Лекція 2 Таксономія квантитативних одиниць (за етимологічними витоками)

 

До окремої групи відносяться слова–вимірювачі, що асоціюються з назвами земельних ділянок та засобів вимірювання. Земля була не лише джерелом їжі для первісної людини, але й арсеналом засобів праці. У навколишній природі людина знаходила камені, які використовувала для того, щоб кидати, перетирати, ударяти, різати, скребти, копати. Палицею людина користувалася для нападу на звірів та захисту від них. На берегах річок та морів людина знаходила мушлі та використовувала як їх засоби праці. Перехід до землеробства був важливим етапом соціального розвитку, адже він відкрив для людини постійне джерело харчування. Землеробство мало велике значення для подальшого розвитку виробничих сил суспільства в цілому. Уже за 3-4 тисячоліття до н.е. кожний клаптик плодючої землі в долині Тигру, Євфрату, Ніла та інших річок бережливо оброблявся та вимірювався. Виникає ціла низка наук про землю та її якості – геодезія, геометрія, географія, геологія, геогенія, геогнозія та ін.

У кожній мові функціонує група слів, що асоціюються з вимірюванням земельних ділянок, їх довжини, площі. В англійській мові до цієї групи належать слова-вимірювачі типу acre, hide, furlong, perch, pole, rod, yard, yoke, chain, link. Слово acre –давня міра землі, що використовується у ряді країн. В. Скіт зауважує, що вихідними значеннями цього слова були "місце для полювання", "пасовище", (лат. agere, гр. ‘αγ-ειν, снск. aj "гнати" (W. Skeat)). В інших джерелах  зауважується, що вихідним значенням цього слова було "рівнина, відкрита місцевість". Основи слова acre трапляються у багатьох мовах індоєвропейської сім’ї, ст. а. æcor, acer, гот. akr-s, ст. норв. akr, ст. сакс. accar, ст. фр. ekker, ст. в. н. achar, лат. ager.

Автори OED зауважують, що першими значеннями цього слова були "відкрита місцевість" та "оброблена земля". Вихідні значення слова не мали семи квантитативності. Значення "міра землі" слово acre набуло шляхом кількісної спеціалізації вихідного значення ("поле, ділянка будь-якої величини" → "поле, ділянка визначеної величини", "міра землі"): Elcde dæz ic sceal erian fulne æcer o∂∂e mare [OED]. Спочатку еталон вимірювання не мав числової константи і був довільного наповнення.

Слово, що досліджується, характеризується здатністю створювати інновації типу broad acres, God’s acre, acre-seed [OED].

"This same year were the seasons very unfavourable in England for corn and all fruits; so that between Christmas and Canellemas men sold the acre-seed wheat, that is two seed-lips, for two shillings" [OED]. Десемантизуючись, слово acre позначає невизначену кількість – "багато". Пор.: англ. аcre of land (forests, etc.), acres of people.

Дослідження смислової структури слова furlong підтверджує практику відбору еталонів вимірювання у самій природі. Так, спочатку площа вимірювалася довільними величинами поля, борозни, ділянки, які потім перетворювалися в еталони вимірювання.

В англійській мові furlong як міра землі спочатку визначалося довжиною борозни (пор. furh → furrow + - lang→ long). Числова константа вказаної міри залежала від багатьох факторів. Так, у 9-му сторіччі furlong дорівнював 1/8 римської милі (площа римського стадіону визначалася цією одиницею). На часі досліджувана одиниця дорівнює 220 ярдам або стороні квадрата у 10 акрів. В. Скіт про семантичну деривацію слова furlong зазначає, що furrow long – довжина борозни - стало позначати ділянку землі  у 220 ярдів.

