантичної деривації від слів невимірювального характеру. Похідність цих слів, їх вторинність щодо вихідних форм підтверджуються не тільки філологічною документацією та паспортизацією авторитетних джерел, але й пояснювальною трансформацією (Арнольд).

Семантичну деривацію досліджуваних слів можна пояснити через значення вихідних слів (тут – назви частин тіла, їх положення), наприклад: a foot "ступня" → a special foot of 12 inches "ступня визначеної довжини (12 дюймів)", "міра довжини"; ell "лікоть" → a special ell of 45 inches "лікоть у 45 дюймів", "міра довжини"; span "розведені пальці" → a special span of 9 inches "особливим чином розведені пальці", "відстань між якими дорівнює 9 дюймам", "лінійна міра"; brace " руки, що обіймають" → a special brace of 64 inches "руки, що охоплюють відстань у 64 дюйми","лінійна міра". Така пояснювальна трансформація вказує на вектор семантичної похідності: від некількісного значення до кількісного. Моделлю семантичної еволюції вимірювачів є метонімічне перенесення, який ґрунтується на суміжності еталонів вимірювання та частин тіла. Метонімічні відношення лексико-семантичних варіантів вказують на зв’язок між референтами ("ступня" – "конкретна ступня", "лінійна міра", "лікоть" – "лікоть як інструмент вимірювання", "міра довжини" і т.д.). Лексико-семантичний варіант вимірювача має інклюзивний характер, тому що його можна пояснити через вихідну форму. Слова міри та ваги можуть характеризуватися десемантизацією, оскільки вони мають потенційну здатність набувати значення невизначеної кількості, створюючи при цьому мікроструктури багато та мало.

Аналіз групи вимірювачів, що асоціюються з назвами частин тіла, свідчить, що зазначені слова мають багату смислову структуру. "Казалось бы нет более конкретных слов, чем названия частей тела, однако детальное определение их смысловой структуры в английском языке показывает, насколько сложно организовано их смысловое содержание" .