У практиці лексикографії реєструється таке значення слова furlong: "борозна", "міра землі", "час, необхідний для покриття відстані в 1 furlong", "земельна ділянка", "огороджені землі", "напрям борозни", наприклад: so is proora furlunga brad [OED]. His day’s ride in furlong spase [OED]. They sitten stille well a furlong way [OED], of twelf ækeran ut for∂ bufon scortan hlince æt ∂æs furlanges ende [OED]. Або: For the water had ebbed many furlongs from them. Схема значень цього слова ілюструє його вимірювальний характер:

 

Furlong   міра        доріжка в               час пробігу

"борозна",              землі (900)             1 ф. (1374)             (1384)

"поле" (854)          

 

напрям борозни (1787)        ділянка в 1 ф. (1819)

 

Як одиниця вимірювання hide трапляється тільки у давніх пам’ятках. В. Скіт, посилаючись на тексти Біди, стверджує, що вихідним значенням цього слова була "земельна ділянка, що спроможна прогодувати родину" (hiw, hiwise, hiwscripe – родина).

Гайда не мала сталої числової величини: в одних районах гайда дорівнювала 48 га, а в інших – не більше 16 га. Гайда спочатку належала голові родини. Пізніше гайда починає асоціюватись із військовою повинністю. Величина ділянки визначалася ціною знаряддя, необхідного для воїна. Коли війни почастішали, однієї гайди стало недостатньо для того, щоб знарядити воїна. Ділянка збільшується у 5 разів, що приблизно становив 240 га. Із збільшенням розмірів земельних ділянок виділяється група людей – тепи, нащадки професійних воїнів. Теп починає мати владу над сусідами. Серед керлів починається процес соціального розколу, викликаний скороченням земельних ділянок. Гайда починає ділитися на частини : варната (ділянка, яка може бути зорана 2 волами, 12 га) та бовата (ділянка для одного вола, 6 га). З часом гайда перестає бути мірою землі і вживається як термін адміністративної управи.

Приклади, що приписує OED пізнішим періодам, викликають сумнів щодо часу зникнення вимірювача.

As acre contaneth XI. Porches in length, and 1111 in brede; 1111 acres make a yarde, and V yerdes make an hyde, and V11j hydes make a knyghten fee, by the whiche reason, a knyghtes fee shuld welde CIX acres that is demand for a plought tyll in a yoke [OED].

Англосаксонська хроніка має чимало прикладів зі словом hide, вживання якого вперше згадується у 560 р.:

And their King gave him the island of Hii, consisting of five hides, as they say, where Columba built a monastery (560). This year Kenwal gave his relation Cuthred three thousand hides of land by Ashdown (648). And in the same year also, after midwinter, the king ordained a large and heavy contribution over all England; that was, upon each hide of land, two and seventy pence (1083).

Генетичні витоки слова yoke простежуються у мовах індоєвропейської родини: ст. а. zeec, ст. сакс. juc, сер. ниж. н. juk, сер. гол. juc, ниж. н. juk, ст. в. н. juh, joch, сер. в. н. jock, суч. н. Joch, ст. норв. ok, швед. oke, гот. juk відповідає лат. jugum, "міра землі", гр. ξνγόv "упряж тварин", "пара", сакс. ŷuga, yo’gya "упряж тварин", і. є. jugom "земельна ділянка".

Першими значеннями цього слова (за даними OED) було "ярмо", "засіб для упряжі тварин".

His army was routed, and passed under the yoke [OED].

I rested my temples on the breast of temptation, and put my neck voluntarily under the yoke of flowers, I tasted her cup (Ch. Вrontе).

Еволюціонуючи, це слово набуває значення "два", "пара".

A deep well whence they draw water, with a wheel turned round by a yoke of Bulla [OED].

Couldn’t find a yoke of oxen in the whole province today (D. Carter).

Вихідним значенням слова-вимірювача yoke було "земельна ділянка, яку могла зорати пара волів за один день". "В Риме мерою  полей служила единица югер. Слово это происходит от лат. слова yugum – "ярмо", т.е. "деревянная рама", которую надевали на шеи волов. Югер означал участок земли, вспахиваемый за день плугом, в который впряжена пара волов. Аналогичный прием измерения существовал и у славян".

У 9-му ст. (837 – датування OED) слово yoke вживалося для позначення "земельної ділянки у 50-60 акрів", а на території Кента – "невеличкого володіння, садиби". Уoke вживається на окремих територіях (Кент, Шотландія) для позначення "часу, протягом якого пара волів може зорати певну земельну ділянку", а звідси – "частина робочого дня".

Слово yoke позначене широкою смисловою структурою і вживається для позначення предметів, форм, просторових та часових характеристик.

Дослідження свідчать, що палиця як знаряддя праці мала велике значення в житті людини. Палиця, яку первісна людина знаходила у лісі, використовувалася для різних цілей. Коли людина кидала її у птаха, палка була засобом полювання, під час захисту – дубиною, списом, під час викопування коренів – першим сільськогосподарським знаряддям, лопатою.

Використання палиці у вимірювальній практиці підтверджується аналізом слів yard, pole, perch, rod. Наступний набір вимірювачів представлений простими пристосуваннями: yard – "невелика палиця" (це значення до цього часу простежується в the yards of a ship). Це саме стосується і таких одиниць, як rod, porch, pole [OED]. Слова yard, pole, rod реєструють лексикографічні джерела у староанглійській мові. Yard. ст. а. zierd, zyrd, zird, "прут", "палка", ст. фр. ierde, ст. сакс. gerdn [OED]. Rod. ст. а. rodd, pole, ст. а. pal, ст. фриз. pul [OED]. У названих словах простежується ізоморфізм вихідних значень – "паросток", "гілка", "прут", "палиця". Слово perche реєструється в словниках лише у середньоанглійський період і належить до запозичень із французької мови (пор. а. perchen, фр. perche, катал. perca ) [OED]. Є спроби віднести цей вимірювач до більш раннього періоду англійської мови. Основи цього слова трапляються не тільки у германських мовах, але й за їх межами. Пор. нім. gerte, гот. gasds, лат. hasta "палиця", рос. жердина; норв. Rudda, rydda "палка", гол. roede, ст. н. roda; нім. Pfahl, норв. paele, швед. pole, лат. palus "палиця", укр. палиця; ісп. percha, гр. pertion, лат. pertice "жердина для вимірювання". Слова rod, pole, perch "проходять подібну семасіологічну історію" (Покровський), що підтверджується, по-перше, спільністю значень ("паросток", "палиця", "дишло") і, по-друге, їх взаємозамінністю як вимірювачів. Пор. дефініції слів:

Rod – a measure of length equal to 5 ½ yards or 16 feet; a Perch or Pole.

Perch – a rod of a definite length used for measuring land, etc;… A measure of length, esp. for land, palings, walls, etc; in standard Measure equal to 5 ½ yards, or 16 ½ feet, but varying greatly locally. Also called Pole or Perch.

A Pole … of definite length used as a measure; hence, name of a lineal measure, esp. for land in Statutore Measure, equal to 5 ½ yards or 16 ½ feet, but varying locally; a Perch, a Rod [OED].

In measuring, it is the same with Perch or Rod, or as some call it Lugg: by Stat. 35 Elis, this Measure is a length of 16 foot and a half …[OED].

Досліджувані слова вживаються у мові не лише для номінації вимірюваного, але також і засобів вимірювання. М. М. Покровський писав: "со словами, обозначающими меру, мы соединяем представления не только об измеряющем предмете, но и об измеряемом предмете, по крайней мере, о его количестве или величине".

Пор.: An acre of grounds by the statute, that is to say {VS fote and halfe, to the perch or pole, fours perches to an acre in bredth, and fortye perches to an acre in lengths [OED]. To be rated by acres and powle [OED].

Слово yard на відміну від решти слів (perch, pole, rod) є найбільш вживаним у вимірювальній лексиці та актуальною одиницею номінації кількісних оцінок. She looked ahead and saw the house a few hundred yards away (P. Abrahams).

Chain, link відносять до вимірювальної лексики 17-го ст.

Квантитативне значення вимірювачів виникло шляхом спеціалізації вихідного некількісного значення тематичного ряду. Другою спільною для цих слів рисою є обумовленість їх змісту дією екстралінгвальних факторів:

The Chains now used and most esteom among Survayers are Three. The first I will name is Mr. Gunter’s…this year Mr. Wing hath described a chain of 20 Links in a Perch [OED].

Land is measured weith chain, called Gunter’s chain…of 100 equal links; and the length of each link is therefore…7.92 inches [OED].

Особливістю слів-вимірювачів chain, link є те, що вони вочевидь ілюструють еволюцію методів та засобів вимірювання, залежність останніх від соціальних факторів.